settings icon
share icon
Pamangkot

Ano ang ginahambal sa Bibliya nahanungod sa kasal sang magkatuhay ang lahi?

Sabat


Ang Kasuguan sa Daan nga Katipan nagmandu’ sa mga Israelinhon nga ginadumilian ang pagpakasal sa katuhay nga lahi (Deuteronomio 7:3-4). Apang, ang rason sa sining kasuguan indi amo ang kolor sang panit ukon lahi. Ang basehan sini amo ang ila pagkatuhay sa pagtuohan. Ang rason kon nga-a ginpasunod ini sang Dios nga kasuguan kontra sa pagpakasal sang mga Judio sa iban nga lahi bangud nga ang iban nga mga lahi nagasimba sa mga dios-diyos. Ang mga Israelinhon mahimo nga madala palayo sa matuod nga Dios kun sila magpakasal sa mga nagasimba sa mga idolo, mga pagano, ukon nagapadungog sa bisan ano nga bagay. Sunu’ sa Malakias 2:11, amo gid ini ang natabo sa Israel.

Amo man nga principio sa walay dagta nga pagkaespiritohanon ang makita sa Bag-ong Katipan, pero wala ini labot sa lahi ukon rasa sang tawo: “Indi gid kamo magpakighiusa sa mga wala nagatuo kay Cristo. Kay subong nga ang kasanag indi makaupod sa kadulom, ang maayo indi man makaupod sa malain” (2 Corinto 6:14). Sa amo nga bagay nga ang mga Israelinhon (tumoloo sa isa lang ka matuod nga Dios) ginmanduan nga indi sila magpakasal sa mga nagasimba sa mga idolo. Gani nga ang mga Cristohanon (mga tomoloo sa isa lang ka matuod nga Dios) ginapatuman man sa tanan ang kasuguan nga nagadumili sa pagpakig-isa sa pagpakasal sa mga indi tumoloo. Wala gid ang Bibliya nagsiling nga sala ang magpakasal ang nagakatuhay nga lahi ukon rasa. Kag kun si sin-o man ang nagadumili sa pagpakasal sang duha ka tawo gikan sa magkatuhay nga lahi nagahimo siya sini nga wala sang awtoridad gikan sa Bibliya.

Sunu’ sa ginhambal ni Martin Luther King, Jr., ang tawo pagahusgahan indi sa kolor sang iya nga panit kundi sa iya nga batasan. Wala gid sang lugar sa kabuhi sang isa ka Cristohanon ang paghatag sang pagpasulabi sa kon kay sin-o man basi sa lahi ukon rasa (Santiago 2:1-10). Ang matuod sini, sunu sa Bibliya isa lang ang “lahi” ukon “rasa”—ang rasa sang tawo, ang lahi bilang tinuga nga tawo, kun sa diin ang gintunaan sang tanan amo si Adan kag si Eva. Sa pagpili sang palangasaw-on ukon palamanhon, nagakaigu gid lang nga tan-awon anay sang Cristohanon kon ang iya ginahandum nga pakasalan isa ka tumoloo man ni Cristo Jesus kag ini siya bala natawo na liwan (Juan 3:3-5). Sa pagtoo kay Cristo, indi ang kolor sang panit ang basehan sunu’ sa Bibliya sa pagpili sang palangasaw-on ukon palamanhon. Ang pagpakasal sa katuhay nga lahi indi isa ka bagay nga tan-awon bilang husto ukon sala kundi ang tan-awon amo ang paggamit sang kaalam, husto nga pagpili sang tawo nga may maayong pamatasan kag pagpangamuyo.

Ang duha ka tinuga (tawo) nga nagaplano sa pagpakasal nagakinahanglan sang tion sa pagbinag-binag sang madamo nga mga bagay sa ila kabuhi. Samtang nga ang pagkatuhay sa kolor sang panit indi man mapabay-an lang, ini indi gid dapat nga mangin daku nga bagay sa paghimo sang desisyon kun ang duha bala ka tawo magpakasal ukon indi. Ang mag-asawa nga magkatuhay ang ila nga lahi makapangatubang sang pagpangyaguta kag diskriminasyon, kag kinahanglan nga preparado sila sa pag-atubang sini nga mga pag-ataki sa paagi nga makita-an sa Bibliya. “Kag ini nga promisa para sa tanan, Judio man ukon indi Judio, tungod nga ang Ginoo, Ginoo sang tanan, kag nagahatag siya sing bugana nga pagpakamaayo sa tanan nga nagadangop sa iya” (Roma 10:12). Ang simbahan nga wala nagatan-aw sa kolor kag/ukon ang Cristohanon nga pagpakasal sang magkatuhay nga lahi isa ka mabakod nga pagpakita sang kinaiya naton kay Cristo nga patas ang tanan kag wala sing pinilian.

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ano ang ginahambal sa Bibliya nahanungod sa kasal sang magkatuhay ang lahi?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries