settings icon
share icon
Pamangkot

Dios bala si Jesus? Nakasiling gid bala ukon nakapabugal bala si Jesus nga Dios Sia?

Sabat


Wala gid sing may nasulat sa Bibliya nga si Jesus mesmo nagahambal sang mga tinaga nga, “Dios ako.” Pero indi ini nagakahulugan nga wala Niya ginproclamar nga Dios Siya. Pareho abi sa mga tinaga nga ginsiling ni Jesus sa Juan 10:30, “Ako kag ang Amay isa lang.” Tan-awon anay naton kun ano ang sabat ukon reaksiyon sang mga Judeo sa Iya paghambal sini agud mahibaluan naton nga Siya naga-ako ukon naga-angkon nga Dios Sia. Sa amo nga rason buko nila nga batohon Siya. “...ikaw, tawo ka man lang, nagaangkon ka nga Dios ka” (Juan 10:33). Naintiendihan gid sang mga Judeo kun ano ang ginaangkon ni Jesus - ang pagkaDios. Diri masayran nga indi ginpanginwala ni Jesus ang Iya sinambit nga pag-angkon nga Siya Dios. Sang si Jesus nagdeclarar nga, “Ako kag ang Amay isa lang” sa Juan 10:30, ginsiling Niya nga Siya kag ang Amay isa lang sa ila nga kasarian kag kabilogan. Sa Juan 8:58 ginapakita man ini. Gindeclarar ni Jesus, “Sa pagkamatuod, ginasugid ko sa inyo nga sang wala pa matawo si Abraham, ara na ako nga daan.” Ang ginhimo sang mga Judeo bilang sabat nila pagkabati nila sining panalambiton amo ang pagpulot sang mga bato nga ipongkoy sa Iya (kay Jesus) sa tuyo nga patyon nila Siya kay nakasala Siya sang hambal sang malain (blasphemy) kontra sa Dios, kay ini ang nakasulat bilang pamatbat nga silut suno sa Kasuguan ni Moises (Leviticus 24:15).

Ginsulit ni Juan ang concepto sang pagkaDios ni Jesus: “ang Pulong mesmo ang Dios” kag “ang Pulong nagpakatawo” nga makita sa Juan 1:1, 14. Ini nga mga versiculo claro gid nga nagapakita nga Dios si Jesus nga nagpakatawo (nangin unod). Ang Binuhatan 20:28 nagasugo sa aton nga, “ Bantayi gid ninyo ang inyo kaugalingon kag ang tanan nga tawo sang Dios nga ginapabantayan sa inyo sang Espiritu Santo. Tatapa gid ninyo ang iglesya sang Dios nga iya gintubos paagi sa iya kaugalingon nga dugo.” Sin-o ang naghatag sang kabayaran para sa iglesia - ang iglesia sang Dios – nga ang kabayaran amo ang Iya mismo nga dugo? Si Cristo Jesus. Ang Binuhatan 20:28 nagadeclarar nga ginbayaran (tubos) sang Dios ang Iya iglesia kag ang kabayaran sini amo mismo ang Iya nga dugo. Sa amo nga rason, Dios si Jesus!

Ang dicipulo nga si Tomas naghambal sini nahanungod kay Jesus, “Ginoo ko kag Dios ko!” sa Juan 20:28. Wala si Tomas ginsupak ni Jesus ukon ginsilingan nga sala ang iya gintugda. Ang Tito 2:13 nagatulod sa aton sa aton sa paghulat sang pagkari sang aton Dios kag Manluluwas, si Cristo Jesus (basaha man ini sa 2 Pedro 1:1). Sa sinulat sa Mga Hebreo 1:8, ang Amay nagdeclarar nahanungod kay Jesus, “Pero kon parte sa iya Anak, nagsiling siya, ‘Ang imo ginharian, O Dios, wala gid sing katapusan, kag matarong ang imo pagdumala sa imo ginharian’.” Ang Amay nagatawag kay Jesus nga “O Dios” nagapatimaan nga sa kamatuoran Dios gid man si Jesus.

Sa Bugna, may anghel nga naghambal kayJuan nga isa sa mga apostoles nga simbahon niya ang Dios kag wala na sang iban (Bugna 19:10). Pila ka beses sa kasulatan(scriptures) aton nabasahan nga si Jesus ginsimba sang mga tawo (Mateo 2:11, 14:33, 28:9, 17; Lucas 24:52; Juan 9:38). Wala gid ni Jesus ginsupak ukon ginhambalan ang mga tawo nga indi husto nga isimbahon ukon ginasimba nila Siya. Kon indi Dios si Jesus, kuntani ginpanghambalan na Niya ang mga tawo nga indi nila Siya pag-simbahon, kaangay sa ginhimo sang anghel sa nasulat sa Bugna. Madamo pa gid ang mga versiculo kag mga nasulat sa Bibliya nga nagasuporta sang pagkaDios ni Jesus.

Ang pinakaimportante nga rason nga nagasuporta nga Dios si Jesus amo nga, kun matuod nga indi Siya Dios, ang Iya pagpakamatay ukon kamatayon sa krus indi takus nga kabayaran para sa walay katapusan nga silut baylo sa kasal-anan sang kalibutan (1 Juan 2:2). Bilang tinuga, kag isa lang ka ordinaryo nga tawo, kun si Jesus indi gid man abi Dios, ang Iya nga kamatayon sa Krus indi takus nga kabayaran para sa silut nga ginpabayad sa kasal-anan sang mga katawha sa Dios nga walay tupong. Dios gid lang ang puede makabayad sang amo sina kalubha nga silut. Dios gid lang ang makasarang sa pagbawi ukon tubos sang kasal-anan sang bug-os nga kalibutan (2 Mga Taga-Corinto 5:21), magpakamatay, kag mabanhaw liwan, nga nagapapakita sang Iya pagdaug labaw pa sa sala kag kamatayon.

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Dios bala si Jesus? Nakasiling gid bala ukon nakapabugal bala si Jesus nga Dios Sia?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries