سوالاتی دربارة ازدواج


کتاب مقدس درباره ازدواج چه می گوید؟

کتاب مقدس درباره ازدواج بین نژادی چه می گوید؟

آیا ازدواج یک مسیحی با یک غیر مسیحی درست است؟

رمز یک ازدواج بادوام چیست؟

یک زوج مسیحی در رابطه جنسی، مجاز به انجام چه کارهایی هستند؟

آیا یک زن باید از شوهرش اطاعت کند و تسلیم او باشد؟

من طلاق گرفته ام. آیا بر اساس کتاب مقدس می توانم دوباره ازدواج کنم؟

کتاب مقدس درباره طلاق و ازدواج مجدد چه می گوید؟

بر اساس کتاب مقدس، چه چیزی پیوند ازدواج را برقرار می کند؟

منظور از ترک کردن و پیوستن (چسبیدن) چیست؟

آیا در آسمان، ازدواج وجود خواهد داشت؟

اگر یک مسیحی با یک بی ایمان ازدواج کرده باشد، چه کار باید بکند؟

منظور از اینکه در ازدواج یک تن می شوند چیست؟

چرا خدا در کتاب مقدس چندهمسری / دو همسری را روا داشت؟

آیا بدرفتاری (خشونت، سوء استفاده)، دلیل قابل قبولی برای طلاق می باشد؟

یک همسر مسیحی چگونه باید به مسئله فرزندی که حاصل رابطه نامشروع اوست رسیدگی کند؟

یک مسیحی در برابر خیانت همسرش چه واکنشی باید نشان دهد؟

چه چیزی در ازدواج مسیحی باید متفاوت باشد؟

جشن عروسی یک مسیحی چه تفاوتی باید با جشن عروسی یک غیر مسیحی داشته باشد؟

آیا باید نزد همسرم به زنا و خیانت به او اعتراف کنم؟

چه دلایلی برای طلاق از نظر کتاب مقدس قابل قبول هستند؟

آیا ازدواج مانع رابطه شما با خدا می شود؟

آیا ازدواج مجدد پس از طلاق، زنا محسوب می شود؟

چگونه می توانم رابطه زناشویی (ازدواج) خود را به حالت اول بازگردانم؟

آیا ایرادی دارد که زن و شوهر فقط برای لذت، رابطه جنسی برقرار کنند؟

منظور از پیوند ناهمگن (رابطه بین ایمانداران و غیرایمانداران) چیست؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالاتی دربارة ازدواج

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا