settings icon
share icon
Hapot

Igwang kapatawadan? Pano ako makakaako nin kapatawadan hale sa Dios?

Simbag


Sinasabi sa Mga Gibo 13:38, “Kaya maaraman nindo, mga tugang, na huli sa lalaking ini ipinag babalangibog saindo an kapatawadan nin mga kasalan.”

Ano an kapatawadan asin tano ta kaipuhan ko ini?

An tataramon na “patawad” buot sabihun linigun, halion, paraon an pagkaka utang. Pag may nasalaan kita, hinahagad ta an saindang pagpapatawad ta nganing an naraot na relasyon maibalik. Dae kita nagpapatawad huli ta an sarong tao angay na patawadon. Mayo ni si isay man an angay nin kapatawadan. An pagpapatawad sarong akto nin pagkamoot, pagkaherak asin biyaya. An kapatawadan sarong desisyon na dae mag balon-balon nin ano man tumang sa ibang tawo, ano man an ginibo ninda saimo.

An Biblia nag sasabi na gabos kita nangangaipuhan nin kapatawadan hale sa Kagurangnan. Gabus kita nagkomiter nin kasalan. Sinasabi sa Parahulit 7:20, “Totoong gayong mayo nin tawong banal sa daga, na nag gigibo nin marahay asin dae mayo magkasala sagkod.” Sa 1 Juan 1:8, “Kun kita nagsasabi na kita dae nin kasalan, kita nagdadaya sa sato man sana, asin an katotohanan dai nasa sato.” Gabos na kasalan akto nin pag rebelde tumang sa Dios (Mga Salmo 51:4). Bilang resulta, kaipuhan tang marhay an kapatawadan kan Dios. Kun an satuyang mga kasalan dae mapatawad, kita daeng kasagkudan na ma suprer kan padusa kan satong mga kasalan (Mateo 25:46; Juan 3:36).

Kapatawadan – Pano mapapasako?

Salamat na sana, an Dios mamomoton asin maheherakon – gusto niya kitang mapatawad kan satong mga kasalan! An 2 Pedro 3:9 nagsasabi, “An Kagurangnan matinios manongod saindo, na dae nagmamawot na an siisay man mapahamak, kundi na an gabos makaabot sa pagsolsol.” An Dios nag mamawot na kita mapatawad, kaya siya nag gibo nin paagi para sa satong kapatawadan.

Kagadanan sana an dapat na kapadusahan sa satong mga kasalan. An enot na parte kan Roma 6:23 nagsasabi, “Huli ta an bayad nin kasalan iyo an kagadanan...” Kagadanan an satuyang nakamtan huli kan satuyang kasalan. An Dios, sa saiyang perpektong plano, nagin tawo – Hesu-Kristo (Juan 1:1, 14). Si Hesus nagadan sa krus, dara an kapadusahan na dapat kita an mag suprer, tanganing saiya kita magin katanusan sa Dios.” Si Hesus nagadan sa krus, dara an kapadusahan na dapat kita an mag suprer! Bilang Dios, an kagadanan ni Hesus nag tao nin paagi nganing mapatawad an kasalan kan kinaban. Sa 1 Juan 2:2 pinoproklamar, “Asin siya iyo an kabayadan manongod kan satong mga kasalan; asin bako sanang manongod kan sato, kundi kan sa bilog na kinaban.” Si Hesus buminangon hale sa mga gadan, ipiniproklamar an saiyang kapangganahan tumang sa kasalan asin kagadanan (1 Corinto 15:1-28). Umawon an Dios, sa paagi kan kagadanan asin pagkabuhay liwat ni Hesu-Kristo, an ikaduwang parte kan Roma 6:23 igwa nin katotoohan, “...alagad an ugay nin Dios iyo an buhay na dae nin kasagkudan ki Kristo na satong Kagurangnan.”

Gusto mong mapatawad an saimong mga kasalan? Igwa kang pagmati na garu dae ka makahale sa saimong mga kasalan? Igwang kapatawadan kan saimong mga kasalan kung ika matubod ki Hesu-Kristo bilang saimong paraligtas. An Efeso 1:7 nagsasabi, “Na sasaiya igwa kita kan satong katubusan huli kan saiyang dugo, kan kapatawadan kan satong mga kalapasan, sono sa mga kayamanan kan saiyang biyaya.” Binayadan ni Hesus an satuyang mga pagkakasala tanganing kita magkamit nin kapatawadan. Kaipuhan mo lang na makemaherak sa Dios na patawadun ka sa paagi ni Hesus, magtubod na si Heus nagadan sa pagbayad kan saimong kasalan – asin papatawadun ka niya! Nakapalaman sa Juan 3:16-17 ining makangangalas na mensahe, “Huli ta an Dios namoot na gayo sa kinaban, na itinao niya an saiyang Aking Bogtong tanganing an siisay man na minatubod sa saiya dae mapahamak kundi magka igwa nin buhay na daeng kasagkudan. Huli ta an Dios dae nagsogo kan saiyang Aki sa kinaban na magsilot kan kinaban; kundi tanganing an kinaban ikaligtas huli saiya.”

Kapatawadan – madali lang baga talaga?

Iyo madali lang! Dae ka makakabakal nin kapatawadan hale sa Kagurangnan. Dae mo pwedeng bayadan an saimong kapatawadan hale sa Kagurangnan. Makakaako ka lng kaini, sa paagi nin pagtobod, sa paagi nin biyaya asin pagkaherak nin Dios. Kung gusto mong akuon si Hesu-Kristo bilang saimong Paraligtas asin magako nin kapatawadan hale sa Kagurangnan, uni an sarong pamibi. Rumdumon mo na dae ka maliligtas sa paagi kan pagpamibi mo kaini o iba pang mga pamibi. Sa pagtubod sana ki Kristo kita makamit nin kapatawadan sa kasalan. An pamibing ini saro sanang paagi na maipahiling mo sa Kaguranganan an pagtobod mo asin pagpasalamat mo sa saiya sa pagtao niya nin paagi na ika magkamit nin kapatawadan. “Kagurangnan, aram ko na ako nagkasala tumang sasaimo asin dapat sanang padusahan pero inako ni Hesu-Kristo an padusa na para sako tanganing sa paagi kan pagtobod ko saiya ako mapatawad. Ibinubugtak ko an sakuyang pagtiwala saimo para sa sakong kaligtasan. Salamat sa saimong makangangalas na biyaya asin pagkaherak – an regalo na buhay na daeng kasagkudan! Amen!”

Nakagibo ka na nin desisyon para ki Kristo huli sa mga nabasa mo digdi? Kun iyo, i-klik sa “Inako ko si Kristo ngunyan” button sa ibaba.

EnglishBalik sa Bicol home page

Igwang kapatawadan? Pano ako makakaako nin kapatawadan hale sa Dios?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries