settings icon
share icon
Pamangkot

Nga-a bala nga indi ako dapat magpanginmatay, maghikug ukon magsuicide?

Sabat


Ang aton mga tagipusoon natandog gid kag yara ang simpatiya sa mga nagapanumdom sa pagtapos sang ila kabuhi paagi sa pagpanginmatay ukon pagsuicide. Kun ikaw may ginapanumdum nga maghimo sini subong, ini nagapahayag sang madamu nga mga balatyagon nga ginapas-an nimo, pareho sang pagkadula sang pag-laum kag pagkadesperado. Imo siguro ginabatyag nga yara ka na sa pinakamadalum nga buho, kag nagaduda ka na kun may paglaum pa bala nga makabangon ka pa bala sa mas maayo nga kahimtangan ukon indi. Daw wala gid sang tawo nga nakahangop sa imo ukon nagakabalaka kun ano ang imo gin-agyan. Ang kabuhi daw wala na sing kapuslanan...ukon may ara pa man?

Kun hatagan nimo sang diutay nga tion kag pasugtan nga ang Dios mangin Dios gid sa imo nga kabuhi subong, Iya ipakita sa imo kun ano gid Siya kadaku kag kagamhanan, “tungod kay sa Dios, ang tanan sarang mahimo, wala sang imposible sa Iya” (Lucas 1:37). Mahimo nga ang mga pinalian sang mga nagliligad nimo nga mga pilas nakaresulta sa imo tuman nga pagbatyag nga ikaw ginsikway na gid kag pinabay-an na lang. Sa ini nga tion makabatyag ikaw sang kaakig, pagpamensar sa pagtimalus, pagbatyag nga ikaw na gid ang pinakamakaluluoy sa tanan, kag kun ano pa nga mga kahadluk nga nakatuga sang mga problema sa mga tawo nga may malapit ang kaangtanan sa imo.

Nga-a nga indi ka dapat maghikug? Abyan, bisan ano pa ka lain ang tanan sa palibot sang imo kabuhi, may Dios sang paghigugma nga nagahulat sa imo nga pasugtan lang nimo Siya nga ubayan ka Niya sa madulom nga dalan sang pagkadesperado pakadto Iya kapawa ukon masanag nga duog. Siya gid lang ang matuod naton nga paglaum. Jesus ang Iya ngalan.

Ang Jesus nga ini, ang wala sing kasal-anan nga Anak sang Dios, nagapakig-isa sa imo sa tion nga ikaw nagabatyag nga ikaw ginasikway kay ara sa kahuy-anan. Ang profeta nga si Isaias nagsulat nahanungod sa Iya sa Isaias 53:2-6, kag ini nagpakita sa Iya bilang isa ka tawo nga “gintamay Siya kag ginsikway” sang tanan. Ang Iya nga kabuhi napun-an sang kasakit kag pag-antus. Sa pagkamatuod ang mga kasakit nga Iya ginpas-an indi yadto Iya; Siya ang nag-antos sang mga kasakit kag mga pag-antos nga para kuntani sa aton. Ang matuod, ginpilas siya tungod sa aton mga paglapas; ginhanot siya tungod sa aton mga kalautan. Ang silot nga iya gin-antos amo ang nakahatag sa aton sang maayo nga kahimtangan kag paagi sa iya mga pilas tubos kita, ginluwas kag nangin bug-os kita.

Abyan, gin-antus ini tanan ni Cristo Jesus agod nga mapatawad ang tanan nimo nga kasal-anan. Kun ano man nga kabug-atan sang mga kasal-anan ang imo ginapas-an, hangpa nga Siya magapatawad sa imo kun ikaw mapainubuson nga magbaton sa Iya bilang imo nga Manluluwas. “...Magpanawag kamo sa akon sa tion sang kalisod, kay luwason ko kamo, kag dayawon ninyo ako.” (Salmo 50:15). Wala sang bisan ano man nga malaut nga hinimuan nimo nga indi puede mapatawad ni Jesus. Pila sa mga napili nga mga alagad sang Dios nakahimo man sang mga dalagko nga sala pareho sang pagpatay (si Moises), pagpatay kay pagpanghilawas sa iban nga babaye (si Haring David), pag-abuso sa iban paagi sa pagpanakit sa lawas man ukon pagpangguba sang emosyon sang tawo (si apostol Pablo). Apang sila nakaagum pa sang kapatawaran kag bag-o nga mas mabinungahon nga kabuhi sa Ginoo. “ Ang bisan sin-o nga ara kay Cristo bag-o na nga tawo. Wala na ang iya daan nga pagkatawo, kundi bag-o na siya.” (2 Corinto 5:17).

Nga-a gid bala nga indi ka dapat magpakamatay? Abyan, Ang Dios handa sa bisan ano nga tion sa pagkaayo sang kun ano man nga “naguba kag wasak”, pareho sang kabuhi nimo subong, ang kabuhi nga gusto nimo tapuson sa pagpanginmatay. Sa Isaias 61:1-3, ginsulat sang profeta, “Ang Espiritu sang Ginoong Dios ari sa akon. Kay ginpili niya ako nga magwali sang maayong balita sa mga imol. Ginpadala niya ako sa paglipay sa mga nasakitan kag sa pagbantala sa mga bihag kag mga priso nga hilway na sila. Ginpadala man niya ako sa pagbantala nga amo na ini ang tion nga luwason sang Ginoo ang iya katawhan kag silutan ang ila mga kaaway. Ginpadala pa niya ako sa paglipay sa mga nagapangasubo sa Jerusalem, agod imbes nga magbutang sila sang abo sa ila ulo sa pagpakita nga nagapangasubo sila, magbutang sila sang korokorona nga bulak sa ila ulo ukon haplasan nila sang lana ang ila ulo, sa pagpakita nga malipayon sila. Mangin pareho sila sa mabakod nga kahoy nga terebinto, nga gintanom sang GINOO. Pagatawgon sila nga mga matarong para sa kadungganan sang GINOO.”

Magkari ka kay Jesus, pasugti Siya nga ibalik Nya ang kalipay kag kamapuslanon sang imo kabuhi sa imo pagsalig nga Iya pagasugdan ang pagbag-o sa imo kabuhi. Ang Iya promesa amo nga ibalik Niya ang kalipay nga nadula sa imo kag hatagan ka Niya sang bag-o nga espirito nga magapadayon kaupod mo. Ang nawasak nimo nga tagipusoon importante para sa Dios: “Ang halad nga makapalipay sa imo, O Dios, amo ang kabuhi nga nagapaubos kag nagahinulsol sa iya mga sala. Ini nga klase sang halad indi mo pag-isikway” Salmos 51:12, 15-17).

Batunon mo bala subong ang Ginoo bilang imo nga Manluluwas kag Manugbantay? Siya ang magagiya sang imo mga tikang kag pamensaron—amat-amat kada adlaw—paagi sa Iya mga Pulong, ang Bibliya. “Nagsiling ka sa akon,“Tudluan ko ikaw sang dalan nga dapat mo pagaagyan. Laygayan ko ikaw samtang nagabantay ako sa imo” (Salmos 32:8). “ Palig-unon niya kamo sa inyo nga panahon. Permi niya kamo luwason kag hatagan sang kaalam kag ihibalo. Ang inyo bilidhon nga manggad amo ang pagtahod sa GINOO” (Isaias 33:6). Kay Cristo, may mga pagtilaw ukon kabudlayan ka man nga maagyan, apang nakahibalo ikaw nga may paglaum gid ikaw. Siya abyan nimo, “ May pag-abyanay nga wala nagadugay, pero may pag-abyanay man nga mas mahirop pa sang sa mag-ulutod” (Hulubaton 18:24). Kabay nga ang grasya ni Ginoong Jesus mangin kaupod nimo sa tion sang paghimo nimo sang desisyon.

Kun luyag nimo nga magsalig kay Cristo Jesus bilang imo nga Manluluwas, ihambal ini nga mga tinaga gikan sa imo tagipusoon sa Dios: “O Dios, kinahanglan ko Ikaw sa akon kabuhi. Patawara ako sa tanan ko nga nahimo. Ginahatag ko ang akon nga pagtoo kay Cristo Jesus kag nagatoo ako nga Siya lang ang akon nga Manluluwas. Hugasi ako, ayuha ako, kag ibalik ang kalipay sa akon kabuhi. Salamat sa Imo paghigugma sa akon kag sa kamatayon ni Jesus para sa akon.”

Nakahimo ka na bala sang desisyon para kay Cristo tungod sa imo nabasahan diri? Kun amo, palihog click sa buton nga “Ginbaton ko na si Cristo sa akon kabuhi subong gid.”

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Nga-a bala nga indi ako dapat magpanginmatay, maghikug ukon magsuicide?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries