settings icon
share icon
Hapot

Masturbation – kasalan ini base sa Biblia?

Simbag


Dai sinabi sa Biblia kun an masturbation kasalan o bako, pero dai na kaipuhan ihapot kun ano an kaiisipan kan tawo tanganing siya mag masturbate. An masturbation resulta nin sekswal asin makalaman na kaisipan, pagbasa asin pagdalan nin mga bagay na nakakabuhay nin sekswal na interes. Iyo ini an mga problema na kaipuhan solusyonan. Kun an kasalan sa sekswal na interes, imoral na kaisipan, asin pagdalan nin mga pornograpiya madaog asin mapangganahan, an kasalan na masturbation matutuldukan. Sinasabi kan Biblia na dapat tang rayoan an gabos na klase nin sekswal na imoralidad (Efeso 5:3). Kadakol na tawo an nagkakasala huli kan masturbation, alagad tandaan ta na an mga bagay na nagtutulak tanganing mag masturbate an sarong pwedeng ihagad nin tawad sa Dios.

Igwa nin mga prisipyo sa Biblia na pwedeng gamiton sa isyo kan masturbation. Sa Efeso 5:3 sinasabi, “Alagad an pagsambay asin an gabos na karompotan, o kaaraan, dai nanggad iyan minsan manabihan diyan sa saindo, siring sa mga maninigo sa mga banal.” An Biblia nagtutukdo sa satuya, “Kaya kun kamo kumakan, o uminom, o gumibo kamo nin anoman, gibuha nindo an gabos manongod sa kamurawayan nin Dios” (1 Corinto 10:31). Tandaaan ta na an satuyang mga hawak tinubos na asin sadiri na nin Dios. “O dai kamo nakakaaram na an saindong hawak simbahan nin Espiritu Santo na nasa saindo, na iyan nakamtan nindo hale sa Dios? Asin kamo bakong sadiri nindo man sana; huli ta kamo binakal nin halaga: kaya pamurawaya nindo an Dios diyan sa saindong hawak” (1 Corinto 6:19-20). An dakulang katotoohan na ini dapat magkaigwa nin kagabatan sa kun ano an ginigibo ta sa satuyang mga hawak. Sa liwanag kan mga prinsipyong ini, masasabi ta na an masturbation kasalan base sa katukdoan kan Biblia. Malinaw, an masturbation dai nakakatao nin kamurawayan sa Dios asin ini nagpapahiling nin sekswal na imoralidad. An satuyang mga hawak sadiri nin Dios kaya dapat siyang mapamurawayan sa satuyang mga hawak.

EnglishBalik sa Bicol home page

Masturbation – kasalan ini base sa Biblia?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries