settings icon
share icon
Hapot

Ibinugtak ko an sakong pagtobod ki Hesus… ano ngunyan?

Simbag


Ibinugtak ko an sakong pagtobod ki Hesus… ano ngunyan?

Kongrats! Nagibo ka nin desisyon na mabago nin buhay! Siguro naghahapot ka, “Ano ngunyan? Pano ko pupunan an sakong paglakaw kaibanan an Dios?” An limang lakdang na sinasabi sa ibaba matao saimo nin direksyon hali sa Biblia. Kun igwa kang kahapotan mantang nagbabasa kaini, bisitahon an www.GotQuestions.org/Bicol.

1. Siguruhon na naiintindihan mo an kaligtasan.

1 Juan 5:13 nagsasabi, “An mga bagay na ini isinurat ko saindo na nagtutubod sa ngaran kan Aki nin Dios, tanganing kamo makaaram na kamo igwa kan buhay na dae nin katapusan.” Gusto kan Dios na maintindihan ta an kaligtasan. Gusto kan Dios na magkaigwa kita nin kumpyansa na sigurado kitang ligtas. Hilingon ta an mga importanteng bagay kan kaligtasan:

(a) Gabos kita nagkasala. Gabos kita nakagibo kan mga bagay na dae nakakapaogma sa Kagurangnan (Roma 3:23).

(b) Huli sa satong kasalan, dapat kitang padusahan nin mayong kasagkudan na pagkasuway sa Dios (Roma 6:23).

(c) Si Hesus nagadan sa krus para magbayad kan penalidad kan satong mga kasalan (Roma 5:8, 2 Corinto 5:21). Si Hesus nagadan imbes na kita, asin nagsapo kan padusang dapat kita an nagdanas. An saiyang pagkabuhay liwat nagpatotoo na an kagadanan ni Hesus igo para bayadan an satong mga kasalan.

(d) An Diyos nagtatao nin kapatawadan asin kaligtasan sa gabos na nagtutubod ki Hesus – nagtitiwala na an Saiyang kagadanan iyo an bayad sa satong mga kasalan (Juan 3:16; Roma 5:1; Roma 8:1).

Iyan an mensahe kan kaligtasan! Kun ika nagtutubod ki Hesu-Kristo bilang saimong Paraligtas, ika ligtas na! Gabos mong kasalan napatawad na, asin an Dios nangangakong dae ka niya babayaan ni pabayaan man (Roma 8:38-39; Mateo 28:20). Tandaan mo, an saimong kaligtasan sigurado ki Hesu-Kristo (Juan 10:28-29). Kun ika nagtitiwala ki Hesus sana bilang saimong Paraligtas, magkakaigwa ka nin kompiyansa na makakaibanan mo an Dios nin daeng kasagkodan sa kalangitan!

2. Maghanap ka nin marhay na simbahan na nagtutukdo kan Bibliya.

Dae ka magisip na an simbahan sarong edipisyo. An mga tawo iyo an simbahan. Importanteng marhay na an mga paratobod ni Hesu-Kristo nakikipagtipon sa lambing saro. Saro iyan sa primerong katoyohan kan simbahan. Ngunya na ika nagtutubod na ki Hesu-Kristo, kinakaipuhan mong maghanap nin simbahan na nagtutukdo asin nagtutubod sa Biblia sa saimong lugar dangan makipag ulay sa pastor kaini. Ipaaram mo saiya an bago mong pagtubod ki Hesu-Kristo.

An panduwang katoyohan kan simbahan iyo an magtokdo kan Biblia. Makakanood ka kun pano gamiton an mga katukduan kan Dios sa saimong buhay. An pagkaintinde kan Biblia iyo an lyabe sa pagkakaigwa nin makusog asin matrayompong buhay Kristiyano. An 2 Timoteo 3:16-17 nagsasabing, “An gabos na kasuratan na ipinasabong nin Dios pakikinabangan man sa pagtokdo, sa pagsagi, sa pagpakarahay, sa pagpatood na nasa katanosan, tanganing an tawo nin Dios magin sangkap, andam nangad manongod sa gabos na marahay na gibo.”

An pantolong katoyohan kan simbahan iyo an pagsamba. An pagsamba iyo an pagpasalamat sa Dios sa gabos Niyang ginibohan! Ilinigtas kita kan Dios. Namomotan kita kan Dios. Tinatawanan kita kan Dios kan satuyang mga kaipuhan. Ginigiya asin pinapangenotan kita kan Dios. Panong kita dae makapagpasalamat saiya? An Dios banal, matanos, mamomoton, maheherakon, asin pano nin grasya. An Kapahayagan 4:11 nagdedeklara, “Angay ka, samong Kagurangnan asin samong Dios, na mangako kan kamurawayan asin kan kagalangan pati na kan kapangyarihan, huli ta ika an naglalang kan gabos na bagay, asin huli kan saimong kabotan sinda lominowas asin linalang.”

3. Maglaan nin oras para sa Dios kada aldaw.

Napakahalaga para sa satuya an magkaigwa nin oras para sa Dios kada aldaw. An iba inaapod ining “toninong na oras.” An iba man inaapod ining “debosyon,” ta ini oras na tinatao ta an satong sadiri sa Kagurangnan. In iba pinipili an oras na amay sa pagka aga mantang an iba mas pinipili an oras sa pagka bangui. Dai man importante kun ano an apod mo o kun nuarin mo ini ginigibo. An mahalaga ika regular na nag tatao nin oras para sa Dios. Ano an mga ginigibo ta sa oras na para sa Dios?

(a) Pamibi. An pamibi simpleng pagpahayag sa Dios. Sinasabi ta sa Dios an satuyang mga problema. Naghahagad kita nin kadunungan asin pangengenot hale sa Dios. Naghahagad kita kan satong mga pangangaipo. Sinasabi ta man sa Dios kun gurano ta siya kapadangat asin kun gurano kita naoogma sa gabos na ginigibo niya para satuya. Iyo ini an buot sabihon kan pamibi.

(b) Magbasa kan Biblia. Maliban sa pagtukdo kan Biblia sa simbahan, sa Sunday School, asin sa mga Bible Studies – kaipuhan mong personal na magbasa kan saimong Biblia. Sa Biblia nakalaag an gabos mong kaipuhan na maaraman tanganing maisabuhay mo nin mapanggana an saimong pagigin Kristyano. Yaon dian an pangengenot kan Dios kun pano magin madunong sa pag dedesisyon, kun pano maaraman an kabutan kan Dios, kun pano ministeryo sa iba, asin kun pano mag talubo sa Ispiritu. An Biblia iyo na tataramon kan Dios sa satuya. An Biblia giya ta sa mga pinapasunod kan Dios kun pano kita mabuhay na nagtataong kaogmahan sa Dios asin igang kakontentohan.

4. Maki amigo sa mga tao na makakatabang saimo ispiritwal.

Sa 1 Corinto 15:33 sinasabi, “Dae kamo madayaan: ‘an mga maraot na pagiriba nakakaraot kan mga marahay na ugali.’” An Biblia pano nin mga patanid manongod sa mga pwedeng magin impluwensia kan mga “maraot” na tawo satuya. An pagparapaki iba sa mga tawo na nag gigiribo nin mga makasalan na gawi pwedeng magdara sato nin tentasyon na mag arog kan saindang gawi. An pagkatawo kan satuyang mga kurukaiba maulakit satuya. Iyo ini an rason tano ta napaka halaga na kita nakiki amigo sa mga tawo na namomoot sa Dios asin komitido sa saiya.

Maghanap nin amigo, saro o duwa hale sa saimong simbahan, na pwede mong makatabang asin mapakusog saimo (Hebreo 3:13; 10:24). Hagadon mo sa saimong mga amigo na magbantayan kamo kan saindong tuninong na oras, mga aktibidad asin paglakaw ki Kristo. Dae ini nangangahulugan na lilingawan mo na an gabos mong mga amigo na dae nakakabisto ki Hesus bilang saindang paraligtas. Ipadagos mo an saimong pakiki amigo sainda asin mamotan mo sinda. Ipaaram mo sainda na an saimong buhay binago ni Hesus asin dae mo na kayang gibuhon ngunyan an mga bagay na dati nindong ginigiribu. Hagadon mo sa Dios na tawanan ka nin oportonidad na maipahayag si Hesus sa saimong mga amigo.

5. Mag pa bunyag.

Kadakol na tawo in igwang salang paka intindi kan bunyag. An tataramon na “bunyag” igwang buot sabihon na ilublob sa tubig. An bunyag iyo an biblikal na paagi sa pag proklamar kan saimong pagtobod ki Kristo asin kan saimong pag komiter na mag sunod saiya. An aksyon na paglublob sa tubig iniilustrar na ika linubong na kaibahan ni Kristo. An aksyon kan pag hawas sa tubig nagpapahiling kan liwat na pagkabuhay ni Kristo. An pag papabunyag nagpapabisto na ika kaibahan sa kagadanan, paglubong, asin liwat na pagkabuhay ni Hesus (Roma 6:3-4).

Dae ika naligtas huli sa bunyag. Dae kaiyan hinuhugas an saimong mga kasalan. An bunyag sarong simpleng lakdang nin pag kuyog, pag proklamar sa publiko kan saimong pagtubod ki Kristo sana para sa saimong kaligtasan. An bunyag mahalaga ta ini lakdang nin pag kuyog – pagpahiling sa publiko kan pagtubod mo ki Kristo asin kan saimong pag komiter na mag sunod saiya. Kun ika nabunyagan na, dapat mong kaulayon an saimong pastor.

EnglishBalik sa Bicol home page

Ibinugtak ko an sakong pagtobod ki Hesus… ano ngunyan?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries