settings icon
share icon
Hapot

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa pagsuhay nin mag-agom asin sa pag-agom liwat?

Simbag


Enot sa gabos, ano man an pagtubod kan sarong tawo manongod sa isyu kan pagsuhay nin mag-agom, importanteng marhay na girumdumon ta an sinasabi sa Malaquias 2:16: “Huli ta si Jehova na Dios kan Israel nagsabi na ikinaangot niya na pagsuhayan iyan.” An Biblia nagsasabi na an kasal panghabangbuhay na relasyon. “Mala ta bako na sindang duwa, kundi sarong laman. Kaya idtong pinagsaro nin Dios, dai nin siisay man na magbulag sainda” (Mateo 19:6). Aram kan Dios, na mantang an imbwelto sa kasal duwang tawong makasalan, an pagsuhay nin mag-agom posibleng mangyari. Sa Lumang Tipan, nagtao an Dios nin mga katugunan tanganing protektaran an diretso kan mga tawo na ma eksperyensya nin pagsuhay sa agom, lalo na an mga babae (Deuteronomio 24:1-4). Ipinunto ni Hesus na an mga katugunan na ini itinao kan Dios huli sa katagasan kan mga puso nin tawo bakong huli ta ini ipinagboot niya.

An isyu kan pagsuhay nin mag-agom asin an pag-aagom liwat tinutugutan sosog sa Biblia base sa mga tataramon ni Hesus sa Mateo 5:32 asin 19:9. An mga tataramon na “kun bakong huli sa pagpasambay” iyo sana an rason sa Biblia na an Dios pwedeng magtogot nin pagsuhay nin mag-agom asin pag-agom liwat. An Griegong tataramon na ginamit sa “pagsambay” nangangahulugan kan gabos na klaseng sekswal na imoralidad. Pwedeng pagdorog sa bakong agom, prostitusyon, pagsambay, asin iba pa. Posibleng sinasabi ni Hesus na itinutogot an pagsuhay nin mag-agom kun igwang nakometer na sekswal na imoralidad sa relasyon kan mag-agom. An sekswal na relasyon importanteng marhay sa relasyon kan mag-agom: “asin magigin sindang saro sanang laman” (Genesis 2:24; Mateo 19:5; Efeso 5:31). Ano man na pagraot kan relasyon mag-agom huli sa pagkaka-igwa nin sekswal na relasyon sa luwas kan relasyon mag-agom pwedeng magin rason na itogot an pagsuhay nin mag-agom. An pag-agom liwat yaon man sa isip ni Hesus sa tekstong ini. An mga tataramon na “mag-agom nin iba” (Mateo 19:9) nagpapahiling na an pagsuhay nin mag-agom asin an pag-agom liwat tinutogotan kun ini nakapairarom sa rason na “pagsambay.” Kaipuhan tang tandaan na an tinutugutan sanang mag-agom liwat iyo an inosente sa duwang mag-agom. Dawa dai ini nakasurat sa teksto, an pagtogot na iyan pagpapahiling ka pagkaherak kan Dios sa nasalaan, bakong sa nagkasala asin sa nagkomiter nin sekswal na imoralidad. Igwang pagkakataon na an nagkasala pwedeng mag-agom liwat alagad dai iyan itinotokdo sa tekstong ini.

An iba nagsasabi na an 1 Corinto 7:15 saro pang “rason,” na nagtotogot sa pag-agom liwat; kun an bakong paratobod na agom (lalaki) makipagsuhayan sa saiyang agom na paratubod (babae) huli kan pagtubod kaini ki Hesu-Kristo. Alagad, an konteksto dai nagsasambit manongod sa pag-agom liwat, kundi nagsasabi sana na an sarong paratubod dai na obligadong magpadagos pa sa saiyang pakikiiba kun an bakong paratubod gusto nang magbaya. An iba man nagtutubod na an pang-aabuso (sa agom o sa aki) balidong rason tanganing makipagsuhayan sa agom dawa dai ini nakasurat sa Biblia. Pwedeng arog kaini an kaso alagad dipisil na mag-gibo nin sarong bagay na dai sinabi kan tataramon nin Dios.

Sa kadaklan kan mga debate manongod sa mga rason sa pagsuhay nin mag-agom, dapat tang girumdumon na ano pa man an boot sabihon kan “pagsambay,” an pagsuhay nin mag-agom dai kaipuhan na gibuhon tulos o magin iyo na an solusyon sa gabos na kaso, pwera na sana kun mayo na talagang paglaom. Dawa kun nakakomiter nin pagsambay, an mag-agom, sa biyaya kan Dios, pwedeng magpinatawadan asin magpoon liwat sa saindang relasyon. Pinatawad kita kan Dios sa labi-labing tang pagkakasala. Siguradong pwede tang arogon an saiyang maray na halimbawa asin pwede kitang magpatawad dawa sa nagkasala sa satuya nin pagsambay (Efeso 4:32). Alagad, sa dakol na sirkumstansya, an agom na nagkasala dai nagsosolsol asin nagpapadagos pa sa saiyang ginigibong sekswal na imoralidad. Iyo ini an panahon kun sain an Mateo 19:9 pwede nang i-aplikar. Dakol an tawo an pakatapos magsuhay sa agom nag hahanap tulos nin bagong agom na kun sain minsan gusto kan Dios na sinda magtener na mayong agom. Minsan an Dios nag-aapod nin mga tawo na magin solo asin mayong agom tanganing an saindang atensyon dai mabanga (1 Corinto 7:32-35). An pag-agom pakatapos kan pagsuhayan pwedeng ikonsiderar depende sa sirkumstansya, alagad dai boot sabihon na iyo na ini an dapat gibuhon tulos pakatapos na magsuhay sa agom.

Nakakamundo na an bilang nin pagsuhayan nin mag-agom sa mga nagsasabing Kristyano halos kapareho kadakol kan mga mag-agom na dai nagtutubod ki Hesu-Kristo. An Biblia malinaw na nagsasabi na an Dios naangot sa pagsuhay nin mag-agom (Malaquias 2:16). Alagad, an pagbabalikan asin an pagpapatawadan mga marka yan sa buhay kan mga tunay na nagtutubod ki Hesu-Kristo (Lukas 11:4). Alagad aram kan Dios na an pagsuhay nin mag-agom posibleng mangyari, pati sa saiyang mga aki. An suhay sa agom o nag-agom liwat na paratubod ki Hesus dai dapat magmati na siya dai na namomotan kan Dios. An Dios makapangyarihan sa gabos asin dawa an makasalan na dai pagsunod kan mga Kristyano ginagamit kan Dios tanganing makahaman nin mas marhay na bagay.

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa pagsuhay nin mag-agom asin sa pag-agom liwat?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries