آیا در آسمان، ازدواج وجود خواهد داشت؟


سوال: آیا در آسمان، ازدواج وجود خواهد داشت؟

جواب:
کتاب مقدس به ما می گوید «در قیامتْ کسی نه زن می‌گیرد و نه شوهر می‌کند، بلکه همه همچون فرشتگان آسمان خواهند بود» (متی 30:22). عیسی این را در پاسخ به سوالی گفت در این باره که زنی که چند بار ازدواج کرده است، در آسمان همسر کدامیک خواهد بود (متی 23:22-28)؟ بدیهی است که چیزی تحت عنوان ازدواج در آسمان وجود نخواهد داشت. این بدان معنا نیست که زن و شوهر در آسمان دیگر همدیگر را نخواهند شناخت. بدین معنا نیز نیست که زن و شوهر نمی توانند رابطه نزدیکی در آسمان با هم داشته باشند. منظور این متن به نظر اشاره به این دارد که زن و شوهر دیگر در آسمان مزدوج نخواهند بود.

به احتمال زیاد، به این خاطر در آسمان ازدواج وجود نخواهد داشت که صرفاً نیازی به آن نیست. وقتی که خدا ازدواج را برقرار کرد، او این کار را برای رفع نیازها کرد. اولاً او دید که آدم نیاز به یک همدم دارد. «یهوه خدا فرمود: "نیکو نیست آدم تنها باشد، پس یاوری مناسب برای او می‌سازم"» (پیدایش 18:2). حوا راه حل مشکل تنهایی آدم بود و همینطور برای نیاز آدم به یک "یاور،" و کسی که به عنوان همدم همراه او باشد و در کنار او زندگی کند. اما در آسمان هیچ تنهایی ای نخواهد بود، و نه نیازی به یاور. ما با جماعت ایمانداران و فرشتگان احاطه خواهیم شد (مکاشفه 9:7)، و تمام نیازهای ما از جمله نیاز به مصاحبت برطرف خواهد شد.

دوماً خدا ازدواج را وسیله ای برای تولید مثل آفرید و برای اینکه زمین را با انسانها پر سازد. اما آسمان با تولید مثل پر نخواهد شد. آنهایی که به آسمان می روند، با ایمان به عیسی مسیح وارد آنجا خواهند شد؛ آنها بوسیله تولید مثل آفریده نخواهند شد. بنابراین، هیچ مقصوری برای ازدواج در آسمان وجود ندارد، زیرا در آنجا تولید مثل یا تنهایی وجود نخواهد داشت.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
آیا در آسمان، ازدواج وجود خواهد داشت؟