settings icon
share icon
Pamangkot

Pamangkot? Ano bala ang pagkaCristohanon kag ano ang mga ginatoohan ukon ginapatihan sang mga Cristohanon?

Sabat


Ang 1 Corinto 15:1-4 nagasiling, “Mga utod, gusto ko ipadumdom sa inyo ang Maayong Balita nga akon ginwali sa inyo. Ini ginbaton ninyo kag hasta subong amo man ang inyo ginatindugan. 2 Paagi sa sining Maayong Balita maluwas kamo kon ginahuptan ninyo sing maayo ang akon ginwali sa inyo kag indi nga pasapayan lang ang inyo pagtuo. 3 Gintudlo ko sa inyo ang labing importante nga mga butang nga gintudlo sa akon: nga si Cristo napatay agod maluwas kita sa silot tungod sang aton mga sala. Kag ini suno sa Kasulatan. 4 Ginlubong siya kag nabanhaw sa ikatlo nga adlaw, suno man sa Kasulatan.”

Sa malip-ot nga sugilanon, amo ina ang pinakapunoan sa ginapatihan sang mga Cristohanon. Pinasahi ang pagkaCristohanon kon ikumparar sa iban nga mga pagtuloohan, bangod nga ang pagkaCristohanon napundar ini sa isa ka relasyon kag indi sa mga ginahimo nga mga ritwal nga nagapakita sang pagkarelihiyoso. Imbes nga ini magasunod sa listahan sang mga “ginadumilian” kag mga “wala gina dumilian”, ang ginahangad nga malambot sang isa ka Cristohanon amo ang makapatubo sia sang malapit nga kaangtanan sa pagpanglakaton nga kaupod ang Dios nga Amay. Ini nga relasyon natigayon bangod sa mga ginhimo ni Cristo Jesus kag ang mga pagministro sa kabuhi sang isa ka Cristohanon nga ginagiyahan sang Balaan nga Espirito.

Ang mga Cristohanon nagapati nga ang Bibliya inspirado kag wala sang dagta nga pulong sang Dios, kag ang mga ginapangtudlo diri among ang pinakamataas nga awtoridad (2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20-21). Ang mga Cristohanon nagatoo sa isa lang ka matuod nga Dios nga may tatlo ka persona, ang Amay, ang Anak (si Cristo Jesus), kag ang Balaan nga Espirito.

Ang mga Cristohanon nagatoo nga ang tawo gintuga gid agud nga sila maghimo sang kaangtanan sa Dios, apang ang kasal-anan amo ang nagapahilayo sang tanan nga mga katawhan sa Dios (Roma 3:23, 5:12). Ang pagkaKristohanon nagatudlo nga si Cristo Jesus nagpanglakaton sa sini nga kalibutan, nga sa kabug-osan Niya Dios gid Sia, kag bug-os man ang Iya nga pagkatawo (Filipos 2:6-11), kag namatay Sia sa krus. Ang mga Cristohanon nagapati nga pagkatapos sang Iya pagkamatay sa krus, si Cristo ginlubong, nabanhaw liwat, kag subong nagakabuhi sa tu-o nga kamot sang Amay, nga nangin taytay kag nagpatunga para sa mga tomoloo asta sa katubtuban (Hebreo 7:25). Ang pagkaCristohanon nagaproclamar nga ang pagpakamatay ni Jesus sa krus takos na bilang kabayaran sa mga kautangan sang kasal-anan sang tanan nga mga katawhan kag amo ini ang makapanumbalik sang nabugras nga relasyon sa tunga sang Dios kag tawo (Hebreo 9:11-14, 10:10; Roma 5:8, kag 6:23).

Agud nga maluwas, ang simple lang nga himuon sang isa ka tawo amo ang paghamtang sang bug-os nga pagtoo sa natapos na nga ginhimo ni Cristo sa krus. Kun ang isa ka tawo nagapati nga si Cristo namatay para sa iya kag ginbayaran na ang iya kasal-anan bangod sini, kag si Cristo nabanhaw liwat, ti, ang tawo nga nagatoo sini tanan naluwas na. Wala na sang kon ano pa nga mahimo ang kon sin-o pa para sya maluwas. Wala sang bisan sin-o man ang “makahambal nga sia maayo gid” para nga mapahalipay niya ang Dios sa iya nga kinaugalingon nga paagi ukon hinimuan, bangud nga nahimo na ang tanan nga hilimuon ni Cristo! Sang sa krus Siya, si Jesus nagsiling, “Himpit na” (Juan 19:30).

Sa bagay nga wala gid may mahimo ang bisan sin-o pa para makaagom sang kaluwasan, sa tion nga nagasalig na sia sa ginhimo ni Cristo sa krus, wala man sang kon ano nga himuon pa ang isa ka tawo nga makapadula sang iya nga kaluwasan bangod nga ang tanan nahimo na kag nakompleto na ang tanan ni Cristo! Wala sang bahin sa pagkaluwas ang nagadepende sa kay kon sin-o nga nagabaton sini. Ang Juan 10:27-29 nagasiling “Ang akon mga karnero nagapamati sa akon. Kilala ko sila kag nagasunod sila sa akon. Ginahatagan ko sila sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag indi gid sila mawala. Wala gid sing may makaagaw sa ila sa akon kamot. Ginhatag sila sa akon sang akon Amay nga gamhanan sa tanan, kag wala gid sing may makaagaw sa ila sa kamot sang Amay”.

May yara makasiling, “Ah, te, mayo na ini—kay sa tion nga ako naluwas na, pwede na ako makapagusto kon ano ang akon himuon kay indi na ini madula ang akon kaluwasan”. Apang indi ini nahanungod sa pagpinagustohanay na lang pagkatapos maka-agom sang kaluwasan. Ang kaluwasan amo ang pagkahilway naton gikan sa kadena sang nagligad nga pagkamakasal-anan, sa baylo, wala na sang may makaupang nga padayonon ang pagsugod sang husto nga relasyon sa Dios. Nga kon sang una kita nangin ulipon sang kasal-anan, subong ulipon na kita kay Cristo (Roma 6:15-22). Samtang nga ang mga tomoloo magkabuhi sa sining kalibutan kag nagapadayon sa makasal-anan nga pagkabuhi, ara gid gihapon ang pagbangigay sa kasal-anan. Pero, ang mga Cristohanon makaangkon gid sang kadalag-an sa sini nga away kontra sa kasal-anan kon iya ginatun-an kag igamiton sa iya kabuhi ang Pulong sang Dios (Bibliya) kag magpaidalom sia sa pagdumala sang Balaan nga Espirito. Sa amo nga bagay, ang pagpakaidalom sa impluwensya kag paggiya sang Balaan nga Espirito sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi kag sa idalom sang gahum sang Balaan nga Espirito, magtuman sang Pulong sang Dios.

Gani, bisan pa nga madamo ang mga sistema sang mga relihiyon nga nagapasunod gid sang mga kasuguan nga dapat gid sundon sang mga sumulunod nila, ang pagkaCristohanon ya nahanungod sa pagtoo nga si Cristo nagpakamatay sa krus bilang kabayaran sang aton mga kasal-anan kag Siya nabanhaw liwat. Ang imo utang nga kasala-anan nabayaran na kag ikaw makaangkon na sang maayo nga relasyon sa Dios. Makaagom ikaw sang kadalag-an batok sa imo nga pagkamakasasala kag magpanglakaton kaupod kag sa pagtuman sa Dios. Amo ini ang matuodtuod gid nga nga Pagkacristohanon suno’ sa Bibliya.

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Pamangkot? Ano bala ang pagkaCristohanon kag ano ang mga ginatoohan ukon ginapatihan sang mga Cristohanon?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries