settings icon
share icon
Hapot

Ano an importansya kan Kristyanong pagbunyag?

Simbag


An Kristyanong pagbunyag saro sa duwang ordinansa na ikinaag ni Hesus sa simbahan. Bago siya suminakat sa langit, si Hesus nagsabi, “Kaya paduman kamo, asin gibuhon nindong disipulo an gabos na nasyon, na bunyagan nindo sinda sa ngaran nin Ama asin ni Aki patin na Espiritu Santo, na tokdoan nindo sinda na otobon an gabos na bagay na ipinagboot ko saindo: asin uya ako danay na nasa saindo sagkod sa katapusan nin kinaban” (Mateo 28:19-20). An kasuguan na ini nagsasabi na an simbahan responsable sa pagtokdo kan tataramon ni Hesus, gibuhon sindang disipulo, asin bunyagan an mga nagin disipulo. An mga bagay na ini dapat gibuhon sa gabos na lugar (“gabos na nasyon”) hanggan “sa katapusan nin kinaban.” An bunyag importanteng marhay ta ini ipinagboot ni Hesus.

An bunyag ginigibo na bago pa mapundar an simbahan. Kan enot na mga panahon, binubunyagan kan mga Hudyo an mga gustong magin miyembro kan Judaismo tanganing ipahiling na sinda nalinigan na. Ginamit man ni Juan Bautista an pagbunyag tanganing ipreparar an dalan kan Kagurangnan, nangangapudan sa gabos, bako sanang sa mga Hentil, na magpabunyag huli ta an lambang saro kaipuhan an pagsolsol. Alagad an pagbunyag ni Juan Bautista bakong arog kan Kristyanong pagbunyag, arog kan mahihiling ta sa Mga Gibo 18:24-26 asin 19:1-7. An Kristyanong pagbunyag igwa nin mas hararom na kahulugan asin importansya.

An pagbunyag dapat ginigibo sa pangaran kan Ama, Aki, asin Espiritu – iyo ini an rason kun pano ini nagin Kristyanong pagbunyag. Sa paagi kan ordinansang ini an sarong tawo inaako sa katiriponan kan simbahan. Kan kita naligtas, kita binunyagan kan Espiritu sa hawak ni Kristo, na iyo an simbahan. Sinasabi sa 1 Corinto 12:13 na, “Huli ta sa sarong Espiritu nagkaburunyagan kita sa sarong hawak, minsan mga Judio o mga Griego, minsan oripon o libre; asin pinainom sa saro sanang Espiritu.” An pagbunyag sa tubig pagpapahiling kan tunay na nagyayari sa pagbunyag sa Espiritu.

An Kristyanong pagbunyag an paagi tanganing ipahiling kan sarong tawo an saiyang pagtubod asin pagigin disipulo. Sa pagbunyag sa tubig, garo sinasabi kan binubunyagan na, “ako nagtutubod ki Kristo, lininigan ni Hesus an sakuyang kalag sa pagigin makasalan, asin ngunyan igwa na ako nin bagong buhay na may kabanalan.”

An Kristyanong pagbunyag ipinapahiling sa madramang paagi an kagadanan, paglobong, asin an pagkabuhay liwat ni Kristo. Kasabay kaiyan, ipinapahiling man an pagkagadan kan satuyang pagigin parakasala asin kita nagkakaigwa nin bagong buhay ki Kristo. Pag an sarong parakasala nagpahayag kan saiyang pagtubod ki Kristo, nagagadan an saiyang pagigin parakasala (Roma 6:11) asin siya nagkakaigwa nin bagong buhay (Colosas 2:12). Sa pag-irarom sa tubig ipinapahiling an kagadanan kan satuyang pagigin parakasala, asin an pagbutwa sa tubig ipinapahiling an nalinigan asin banal na buhay na resulta kan kaligtasan. Arog kaini an pakasabi sa Roma 6:4: “Kaya kita ilinobong sa kaibahan niya huli kan bunyag sa kagadanan: tanganing, siring na si Kristo nabuhay liwat sa mga gadan huli kan kamurawayan nin Ama, siring man kita maglakaw sa kabagohan nin buhay.”

Simple sana, an pagbunyag panluwas na patotoo asin pagpapahiling kan tunay na nangyari sa laog kan buhay nin paratubod. An Kristyanong pagbunyag sarong gibo nin pagsonod sa Kagurangnan matapos na maligtas; dawa ngani an pagbunyag pirming kadokot kan kaligtasan, alagad bako ining kaipuhan tanganing an sarong tawo maligtas. Pinapahiling kan Biblia sa dakol na parte kaini an pasunod-sunod kan mga pangyayari. 1) An tawo nagtubod sa Kagurangnan na si Hesus asin 2) siya nagpabunyag. An pagkasunod-sunod na ini mahihiling sa Mga Gibo 2:41, “Dangan sinda na nagarako kan saiyang tataramon (tataramon ni Pedro) binurunyagan: asin an mga nakadagdag sa sainda sa aldaw na iyan may tolong ribo katawo” (hilingon man sa Mga Gibo 16:14-15).

An bagong paratubod ki Hesu-Kristo dapat na magmawot na mabunyagan. Sa Mga Gibo 8: 35-36 sinasabi an istorya ni Felipe saka an lalaking kapon na taga Etiopia: “Asin binukas ni Felipe an saiyang ngoso, asin magpoon sa kasuratan na ini, pinaghulit niya saiya si Hesus, asin sa paglakaw, sinda nagdatong sa sarong tubig; asin an kapon nagsabi, ‘Uya, may tubig, ano an nakakaolang na mabunyagan ako?’” Duman mismo, sinda nagpundo asin an lalaking kapon na taga Etiopia binunyagan ni Felipe.

Sa pagbunyag ipinapahiling kan sarong paratubod an saiyang pakikiiba sa kagadanan, paglobong, asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Sa gabos na kinaban, pag an Ebanghelyo itinokdo, an mga natokdoan dapat bunyagan.

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an importansya kan Kristyanong pagbunyag?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries