settings icon
share icon
Pamangkot

Kun naluwas ka na, luwas ka na gid bala asta san-o?

Sabat


Sa tion nga maluwas na ang isa ka tawo, luwas na gid bala siya asta san-o? Indi na bala ini madula pa? Kun ang mga tawo nakakilala na kay Cristo bilang ila nga Manluluwas, ginadala sila sa kaangtanan sa Dios nga nagahatag sang garantiya (kasigurohan) sang ila kaluwasan tubtub sa katubtuban. Madamu sang mga nasulat nga dalanon sa Bibliya ang nagapahayag sini nga kamatuoran. (a) Ang Roma 8:30 nagasiling, “Gani ang mga tawo nga iya ginpili na nga daan gintawag niya nga mangin iya mga anak; kag ang mga tawo nga iya gintawag, iya man ginpakamatarong; kag ang iya ginpakamatarong, iya man ginpadunggan”. Ini nga versiculo nagahambal sa aton nga sa tion nga ginpili kita sang Dios, pareho lang nga kita Iya ginpadunggan sa Iya atubangan sa langit. Wala gid sang may makapugong sa isa ka tumoloo nga sa isa ka adlaw sa nagakaigo nga tion, padunggan siya, bangod nga amo na ina ang katuyuan sang Dios sa langit. Sa tion nga ang tawo ginpakamatarong na (sang Dios), ang iya kaluwasan garantisado na-- may kasigurohan na siya katulad nga siya ginpadunggan na sa langit.

(b) Si Pablo nagpamangkot sang duha ka importante gid ka mga pamangkotanon sa Roma 8:33-34 “Wala sing may makasiling nga kita nga mga pinili sang Dios mga makasasala, kay ang Dios mismo ang nagasiling nga kita ginpakamatarong na. Wala na sing may makasiling nga dapat kita silutan, kay si Cristo Jesus mismo ang ginsilutan kag napatay para sa aton, kag indi lang ina kundi ginbanhaw siya, kag karon didto siya sa tuo sang Dios nga nagapangabay sa Dios para sa aton”. Sin-o ang maghimu sang akusasyon kontra sa aton nga mga pinili sang Dios? Wala gid bisan isa, bangod nga si Cristo ang nagaapin sa aton. Sin-o ang magpakamalaut sa aton? Wala gid bisan sin-o, bangod si Cristo, ang Isa nga namatay para sa aton, kag siya amo ang nagapakamalaut. Ara sa aton ang abogado nga aton apin kag ang huwes nga Manluluwas naton.

(c) Ang mga tumoloo natawo liwat kon sila nagapati (Juan 3:3; Tito 3:5). Para nga madula sang Cristohanon ang iya nga kaluwasan, kinahanglan nga mabaliskad ang iya pagkatawo liwat. Ang Bibliya wala nagpakita sang ebidensya nga ang pagkatawo liwat mabawi pa ukon madula. (d) Ang Balaan nga Espirito nagapuyo sa kabuhi sang tumoloo (Juan 14:17; Roma 8:9) kag Iya ginabautisuhan ang tanan nga mga tumoloo sa Lawas ni Cristo (1 Corinto 12:13). Para nga madula ang kaluwasan sang isa ka tumoloo, kinahanglan nga maseparar siya sa nagapuyo nga Balaan nga Espirito sa iya kag mahilayo siya sa Lawas ni Cristo.

(e) Ang Juan 3:15 nagasiling nga kun sino man ang nagatoo kay Cristo Jesus “makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan”. Kon nagapati ikaw sa kay Cristo subong nga adlaw kag makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, pero buwas madula man lang ini, ti, buot silingon nga sa pamuno pa lang “indi gid adto kabuhi nga wala sing katapusan”. Gani nga kon madula man lang nimo ang imo kaluwasan, ang promisa sa Bibliya nahanungod sa kabuhi nga wala sing katapusan mangin wala sang kabilinggan kay sala man lang gali ang nasulat. (f) Para sa katapusan nga argumento, ang mga nasulat sa Bibliya amo man mismo ang nagasiling sining pinakamatuod sa tanan, “ Kay nasiguro ko gid nga wala sing may makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga iya ginpakita paagi kay Cristo Jesus nga aton Ginoo. Bisan pa ang kabuhi diri ukon ang kamatayon, ang mga anghel ukon ang mga demonyo, ang nagakalatabo subong ukon ang magakalatabo sa palaabuton, ang mga may gahom, ang mga ara sa ibabaw ukon sa idalom sang kalibutan, ukon bisan ano pa nga mga butang nga gintuga sang Dios indi makapahamulag sa aton sa iya gugma” (Roma 8:38-39). Panumduma sing maayo nga ang Dios mismo nga nagluwas sa imo amo man ang Dios nga magatipig sa imo. Sa tion nga kita naluwas na, luwas na gid kita. Ang aton nga kaluwasan sigurado gid nga indi na mabawi pa.

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Kun naluwas ka na, luwas ka na gid bala asta san-o?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries