settings icon
share icon
Hapot

Igwang Buhay Na Daeng Kasagkudan?

Simbag


An Biblia nag papahiling nin malinaw na dalan kan buhay na daeng kasagkudan. Enot, dapat tang bistuhon na kita nagkasala tumang sa Dios: “Ta an gabos nagkasala asin dae nakaabot kan kamurawayan nin Dios” (Roma 3:23). Kita gabos nag giribo nin mga bagay na dae nakakapaogma sa Dios, kaya kita dapat sanang padusahan. Mantang an gabos tang mga kasalan ginibo ta laban sa Dios na daeng kasagkudan, tama sana man na kita mag danas nin daeng kasagkudan na kapadusahan. “Huli ta an bayad nin kasalan iyo an kagadanan; alagad an ugay nin Dios iyo an buhay na dae nin kasagkudan ki Kristo na satong Kagurangnan” (Roma 6:23).

Pero ang mayong kasalan na si Hesukristo (1 Pedro 2:22), daeng kasagkudan na Aki nin Dios nagin tawo (Juan 1:1,14) asin nagadan nganing bayadan an satuyang mga kasalan. “Alagad ipinamidbid nin Dios an saiyang sadiring pagkamoot sa sato, huli ta kan kita mga parakasala pa, si Kristo nagadan para sato” (Roma 5:8) Si Hesu-Kristo nagadan sa krus (Juan 19:31-42) dara an kapadusahan na dapat para satuya (2 Korinto 5:21). Tolong aldaw an naka agi siya buminangon hale sa mga gadan (1 Korinto 15:1-4), pinatotoohan niya an saiyang kapangganahan laban sa kasalan asin sa kagadanan. “Pagomawon an Diyos asin Ama nin satong Kagurangnan na si Hesu-Kristo, na sono sa saiyang dakulang pagkaherak ipinangaki niya kita liwat manongod sa buhay na paglaom huli kan pagkabuhay liwat ni Hesu-Kristo sa mga gadan” (1 Pedro 1:3).

Sa pagtobod, dapat tang baguhon an satuyang pakabisto ki Kristo – si isay siya, ano ang ginibo niya asin tano – para sa kaligtasan (Mga Gibo 3:19). Kun ibubugtak ta an satuyang pagtobod saiya, magtiwala kita na sa saiyang kagadanan sa krus binayadan niya an satuyang mga kasalan, kita mapapatawad asin makakaako kan panuga na buhay na daeng kasagkudan sa kalangitan. “Huli ta an Dios namoot na gayo sa kinaban, na itinao niya an saiyang Aking Bogtong tanganing an siisay man na minatobod sa saiya dae mapahamak kundi magka igwa nin buhay na daeng kasagkudan” (Juan 3:16). “Huli ta kun ika mag tuga kan saimong nguso na si Hesus iyo an Kagurangnan asin magtubod sa saimong puso na binangon siya nin Diyos sa mga gadan ika maliligtas” (Roma 10:9) Sa pagtobod sana sa ginibo ni Kristo sa krus an tunay na dalan kan buhay na dae nin kasagkudan! “Ta huli sa biyaya kamo nakaligtas huli sa pagtobod; asin iyan bakong hale sa saindo, kundi balaog nin Dios; Bakong huli sa mga gibo, tanganing dai nin siisay man na managsag” (Efeso 2:8-9).

Kun gusto mong akoon si Hesu-Kristo bilang saimong tagapagligtas, uni an sarong pamibi. Rumdumon mo na dae ka maliligtas sa paagi kan pagpamibi mo kaini o iba pang mga pamibi. Sa pagtobod sana ki Kristo an makakapagligtas saimo sa kasalan. An pamibing ini saro sanang paagi na maipahiling mo sa Kaguranganan an pagtobod mo asin pagpasalamat mo sa saiya sa pagtao niya nin paagi na ika maligtas. “Kagurangnan, aram ko na ako nagkasala tumang sa saimo asin dapat sanang padusahan pero inako ni Hesu-Kristo ang padusa na para sakuya nganing sa paagi sa pagtobod saiya ako mapatawad. Ibinubugtak ko an sakuyang pagtiwala saimo para sa sakong kaligtasan. Salamat sa saimong makangangalas na biyaya asin pagkaherak – an regalo na buhay na daeng kasagkudan! Amen!”

Nakagibo ka na nin desisyon para ki Kristo huli sa mga nabasa mo digdi? Kun iyo, i-klik sa “Inako ko si Kristo ngunyan” button sa ibaba.

EnglishBalik sa Bicol home page

Igwang Buhay Na Daeng Kasagkudan?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries