ස්වර්ගය සහ නිරය පිළිබඳ ප්‍රශ්න - GotQuestions.org සිංහල

ස්වර්ගය සහ නිරය පිළිබඳ ප්‍රශ්න


මරණින් පසු ජීවිතයක් ඇද්ද?

මරණින් පසු කුමක් සිදුවේද?

අපිට අපගේ මිතුරන් හා පවුලේ සාමාජිකයන් ස්වර්ගයේදී අකින්න හා දැන ගන්න ලැබේද?

නිරය සැබෑද? නිරය සදාකාලිකද?

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ විනිශ්චාසනය යනු කුමක්ද?

සවර්ග හා නව පොළොව යනු කුමක්ද?

ස්වර්ගයේ සිටින මිනිසුන්ට තවමත් පොළොවේ සිටින අපව දැකිය හැකිද?

සුදු සිංහාසන විනිශ්චය නම් කුමක්ද?

ස්වර්ගය කෙබඳු ආකාරද?

ස්වර්ගය තාත්විකද?

නිරයේ සදාකාලිකත්වය පාපයට ලැබෙන සාධාරණ දඬුවමක් වන්නේ කෙසේද?

විවිධ මට්ටමේ ස්වර්ගයන් තිබේද?

නිරයේ විවිධ මට්ටම් වල දඬුවම් තිබේද?

ප්‍රාණයේ සැතපීම පිළිබඳව බයිබලය කුමක් පවසයිද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට ස්වර්ගය සහ නිරය පිළිබඳ ප්‍රශ්න