settings icon
share icon
Hapot

Pag naligtas, permanente na an kaligtasan?

Simbag


Pag an sarong tawo naligtas, ano permanente na an saindang kaligtasan? Pag nabisto kan sarong tawo si Kristo bilang saiyang Paraligtas, siya dinadara sa relasyon sa Dios na guminagarantiya kan saiyang eternal na seguridad. Dakol na parte kan Biblia an nagsasabi kan katotoohan na ini.

(a) Roma 8:30, “Asin an mga tinalaanan niya, inapod man niya: asin an mga inapod niya, sinda pinakangmatanos man niya: asin an mga pinakangmatanos niya, sinda pinamuraway man niya.” An bersikulong ini nagsasabi na poon kan pilion kita ka Dios, garo man sana pinamuraway niya na kita sa saiyang presensya sa langit. Mayo nin ano man na makakapugol sa sarong paratubod na siya murawayon pag abot kan panahon huli ta ini kabotan kan Dios sa langit. Pag an sarong tawo pinakangmatanos, an saiyang kaligtasan sigurado – siya siguradong ligtas ta siya garo man sana minuraway na sa langit.

(b) Igwa si Apostol Pablo nin duwang importanteng kahapotan sa Roma 8:33-34, “Siisay an masombong nin anoman tumang sa mga pinili nin Dios? An Dios iyo an nagpakangmatanos; siisay an nagsisilot? Si Kristo-Hesus na nagadan, oho, marahay pa, na nabuhay liwat sa mga gadan, na nasa too nin Dios, na siya man nagsosorog sato.”

(c) An mga paratubod namundag na bago kan sinda nangagturubod (Juan 3:3; Tito 3:5). Mayong sinasabi o tinutukdo an Biblia manongod sa pagkawara nin bisa kan pagkamundag na bago.

(d) An Espiritu Santo nagiistar sa gabos na paratubod (Juan 14:17; Roma 8:9) asin binubunyagan an gabos na paratubod sa Hawak ni Kristo (1 Corinto 12:13). Tanganing mahali an kaligtasan kan sarong Kristyano, kaipuhan niya man na mahali sa Hawak ni Kristo asin Biblia dai nagtutukdo kaiyan.

(e) Sinasabi sa Juan 3:15 na siisay man an magtubod ki Hesu-Kristo magkakaigwa nin “buhay na daing kasagkodan.” Kun ika nagtutubod ki Kristo ngunyan asin ika igwa nin buhay na daing kasagkodan, alagad nawara ini saaga, bako iyan na buhay daing kasagkodan. Pagnawara an saimong kaligtasan, an tuga kan Biblia na buhay na daing kasagkodan sala asin hambog sana.

(f) Sa pinakahuring argumento, an Biblia igwa nin malinaw asin derektang simbag sa kahapotan na ini, “Huli ta ako minatubod, na minsan an kagadanan, ni an buhay, ni an angel, ni an mga principado, ni an mga uya na, ni an mga madatong pa, ni an mga kapangyarihan, ni an kalangkawan, ni an kararoman, ni an ano man na linalang, dai makakapabulag sato sa pagkamoot nin Dios, na yaon ki Kristo-Hesus na satong Kagurangnan” (Roma 8:38-39). Tandaan ta na an Dios na nagligtas saimo, iyo man an Dios na maingat saimo asin kan saimong kaligtasan. Pag kita naligtas, permanente na an satuyang kaligtasan. An satuyang kaligtasan siguradong daing kasagkodan!

EnglishBalik sa Bicol home page

Pag naligtas, permanente na an kaligtasan?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries