settings icon
share icon
Pamangkot

Kinahanglan bala nga sundon sang mga Cristohanon ang mga kasuguan sa Daan nga Katipan?

Sabat


Ang pinakaimportante nga bagay sa paghangop sini nga isyu amo ang paghibalo nga ang Mga Kasuguan sang Daan nga Katipan ginhatag sa mga Israelinhon kag indi sa mga Cristohanon. Ang iban sini nga mga kasuguan amo ang magpakita sa mga Israelinhon kun paano nila tumanon kag pahalipayon ang Dios (Halimbawa: ang Napulo ka Sugo). May pila ka mga kasuguan nga nagapahayag sa mga Israelinhon kon paano nila i-simbahon ang Dios kag ang pagpangayo sang kapatawaran sa mga kasal-anan (paagi sa sistema sang paghalad sa altar). May ara man nga mga kasuguan nga ang katuyuan amo nga mangin makilal-an pa gid ang mga Israelinhon bilang nasyon nga lain sang sa iban (sa ila bayo, kag mga pagsulundan nahanungod sa ila mga pagkaon). Wala sini sa ila mga kasuguan sa panahon sining Daan nga Katipan ang masiling naton nga nagaka-igo pa himuon ukon sundon subong nga mga inadlaw. Sang si Jesus napatay sa krus, gintapos man Niya ang pagsunod sa mga Kasuguan sunu’ sa Daan nga Katipan.

Sa lugar sang mga kasuguan sa Daan nga Katipan, kita, sa subong nga panag-on napaidalom sa Kasuguan ni Cristo (Galacia 6:2), ini amo nga, “Higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon, sa bug-os mo nga kalag, kag sa bug-os mo nga hunahuna.’ Amo ini ang labing importante nga sugo sa tanan. Kag ang ikaduha nga labing importante pareho man sini, ‘Higugmaon mo ang imo isigkatawo pareho sang paghigugma mo sa imo kaugalingon” (Mateo 22:37-39). Kon aton sundon ining duha ka mga kasuguan, aton na nga mahimo ang gusto ni Cristo nga himuon naton: “Ang bug-os nga Kasuguan ni Moises kag ang mga sinulatan sang mga propeta napasad sa sining duha ka sugo” (Mateo 22:40). Karon, indi ini buot silingon nga ang Kasuguan sang Daan nga Katipan wala na sang kapuslanan subong nga panag-on. Madamo sa mga mandu’ sa Daan nga Katipan ara sa kategoriya sang masiling naton nga “paghigugma sa Dios” kag “ang paghigugma sa imo mga kasilingan (isigkatawo)”. Ang Daan nga Katipan maayo man nga mangin talaksan kun paano naton higugmaon ang Dios kag ang pagkahibalo kon paano naton higugmaon ang aton isigkatawo. Sa amo man nga bagay, indi na gid man husto nga ihambal naton nga ang mga Kasuguan sa Daan nga Katipan kag sa nagliligad nga panahon nagakabagay pa nga ipasunod sa moderno nga panahon subong. Ang Kasuguan sa Daan nga Katipan matawag naton nga isa ka “bahagi” (Santiago 2:10). Pwede masiling nga magamit pa man ukon masiling man nga indi na bagay gamiton subong. Kun ginsunod ni Cristo ang iban sini, halimbawa ang paghalad sang sakripisyo, nahimo na Niya ini tanan.

”Kay nagahigugma kita sa Dios kon nagatuman kita sang iya mga sugo. Kag ang iya mga sugo indi gid man mabudlay tumanon” (1 Juan 5:3). Ang Napulo ka Sugo amo ang pinakamalip-ot nga pagpahayag sang kabug-osan sang Kasuguan sang Daan nga Katipan. Siyam sa Napulo ka Sugo makit-an nga permi ginsulit-sulit sa Bag-ong Katipan (maluwas lang sa sugo nga ang Sabbath/Sabado pakabala-anon gid). Makit-an gid sang hayag, nga kon ginahigugma naton ang Dios, indi gid naton mahimo nga magsimba pa sa indi matuod nga mga dios ukon magluhod kag magpakanubo sang aton kaugalingon sa mga dios-diyos. Kon ginahigugma naton ang aton nga isigkatawo, indi naton sila pagpamatyon, ukon magbinutig sa ila, magpangahas sa babaye sang iban, ukon mahisa kag kuhaon ang mga butang nga iya sang iban. Ang katuyuan sang Kasuguan sa Daan nga Katipan amo ang pagpahangop sa mga tawo may mga kasuguan nga indi nila masarangan nga sundon kag itudlo sa ila nga kinahanglan naton si Cristo Jesus bilang Manluluwas (Roma 7:7-9; Galacia 3:24). Wala gid sang tuyo’ ang Dios nga ang Kasuguan sang Daan nga Katipan mangin kasuguan para sa bug-os nga kalibutan, para sa tanan halin sang una nga panag-on hangtud karon. Nagakadapat nga higugma-on naton ang Dios kag ang aton nga isigkatawo. Kun aton tumanon ining duha ka kasuguan sang tayuyon gid, aton nga matib-ong ang bagay nga ginapasunod sang Dios nga dapat himuon naton.

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Kinahanglan bala nga sundon sang mga Cristohanon ang mga kasuguan sa Daan nga Katipan?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries