settings icon
share icon
Hapot

Ano an nangyayari pakatapos magadan?

Simbag


Sa pagtubod kan Kristyano, igwang dakulang kahapotan manongod sa nangyayari pakatapos kan kagadanan. An iba nagtutubod na pakatapos magadan, gabos “nagtuturog” hanggan sa paghukom, dangan gabos ipapadara sa langit o sa impyerno. An iba man nagtutubod na sa panahon kan kagadanan, an tawo hinuhukuman na tulos dangan pinapadara sa saindang eternal na destinasyon. Igwa man iba na nagtutubod na pag an tawo nagadan, an saindang kalag/espiritu pinapadara sa “temporaryong” langit o impyerno, tanganing maghalat kan pagkabuhat liwat, paghukom, asin kan saindang eternal na destinasyon. Ano man nanggad an sinasabi kan Biblia na mangyayari pakatapos kan kagadanan?

Enot, sa mga paratubod ni Hesu-Kristo, an Biblia nagsasabi na pakatapos na magadan, an kalag/espiritu kan mga paratubod dinadara sa langit, huli ta an saindang mga kasalan pinatawad mantang sinda nag ako ki Kristo bilang Paraligtas (Juan 3:16, 18, 36). Para sa mga paratubod, an kagadanan “sumuhay na sa hawak, asin na masa kaibahan na nin Kagurangnan” (2 Corinto 5:6-8; Filipos 1:23). Alagad, an 1 Corinto 15:50-54 asin 1 Tesalonica 4:13-17 nagpapahiling na an mga paratubod binubuhay liwat asin tinatawan nin mamuraway na hawak. Kun an mga paratubod nakakaibanan tulos ni Kristo pakatapos na magadan, ano an katoyohan kan pagkabuhay liwat na ini? Mantang an kalag/espiritu kan mga paratubod nagduduman tulos ki Kristo matapos na sindang magadan, an pisikal na hawak nawawalat na “nagututurog” sa lubungan. Sa pagkabuhay liwat kan mga paratubod, an pisikal na hawak binubuhay liwat, minumuraway, asin nagiibahan ulit saka ang kalag/espiritu. Ining minuraway na hawak-kalag-espiritu iyo an maistar sa bagong langit asin bagong daga (Kapahayagan 21-22).

Ikaduwa, sa mga dai nag ako ki Hesu-Kristo bilang Paraligtas, an kagadanan daing kasagkudan na kapadusahan. An mga dai nagtubod ki Hesus ipapadara man sa sarong temporaryong lugar habang naghahalat kan saindang pagkabuhay liwat, paghukom asin eternal na destinasyon. Sa Lucas 16:22-23 pinapahiling an sarong mayaman na pinapasakitan pakatapos na magadan. Sa Kapahayagan 20:11-15 pinapahiling an mga dai nagtubod binubuhay liwat, hinuhukuman sa dakulang asin puting trono, asin inaapon sa danaw nin kalayo. An mga dai nagturubod, dai pinapadara sa impyerno (danaw nin kalayo) tulos pakatapos kan kagadanan, kundi sa sarong temporaryong lugar nin paghukom asin pagkondenar. Alagad, dawa an mga bakung paratubod dai tulos pinapadara sa danaw nin kalayo, an sindang kamugtakan pakatapos na magadan bakong marhaay. An mayaman nagkurahaw, “ako nasasakitan sa kalayong ini” (Lucas 16:24).

Pakatapos kan kagadanan, an tawo nagiistar sa sarong “temporaryong” langit o impyerno. Pakatapos kan temporaryong lugar na ini, sa ultimong paghukom, an eternal na destinasyon kan tawo dai mababago. An eksaktong lugar kan eternal na destinasyon iyo an mababago. An mga paratubod tatawanan nin karapatan na maglaog sa bagong langit asin bagong daga (Kapahayagan 21:1). An mga dai nagturubod ipapadara sa danaw nin kalayo (Kapahayagan 20:11-15). Iyo ini an pinal, asin eternal na destinasyon kan gabos na tawo – base gabos sa kun sinda nagtubod o dai ki Hesu-Kristo para sa saindang kaligtasan (Mateo 25:46; Juan 3:36).

EnglishBalik sa Bicol home page

Ano an nangyayari pakatapos magadan?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries