settings icon
share icon
Hapot

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa sekswal na aktibidad (pagdorog) bago an pagpakasal?

Simbag


Mayong Hebreo o Griegong tataramon an ginamit sa Biblia na para sa pagdorog bago an pagpakasal. An Biblia direktang nagkokondenar kan pagsambay asin sekswal na imoralidad, an pagdorog bago an pagpakasal sarong sekswal na imoralidad? Sosog sa 1 Corinto 7:2, “iyo” an malinaw na simbag: “Alagad huli kan mga pagsambay, an lambang saro magkaigwa nin sadiring agom, asin an lambang babae magkaigwa nin sadiring agom.” Sa bersikulong ini, sinasabi ni Apostol Pablo na an pag-agom iyo an “bulong” sa sekswal na imoralidad. An 1 Corinto 7:2 nagsasabi na, huli ta dai kayang kontrolon kan tawo an saindang mga sadiri asin kadakol kan nagkokomiter nin sekswal na imoralidad sa luwas kan relasyon mag-agom, an mga tawo dapat na mag-agom. Sa paaging ini makakakua sinda nin kakontentohan sa moral na paagi.

Mantang sa 1 Corinto 7:2 kaibahan an pagdorog bago an pagpakasal sa lista kan sekswal na imoralidad, gabos na bersikulo sa Biblia na nagkokondinar kan sekswal na imoralidad bilang sarong kasalan nagkokondenar man kan pagdorog bago an pagpakasal. An pagdorog bago an pagpakasal kaibahan sa listahan kan Biblia na kasalan asin sarong sekswal na imoralidad. Kadakol na mga teksto sa Biblia an nagsasabi na an pagdorog bago an pagpakasal sarong kasalan (Mga Gibo 15:20; 1 Corinto5:1, 6:13, 18; 10:8; 2 Corinto 12:21; Galacia 5:19; Efeso 5:3; Colosas 3:5; 1 Tesalonica 4:3; Hudas 7). An Biblia nagboboot nin kompletong pagsikwal kan pagdorog bago an pagpakasal. Sekswal na relasyon sana kan mag-agom an tinutugutan kan Dios (Hebreo 13:4).

Dakol na panahon, nakasentro an atensyon kan tawo sa “kaogmahan” na aspeto kan sekswal na aktibidad, nalilingawan ta na igwa pa nin sarong aspeto an sekswal na aktibidad – an “pagpadakol.” Maogma an sekswal na aktibidad kan mag-agom, asin iyan an kabotan kan Dios. An Awit ni Solomon asin iba pang teksto sa Biblia (arog kan Mga Talinhaga 5:19) malinaw na nagpapahiling kan kaogmahan kan sekswal na aktibidad. Alagad, kaipuhan na maintindihan kan mag-agom na an katoyohan kan Dios sa sekswal na aktibidad iyo an magkaigwa nin aki. Kaya sala sa duwang tawo na dai pa kasal an magkaigwa nin sekswal na aktibidad – sinda nag-oogma sa bagay na bakong para sa sainda, asin sinda pwedeng makabuo nin buhay sa luwas nin pamilya na bako ini an kabotan kan Dios para sa sarong aki.

Kun an mensahe kan Biblia manongod sa pagkakaigwa nin sekswal na aktibidad bago an pagpakasal masunod, mababawasan an magkakaigwa nin mga kahelangan na nakukua huli sa sekswal na aktibidad, asin mababawasan an mga aki na mayo nin magurang. Pagpupugol sana an ibinoboot kan Dios pag abot sa pagkakaigwa nin sekswal na aktibidad bago an pagpakasal. An pagpopogol maligtas nin buhay, maprotektar sa mga kaakian, matao nin halangkaw kaledad sa sekswal na aktibidad, asin orog sa gabos, matao nin kamurawayan sa Dios.

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa sekswal na aktibidad (pagdorog) bago an pagpakasal?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries