settings icon
share icon
Hapot

Ano an mga karakter nin Dios? Arog kan ano an Dios?

Simbag


An marhay na bareta , sa pag simbag ta kan kahaputan na ini, kadakol kan pwede tang maaraman manongod sa Dios! Sa mga mabasa kan kapaliwanagan na ini, mas makakatabang kun babasahon muna an bilog na artikulo, asin saka balikan an mga bersikulo sa Biblia para mas maliwanagan. An mga Biblikal na reperensya importante, ta pag mayo an awtoridad kan Biblia, ining mga tataramon na ini mayong pinag kaiba sa opinyon nin tawo, na sa kadalasan sala an paka intindi sa Dios (Job 42:7). An sabihon na importante para satuya an mag balo na intidihon kun ano an Dios sarong dakulang tataramon! Pag dae ta nagibo an bagay na yan pwedeng mag dara sato sa pag isip, pag lamag, asin pagsamba sa dios-diosan na kontra sa kabotan nin Dios (Exodo 20:3-5).

An mga bagay sanang binuot kan Dios na mahayag sa satuya an pwede tang maaraman. Saro sa mga karakter kan Dios iyo an “liwanag”, boot sabihon Siya an nagpapabisto kan sadiri niya (Isaias 60:19, Santiago 1:17). An katotoohan na an Dios nagpapabisto kan Saiyang sadiri dae pwedeng paindahan, ta kun gigibuhon ini kan tawo siya dae makakalaog sa kapahingaloan kan Dios (Hebreo 4:1). An nilalang, an Biblia, asin an Tataramon na nagin Tawo (Hesu-Kristo) matabang sato na maaraman kun ano an tunay na Dios.

Punan ta sa pag intindi na an Dios iyo an satuyang Kaglalang asin kita parte kan Saiyang linalang (Genesis 1:1; Mga Salmo 24:1). Sinabi kan Dios na an tawo Saiyang linalang susog sa Saiyang wangis. An tawo iyo an pinaka urog sa gabos na linalang asin tinawan nin kapangyarihan na pangenotan an gabos na linalang (Genesis 1:26-28). An linalang nin Dios nadagtaan kan pagkahulog sa kasalan alagad dae kaiyan napara an ginibo nin Dios (Genesis 3:17-18; Roma 1:19-20). Sa kadakulaan kan linalang kan Dios, sa kadakulan, kagayunan asin ka ayusan kaini, maiintindihan ta an kangangalasan kan Dios.

Sa pagbasa ta kan nagkapirang mga pangaran kan Dios, makakatabang ini sa pag intindi kun ano an Dios. uni an mga minasunod:

Elohim – makosog, makalangit (Genesis 1:1)
Adonai – Kagurangnan, nagpapahiling kan relasyon nin Amo asin uripon (Exodo 4:10,13)
El Elyon – Kataas-taasan, an Pinaka makusog (Genesis 14:20)
El Roi – an Pinaka makusog na nakakahiling kan gabus (Genesis 16:13)
El Shaddai – Makapangyarihan na Dios (Genesis 17:1)
El Olam – Dios na daeng kasagkudan (Isaias 40:28)
Yahweh – KAGURANGNAN “Iyo Ako”, buot sabihon Dios na daeng kasagkudan an eksistensya (Exodo 3:13,14)

Mapadagos kita sa pag eksamin kan iba pang karakter kan Dios; Dios na daeng kasagkudan, buot sabihon mayo Siyang kapinunan asin an Saiyang eksistensya daeng katapusan. Imortal Siya, (Deuteronomio 33:27; Mga Salmo 90:2; 1 Timoteo 1:17). An Dios dae nagbabago, boot sabihon an Dios talagang masasandigan asin angay na pagtiwalaan (Malaquias 3:6; Mga Bilang 23:19; Mga Salmo 102:26,27). An Dios dae pwedeng ikompara sa siisay man, boot sabihon mayong kapareho an gibo asin an karakter kan Dios, mayo Siyang kapantay, an Dios perpekto (2 Samuel 7:22; Mga Salmo 86:8; Isaias 40:25; Mateo 5:48). An Dios dae kayang marurop, boot sabihon dae siya kayang sukulon asin kompletong maintindihan kan satuyang mga sadit na kaisipan (Isaias 40:28; Mga Salmo 145:3; Roma 11:33,34).

An Dios patas sa gabus, buot sabihon dae siya nagpapa-orog nin tawo (Deuteronomio 32:4; Mga Salmo 18:30). An Dios omnipotente, buot sabihon Siya makapangyarihan sa gabus, mayo nang ma-orog pa sa Saiyang kapangyarihan. Pwede niyang gibuhon an gabus na buot niya pero an Saiyang mga gibo pirming naka uyon sa iba pa Niyang mga karakter (Kapahayagan 19:6; Jeremias 32:17,27). An Dios omnipresente, buot sabihon Siya presente sa gabos na lugar (Mga Salmo 139:7-13; Jeremias 23:23). An Dios omnisyente, buot sabihon aram Niya an mga naka-agi, aram Niya an presente asin aram niya an mga uma-abuton, pati an satuyang iniisip sa ngunyan aram Niya, mantang aram Niya gabus, an Saiyang hustisya dae pwedeng mapasala (Mga Salmo 139:1-5; Mga Talinhaga 5:21).

Saro sana an Dios pero dae nangangahulugan na mayong tolong Persona an Dios, bako sanang mayong ibang Dios kundi mayong ibang makakatao kan pinaka hararom na panganga-ipo asin pag mawot kan satuyang mga puso, asin Siya sana an angay kan satuyang pag omaw asin debosyon (Deuteronomio 6:4). An Dios matanos, buot sabihon an Dios dae mapalipas nin salang gibo; ini huli kan Saiyang katanusan asin kan Saiyang hustisya, ta nganing mapatawad kita kan satuyang mga kasalan, kinaipuhan na mamatean ni Hesus an paghukom kan Dios kan an satuyang mga kasalan darahon ni Hesus (Exodo 9:27; Mateo 27:45-46; Roma 3:21-26).

An Dios an pinakahalangkaw, Siya an supremo, gabus iyang linalang mag iribahan, tinutuyo o dae, dae kayang pugulan an Saiyang katoyohan (Mga Salmo 93:1; 95:3 Jeremias 23:20). An Dios Ispiritu, buot sabihon siya dae nahihiling (Juan 1:18; 4:24). An Dios igwang tolong Persona, an Dios tolo sa saro, may parehong kapangyarihan asin kamurawayan. Mahiling ta na sa enot na bersikulong ginamit na pan saro sana an ‘pangaran’ na ginamit dawa an tinutukoy kaini tolong iba-ibang Persona – “Ama, Aki, Espiritu Santo” (Mateo 28:19; Marcos 1:9-11). An Dios katotoohan, buot sabihon gabos magkaka-oyon an Saiyang karakteristiko, kun ano Siya, Siya pirming totoo asin dae nag puputik (Mga Salmo 117:2; 1 Samuel 15:29).

An Dios Banal, buot sabihon Siya suhay sa gabus na immoralidad asin kasalan dangan anggot Siya sa mga ini. Nahihiling kan Dios an gabus na maraot asin Siya na aangot; an kalayo pirming nasasambitan sa Biblia kaibahan an kabanalan. An Dios pinapabisto bilang sarong kalayo (Isaias 6:3; Habacuc 1:13; Exodo 3:2,4,5; Hebreo 12:29). An Dios mabiyaya – kaibahan digdi an Saiyang karahayan, pagka maboot, pagkamaheherakon, asin pagkamamomoton – ini an mga tataramon na kaibahan kan Saiyang karahayan. Kun bako sa biyaya kan Dios, suhay kita Saiya huli kan gabos na karakteristiko kan Dios. Salamat na sana ta an Dios mapagbiyaya, gusto kan Dios na mabisto ta Siya (Exodo 34:6; Mga Salmo 31:19; 1 Pedro 1:3; Juan 3:16; Juan 17:33).

Ini saro sanang simpleng kasimbagan sa arog kadakulang Dios na kahapotan. Logod ini makatabang na kamo padagos na magsiyasat sa Dios (Jeremias 29:13).

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an mga karakter nin Dios? Arog kan ano an Dios?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries