settings icon
share icon

Malipayon nga pagbisita sa Hiligaynon nga bersiyon sang www.GotQuestions.org!

Mga sabat sa mga pamangkot nahanungod sa Bibliya


Ginakasubo namon nga indi kami makabaton sang mga pamangkutanon sa Hiligaynon nga ginpadala sa sini nga tion. Pero kon makabasa ikaw kag makasulat sa iningles, pwede mo mapadala ang imo mga pamangkutanon sa - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Ang mga masunod amo ang lista sang mga pahina sa lengwahe nga Hiligaynon:Ang Maayong Balita

May kabuhi ka bala nga walay katapusan?

May kapatawaran bala? Paano ko mabaton ang kapatawaran sang Dios sa akon mga kasal-anan?

Ano ang buot silingon sang pagbaton kay Jesus bilang personal nga Manluluwas?

Ano ang plano para sa kaluwasan/ dalan sa kaluwasan?

Ano gid bala ang Kristohanon?

Ano ang kahulugan sang ‘natawo liwat nga Kristiano’ ukon ‘born again Christian?

Ano ang apat ka espirituhanon nga kasuguan?

Paano mangin matarong ang akon relasyon sa Dios?

Si Jesus lang gid bala ang dalan pakadto sa langit?

Paano ako makaseguro nga mapalangit ako kon ako mapatay?

May kabuhi pa bala pagkatapos sang kamatayon?

Ano ang nagakabagay nga relihiyon para sa akon?

Ano ang Dalan sa Kaluwasan sunu’ sa Taga-Roma?

Ano bala ang Pangamuyo sang Makasasala?

Nahamtang ko na ang akon pagtoo kay Jesus...ti, ano dayon?Mga Importante nga mga pamangkot

May Dios gid man bala? May ara bala sang ebidensya ukon pamatuod nga may Dios gid man?

Sin-o si Cristo Jesus?

Dios bala si Jesus? Nakasiling gid bala ukon nakapabugal bala si Jesus nga Dios Sia?

Ano bala ang kinaiya sang Dios? Ano gid bala ang Dios?

Matuod gid bala nga ang Bibliya Pulong sang Dios?

Pamangkot? Ano bala ang pagkaCristohanon kag ano ang mga ginatoohan ukon ginapatihan sang mga Cristohanon?

Matuod gid bala ang Dios? Paano ko mahibaloan nga matuod-tuod gid ang Dios?

Ano bala ang kahulugan sang kabuhi?

Kinahanglan bala nga sundon sang mga Cristohanon ang mga kasuguan sa Daan nga Katipan?

Ang pagka-Dios bala ni Cristo makita sa Bibliya?

Ang kaluwasan bala maagom sa pagtoo lang, ukon pagtoo kag mga binuhatan pa gid?

Sin-o bala ang Balaan nga Espirito ukon Espirito Santo?

Paano nakon mahibaluan ang kabubot-on sang Dios sa akon kabuhi?

Paano bala nakon madaug ang sala’ sa akon Cristohanon nga kabuhi?

Nga-a bala nga indi ako dapat magpanginmatay, maghikug ukon magsuicide?Mga pamangkutanon nga masami ginapamangkot

Ano bala nagakatabo pagkatapos mapatay ang isa tawo?

Makita bala sa Bibliya ang wala sing katapusan nga kasigurohan sang kaluwasan?

Kun naluwas ka na, luwas ka na gid bala asta san-o?

Ano bala ang Cristohanon nga pagtan-aw sa paghikug, ‘suicide’, ukon pagpanginmatay?

Mga Pastora/ Manugwali nga babaye? Ano bala ang ginahambal sa Bibliya nahanungod sa mga kababayenhan sa Hilikuton ukon Ministry?

Ano ang ginahambal sa Bibliya nahanungod sa kasal sang magkatuhay ang lahi?

Ano ang imporstansya sang Kristianong Baustiso? Nga-a kinahanglan ko magpa-baustiso?

Ano ang ginahambal sang Bibliya tuhoy sa paghatag sang ika-pulo?

Ano ang ginahambal sang Bibliya tuhoy sa legal nga pagbulagay sang mag-asawa ukun doborsyo kag pag-asawa liwat?

Ano ang ginatudlo sang Bibliya tuhoy sa Trinidad? Biblikal bala ini nga doktrina?

Ano ang ginahambal sang Bibliya tuhoy sa pagpakighilawas nga indi pa kasal?

Ano ang ginahambal sang Bibliya tuhoy sa sugal/pagsugal? Sala gid bala ang sugal/pagsugal?

Ano ang ginahambal sang Bibliya tuhoy sa pag-inom sang alkohol/bino?

Ano bala ang ginahambal sa Bibliya nahanungod sa mga pika’ ukon tattoo kag mga pagpilas sa lawas/body piercing?

Sa diin si Hesus sa sulod sang tatlo ka adlaw sa Iya nga kamatayon kag pagkabanhaw?

Ang mga pets ukon hinuptanan/ukon kasapatan bala nagakadto man sa langit ang ila mga kalag kon ini mapatay?

Ano ang ginahambal sang Bibliya tuhoy sa dinosaur? May dinosaur ba sa Bibliya?

Sin-o bala ang asawa ni Cain? Utod bala ni Cain ang iya asawa?

Ano bala ang ginasiling sang Bibliya nahanungod sa pagka-homo, agi, ukon lesbiana?

Pagbate, pag-‘Masturbate’ – kasal-anan bala ini sunu’ sa Bibliya?

Mga sabat sa mga pamangkot nahanungod sa Bibliya
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries