settings icon
share icon
Hapot

Tano ta dai ako dapat maghogot?

Simbag


Nakakaherak an mga tawong nakakaisip na tapuson an saindang mga sadiring buhay sa paagi nin paghogot. Kun sa ngunyan saro ka sa sainda, ini dulot kan iba-ibang emosyon, arog kan kawaran nin paglaom asin pano nin kasakitan. Nakakamati ka na garo yaon ka sa hararumon na bobon, asin nagdududa ka na igwa pa nin paglaom na magrahay pa an mga bagay. Garo mayo nin labot asin mayo saimong nakakaintindi. Garo dai na nin pakinabang an mabuhay pa sa kinaban.

Kun bibistuhon mo an Dios sa saimong buhay ngunyan, ipapahiling niya saimo kun gurano siya kadakula, “huli ta mayong imposible sa Dios” (Lucas 1:37). Tibaad an mga masasakit asin mapapait na pinag-agihan mo nag resulta nin bakong magayon na eksperyensya na madara saimo sa pagkaherak sa sadiri, kaangotan, kapaitan, pagbalos asin katakotan na nagkakawsa nin problema sa saimong mga relasyon.

Tano ta dai ka dapat na maghogot? Amigo, dawa gurano karaot an mga bagay na yaon sa saimong buhay, igwa nin Dios na namomoot asin naghahalat sa saimo na maggiya sa saimong kasakitan paduman sa saiyang makangangalas na liwanag. An Dios an saimong paglaom. An pangaran niya Hesus.

Si Hesus, an daing kasalan na Aki nin Dios, iniibahan ka sa panahon kan saimong kapasupugan asin kasakitan. Si Propeta Isaias nagsurat manongod ki Hesus sa Isaias 53:2-6, ipinapabisto siya bilang “pinagduhagi asin pinagsikwal” kan gabos. An saiyang buhay pano nin kamunduan asin kasakitan alagad an kasakitan na saiyang namatean bakong saiya; kundi sa satuya. Siya tinusok, linugadan, ginadan, gabos huli kan satuyang mga kasalan. Huli kan saiyang pagsakit, an satuyang buhay natubos asin nagin bago.

Amigo, linampasan ini gabos ni Hesu-Kristo tanganing an saimong kasalan magkaigwa nin kapatawadan. Ano man an kasalan na saimong dinadara, papatawadon ka niya kun ika mapakumbaba asin mag-ako sa saiya bilang saimong Paraligtas. “...Asin arangon mo ako sa aldaw nin kahorasan, ililigtas taka...” (Mga Salmo 50:15). Mayo sa mga ginibo mo an masakit ki Hesus na ipatawad saimo. Nagkapira sa mga pinili niyang parasunod nagkomiter nin magabat na kasalan arog kan paggadan (Moses), paggadan asin pagsambay (Hadeng David), pan-aabuso pisikal asin emosyonal (Apostol Pablo), alagad sinda nakakua nin kapatawadan asin bagong buhay sa Kagurangnan. “Kaya kun an siisay man yaon ki Kristo, siya bagong linalang: an mga daan na bagay napara na; uya sinda nagin bago!” (2 Corinto 5:17).

Tano ta dai ka dapat maghogot? An Dios andam na magpaumay kan ano man na “raot,” arog kan buhay mo ngunyan, an buhay na gusto mong tapuson sa paagi nin paghogot. Sinurat sa Isaias 61:1-3, “An Espiritu nin Kagurangnan na si Jehovah uya sakuya, huli ta linahidan ako ni Jehovah; isinubol ako niya sa paghulit nin mga marhay na bareta sa mga pinaghohorasa, sa pagtapal kan mga nasasakitan sa puso, sa pagbalangibog nin katiwasayan sa mga bihag asin sa mga nagkakabilanggo an pagkabukas kan bilanggoan; sa pagbalangibog kan taon na aakuon ni Jehovah asin aldaw nin pabalos kan satuyang Dios; sa pagranga kan gabos na nagtatangis; tanganing talaan sindang mga nagtatangis sa Sion, sa pagtao sa sainda nin kamurawayan na kasalihid kan abo, nin lana nin kagayagayahan na kasalihid kan pagtangis, lambong nin kaogmahan na kasalihid kan Espiritu na may kahorasaan; asin ta pag aapudon sindang mga kahoy nin kabanalan, tinanom ni Jehovah, sa saiyang kamurawayan.”

Magdolok ka ki Hesus asin bayaan mo siyang ibalik an saimong kaogmahan asin kagamitan habang ika nagtitiwala sa saiya na mapoon nin bago sa saimong buhay. Siya nagtuga na ibabalik an nawara mong kaogmahan asin tatawanan ka nin bagong Espiritu na masustener sa saimo. An pasa mong puso mahalaga sa saiya: “Balikan sa sakuya an kaogmahan kan kaligtasan mo; asin an libreng Espiritu buhayon ako. An mga pag-atang sa Dios iyo an Espiritu na nalaglag: an puso na baraak asin mapakumbaba dai mo isisikwal oh Dios” (Mga Salmo 51:12, 15-17).

Aakoon mo an Kagurangnan bilang saimong Paraligtas asin Paraataman? Gigiyahan niya an saimong kaisipan asin mga lakdang – urualdaw- sa paagi kan saiyang Tataramon, an Biblia. “Ipapasabot ko saimo asin itotokdo ko saimo an dalan na maninigo mong lakawan: diyan sa saimo itotorohok ko an sakuyang mga mata” (Mga Salmo 32:8). “Asin maghahade sa saimong mga panahon an kadunungan asin kapantasan, asin an kakosogan kan kaligtasan. An katakotan ki Jehovah iyo an magigin saindang kayamanan” (Isaias 33:6). Ki Kristo igwa pa man nin pagsakit alagad ika igwa nin paglaom. Siya sarong “katood na labi pa kadayopot sa tugang” (Mga Talinhaga 18:24). Lugod an biyaya kan Kagurangnan na si Hesus mapasaimo sa mga oras kan saimong pagdedesisyon.

Kun gusto mong magtiwala ki Hesu-Kristo bilang saimong Paraligtas, sabihon mo an mga tataramon na ini sa saimong puso: “Kagurangnan na Dios, kaipuhan ta ka sa buhay ko. Patawadon mo ako sa gabos kong naginibo. Ako nagtitiwala ki Hesu-Kristo asin nagtutubod na siya an sakuyang Paraligtas. Linigon mo ako, paumayan mo ako asin ibalik mo an kaogmahan sa sakuyang buhay. Salamat sa saimo asin sa saimong pagkamoot asin sa kagadanan ni Hesus para sa sakuya.”

Nakagibo ka na nin desisyon para ki Kristo huli sa mga nabasa mo digdi? Kun iyo, i-klik sa “Inako ko si Kristo ngunyan” button sa ibaba.

EnglishBalik sa Bicol home page

Tano ta dai ako dapat maghogot?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries