settings icon
share icon
سوال

منظور از پیوند ناهمگن (رابطه بین ایمانداران و غیرایمانداران) چیست؟

جواب


مفهوم «پیوند ناهمگن» از دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 سرچشمه می گیرد: «با بی‌ايمانان پيوند و همبستگی نداشته باشيد. آيا می‌تواند بين پاكی و گناه پيوندی باشد؟ آيا نور و تاريكی با يكديگر ارتباطی دارند؟»

یوغ وسیله ای چوبی است که دو گاو نر را به هم متصل می کند تا بار سنگین را با هم بکشند. «پیوند ناهمگن» یعنی یوغی که دو گاو ناهمگن را به هم متصل کرده باشد که در آن یک گاو قوی تر و دیگری ضعیف تر و یا یک گاو بزرگ تر و دیگری کوچک تر است. گاو کوچک تر و ضعیف تر آهسته تر از گاو بزرگ تر و قوی تر راه خواهد رفت و باعث می شود که حرکت به سمت جلو به یک حرکت ناهمگن دایره ای تبدیل شود. وقتی که پیوند بین دو گاو ناهمگن باشد آنها نمی توانند کار خود را به خوبی انجام دهند، و به جای این که با هم کار کنند، در اختلاف و تضاد هم قرار خواهند گرفت.

هشدار پولس در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 بخشی از سخنرانی طولانی او در کلیسای قرنتس در مورد زندگی مسیحی بود. پولس آنها را تشویق کرد تا رابطه و پیوندی با غیر ایماندران نداشته باشند، برای اینکه شباهتی به یکدیگر ندارند و در تضاد با یکدیگر قرار دارند، مانند تضادی که بین نور و تاریکی وجود دارد. این دو هیچ چیز مشترکی با هم ندارند، دقیقا مانند عیسی مسیح و شیطان که در تضاد کامل با یکدیگر قرار دارند (آیه 15، در این آیه از واژه بلیعال در انجیل عبری استفاده شده که به معنی و مفهوم شیطان، پلیدی، پوچی و بیهودگی می باشد). نکته این است که این دنیای کافر، پلید و بی ایمان توسط شیطان اداره می شود و مسیحیان باید از این پلیدی و بی ایمانی دور باشند، همانطور که عیسی مسیح از برنامه ها، اهداف و شیوه های شیطان دور بود. او هیچ نوع مشارکتی در این امور اهریمنی دنیا نداشت و هرگز با آنها ارتباط و پیوستگی نداشت، بنابراین این روش باید توسط پیروان مسیح نیز ادامه پیدا کند. تلاش برای زندگی و برقراری رابطه با غیر مسیحیان فقط باعث می شود به جای حرکت رو به جلو، حرکتی دایره شکل داشته باشیم.

«پیوند ناهمگن» اغلب در مورد رابطه های کاری نیز بکار می رود. سرانجام مشارکت یک مسیحی با غیر مسیحی دادگاه خواهد بود. آنها دارای جهان بینی و اصول اخلاقی متفاوتی هستند و این باعث تحت تاثیر قرار گرفتن تصمیمات کاری می شود. برای اینکه این رابطه کار کند یکی از دو طرف باید اصول اخلاقی خود را رها کند و شبیه طرف دیگر شود. بیشتر اوقات، این طرف مسیحی است که به خاطر رشد کاری و سود مالی از اصول مسیحی خود می گذرد.

ازدواج نزدیک ترین رابطه ای است که یک انسان می تواند داشته باشد. برنامه خدا برای زن و مرد این است که به «یک جسم» تبدیل شوند (پیدایش فصل 2 آیه 24) ، رابطه ای آنچنان نزدیک که یک فرد به طور واقعی و مجازی تبدیل به بخشی از وجود طرف مقابل شود. اتحاد بین ایماندار و غیرایماندار، در واقع اتحاد بین تضادهاست که باعث به وجود آمدن یک رابطه بسیار پیچیده و سخت می شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

منظور از پیوند ناهمگن (رابطه بین ایمانداران و غیرایمانداران) چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries