settings icon
share icon
Pamangkot

Ano bala nagakatabo pagkatapos mapatay ang isa tawo?

Sabat


Sa mga Cristohanon, madamo ang wala nakahagop kon ano gid ang nagakatabo sa tawo pagkatapos ini mapatay. May nagasiling nga pagkatapos sang kamatayon, ang mga namatay “magatulog” asta mag-abot ang tion sang paghukom, kag pagkatapos sini, mahibaluan kon sa langit ukon sa impierno sila dal-on. May ara man nagapati nga sa tion sang kamatayon, sa gilayon ginahukman ang tawo kag ginadala sa ila padulongan nga ila teneran tubtub sa katubtuban. May ara pa gid nga nagasiling nga kun mapatay ang mga tawo, ang ila kalag ukon espirito ginadala sa isa ka “temporaryo” nga langit ukon impierno, kag maghulat nga sila mabanhaw, kag pagahukman, kag sa katapusan mahibaluan kon diin na ang ila pagapadulongan. Ti, ano gid bala ang siling sang Bibliya nahanungod sa matabo pagkatapos mapatay ang tawo?

Una sa tanan, para sa mga tumoloo ni Cristo Jesus, ang Bibliya nagasugid sa aton nga pagkatapos mapatay ang tumoloo (Cristohanon), ang iya kalag/espirito ginadala palangit, bangod nga ang ila mga sala napatawad na sa ila pagbaton kay Cristo bilang Manluluwas (Juan 3:26, 18, 36). Para sa mga Cristohanon, ang kamatayon amo ang paagi nga “...bayaan ining lawas kag magpauli didto sa Ginoo” (2 Corinto 5:6-8; Filipos 1:23). Apang, ang mga versiculo pareho sang 1 Corinto 15:50-54 kag ang 1 Tesalonica 4:13-17 nagapahayag nga may mga tumoloo nga ginbanhaw kag ginpadunggan ang ila mga lawas. Kon ang mga tumoloo gilayon nga nagapadulong sa kay Cristo pagkatapos siya mapatay, ano pa ang pulos sining iya pagkabanhaw? Daw pareho lang nga kun ang kalag/espirito sang Cristohanon nagpadulong dayon kay Cristo pagkatapos siya mapatay, ang iya lawas nagpabilin nga “nagakatulog” sa ginlubngan sa iya. Sa pagkabanhaw sang mga tumoloo, ang lawas sang tawo mabanhaw man, padunggan, kag mangin isa ang lawas sa iya mesmo nga kalag/espirito. Ining pag-isa sang lawas-kalag-espirito mangin kabug-usan sang tumoloo tubtub sa katubtuban sa bag-o nga langit kag sang bag-o nga kalibutan (Bugna 21-22).

Ika-duha, sa kon sin-o wala nagabaton kay Cristo Jesus bilang Manluluwas, ang kamatayon nagakahulugan sang walay katapusan nga silut. Apang, pareho man sa matabu sa mga tumoloo, ang indi mga tumoloo daw ginadul-ong man sa isa ka temporary nga tilipunan nga lugar, sa paghulat sang ila tion nga sila pagabanhawon, husgahan, kag kun diin ang ila padulongan sa katubtuban. Ang Lucas 16:22-23 nagapakita sang isa ka manggaranon nga tawo nga ginsilutan pagkatapos nga siya mapatay. Sa Bugna 20:11-15, nagapakita nga ang mga napatay nga indi tumoloo, ginbanhaw, ginhusgahan sa daku nga trono nga puti, kag sila gintagbong sa dagat nga nagadaba-daba’ nga kalayo. Kun amo, ang indi mga tumoloo, wala gilayon ginadala sa impierno (dagat sang nagadaba-daba’ nga kalayo), kundi ara sila sa isa ka temporaryo nga lugar sa diin sila pagahusgan kag kondenahon. Apang, bisan nga ang indi mga tumoloo wala gilayon ginadala sa dagat sang kalayo, ang matabo sa ila sa gilayon sa ila pagkapatay tam-an gid ka makangilidlis. Ang manggaranon nga tawo nagsinggitan, “puwerte gid ang akon pag-antos sa sini nga kalayo” (Lucas 16:24).

Gani, pagkatapos mapatay ang tawo, siya magatener anay sa isa ka “temporaryo” nga langit ukon impierno. Pagkatapos niya tener sa ini nga temporaryo nga lugar, sa katapusan nga pagkabanhaw, ang iya sini nga palaabuton indi na gid mabag-o. Ang eksakto nga “lugar” sining iya kaladtuan nga wala sing katapusan amo ang magabaylo. Sa katapusan sini tanan, ang mga tumoloo gid lang ang mapasugtan nga makasulod sa bag-o nga kalangitan kag sa bag-o nga kalibutan (Bugna 21:1). Ang indi mga tumoloo, igadal-on sa dagat sang nagadaba-daba nga kalayo (Bugna 20:11-15). Amo ini ang pinaka-katapusan nga dangtan tubtub sa katubtuban sang tanan nga katawhan—nga magadepende kun sila nagtoo/salig sila kay Cristo Jesus gid lang, sang ila kaluwasan (Mateo 25:46; Juan 3:36).

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ano bala nagakatabo pagkatapos mapatay ang isa tawo?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries