settings icon
share icon
Pamangkot

Ano bala ang kinaiya sang Dios? Ano gid bala ang Dios?

Sabat


Ang maayo nga balita, sa aton pagtinguha nga masabat ini nga pamangkutanon, amo nga madamo kita sang madiskubrehan nahanungod sa Dios bangod sini. Sa kon sin-o man nga magpanghusisa sining pagpahayag, maayo gid kun ila anay basahon liwat ang kabilugan sini; pagkatapos, balikan kag basahon ang mga Dinalan sa Bibliya para sa dugang pa gid nga kaathagan. Ang pagbasa sa Dinalan sa Bibliya importante gid, kay kon wala sa awtoridad sang Bibliya, ining mga tinaga mangin kapareho na lang sa ordinary nga opinion sang tawo; nga sa iya lang kaugalingon, masami nga indi man husto ang paghangop kag pagkakilala sa Dios (Job 42:7). Bisan sa paghambal lang nga importante para sa aton ang maintiendihan naton kon ano gid man ang Dios, ini isa ka bagay nga indi matungkad! Kon indi man naton ini mahimo, ang matabo sini nga basi makapanugod ini sang pagpundar, pagsunod, kag pagsimba sa mga dios-dios kag kontra ini sa katuyuan sang Dios (Exodus 20:3-5).

Kon ano man ang ginpili sang Dios nga ipakita sa mga katawhan nahanungod sa Iya kaugalingon, amo lang gid ang mahibaluan (naton). Ang isa sa mga kinaiya sang Dios amo ang “kasanag”, ang buot silingon sini nga ang Dios, sa Iya kabubot-on, nagpahayag sang informasyon nahanungod sa Iya kaugalingon. Ini mabasa sa Isaias 60:19, “Ang adlaw kag ang bulan indi na mangin kasanag sa imo kon adlaw kag gab-i, kay ako, ang GINOO, amo na ang imo kasanag sa wala sing katapusan.Ako nga imo Dios amo na ang imo katahom ”, kag sa Santiago 1:17, “Kay ang tanan nga maayo kag nagakabagay gid nga aton nabaton nagahalin sa Dios. Siya amo ang naghimo sang tanan nga butang sa langit nga nagahatag kasanag diri sa kalibutan. Kag bisan ini nga mga butang nagaliwat kag nagabaylo ang ila landong, ang Dios wala gid nagabaylo”. Ang kamatuoran nga ginpahayag sang pagbukas sang Dios sa Iya kaugalingon para sa aton, indi gid dapat nga pabay-an, kay indi gani, bisan sin-o sa aton indi makalab-ot sa pagpahuway sa Iya ginahamtangan (Hebreo 4:1). Ang Pagtuga, ang Bibliya, ka gang Pulong nga nangin karne (si Cristo Jesus) amo ang makabulig sa aton sa pagkilala kon ano gid bala ang Dios.

Sugdan naton paagi sa paghangop nga ang Dios amo ang aton Manunuga kag kabahin man kita sang Iya mga gintuga (Genesis 1:1, Salmos 24:1). Ang Dios nagsiling nga ang tawo ginhimo Niya sa iya dagway. Mas mataas nga sahi nga tinuga ang pagkatuga sang Dios sa tawo sang sa iban nga mga tinuga Niya gani nga ginhatagan Niya ang tawo sang gahom sa mga ini (Genesis 1:26-28). Ang pagtuga nadagtaan sang “pagkahulog” apang ini nagapakita gihapon sang mga ginhimo sang Dios (Genesis 3:17-18; Roma 1:19-20). Kon aton lantawon ang kadakuon kag kasangkad, kakumplikado, kanami, kag ang pagbutang sang sistema sa tanan nga ini, aton mabatyagan kun ano ka matalanhaga ang Dios.

Sa pagbasa sining mga ngalan nga ginatawag sa Dios, makabulig gid ini sa aton pagpangita kag pagtukib kon ano bala ang Dios. Amo ini ang mga masunod:

Elohim -Isganan, Balaan (Genesis 1:1)
Adonai -– Ginoo, nagapahayag sang relasyon sang Agalon kag suluguon (Exodus 4:10,13)
El Elyon – Ang Pinakamataas, Ang Pinakama-Baskog (Genesis 14:20)
El Roi -- Ang mabaskog nga makakita (Genesis 16:13)
El Shaddai -– Ang Labing Gamhanan nga Dios (Genesis 17:1)
El Olam -– Wala sing Katapusan nga Dios (Isaiah 40:28)
Yahweh -– Ang GINOO nga “ AKO”, buot silingon nga ang Dios nga nagtuga sang Iya kaugalingon nga wala sing katapusan (Exodus 3:13,14).

Magapadayon kita sa aton nga paghusisa sa dugang pa nga mga kinaiya sang Dios: Ang Dios wala sing katapusan, buot silingon nga wala Siya sang may ginsuguran kag wala man Siya sing katapusan. Wala siya sing kamatayan, kag wala man sing katapusan (Deuteronomio 33:27; Salmo 90:2; 1Timoteo 1:17). Ang Dios indi pwede mabag-o ukon bag-ohon; ang kahulugan sini nga ang Dios masaligan gid (Malakias 3:6; Numero 23:19; Salmo 102:26,27). Ang Dios indi gid makumparar sa iban kay wala gid sang bisan sin-o nga kaanggid sa Iya nga mga hinimuan ukon kapareho ang kinaiya; Indi Siya matupongan ka gang Dios wala kulang bangod ini Siya perfecto (2 Samuel 7:22; Salmo 86:8; Isaias 40:25; Mateo 5:48). Ang Dios indi gid matungkad, indi mahangpan ang kabug-osan kag indi pa matukiban ang Iya kabilogan (Isaias 40:28; Salmo 145:3; Roma 11:33,34).

Ang Dios matarong, ang buot silingon sini nga wala Siya sing pinilian ukon favoritismo, patas Siya sa tanan (Deuteronomio 32:4; Salmo 18:30). Ang Dios Imnopotente, Siya ang pinakamakagagahom sa tanan nga wala sang may makalabaw sa Iya; Mahimo Niya ang tanan-tanan nga iya handum kag kagustuhan, apang ang Iya nga ginapanghimo nagasunod gid sa kabug-usan sang kinaiya Niya bilang Dios (Bugna 19:6; Jeremias 32:17,27). Ang Dios Omnipresente, yara gid Siya bisan diin lang, sa tanan-tanan nga lugar ukon duog, pero indi ini nagakahulugan nga ang Dios amo ang tanan nga bagay (Salmo 139:7-13; Jeremias 23:23). Ang Dios Omniciente, nahibaluan Niya ang tanan nga nagliligad, ang subong kag ang palaabuton, bisan kon ano man ang aton ginapanumdum pa lang nahibaluan na Niya; bangod nga wala gid sang natago sa Iya nga ihibalo, ang Iya nga matarong nga paghusga mahimo gid permi nga patas sa tanan (Salmo 139:1-5; Hurobaton 5:21).

Ang Dios isa, nagakahulugan nga indi lang nga wala na sang iban pa, kundi nga isa gid lang Siya nga makasarangmaghatag sang mga kinahanglanon kag mga nahamut-an sang aton mga tagipusoon, kag Siya gid lang ang nagakaWorthy sang aton pagsimba kag paghimaya (Deuteronomio 6:4). Ang Dios matarong, ka gang bout silingon sini nga indi Niya mahimo nga palipason ang sala nga mga ginawi; bangod sa Iya pagkamatarong kag hustisya sa paghukom nga ang aton mga kasal-anan mapatawad, kinahanglan nga maagyan ni Jesus ang paghukom sang Dios sang ang aton mga sala ginpakarga sa Iya (Exodus 9:27; Mateo 27:45-46; Roma 3:21-26).

Ang Dios Hari sang Kaharian, buot silingon nga Siya ang pinakamataas sa tanan; ang tanan nga Iya mga tinuga bisan isahon pa sila kag ihugpong tanan, sa ila hungod nga ihibalo ukon indi man, indi gid makasablag sang Iya mga katuyuan (Salmo 93:1; 95:3; Jeremias 23:20). Ang Dios espirito, gani nga indi Siya makit-an sang mata (Juan 1:18; 4:24). Ang Dios isa ka Trinidad, nagakahulugan nga Siya tatlo sa isa, pareho nga kabug-usan, isa lang ini nga tatlo sa gahom kag pagkahimaya. Talupangda ang una nga mga Dinalan sa Kasulatan nagpakita nga ang ‘ngalan’ nga gingamit pang-isahanon (singular) bisan pa nga tatlo sini ka indibidwal nga mga Tawo – “Amay, Anak, Balaan nga Espirito” (Mateo 28:19; Marcos 1:9-11). Ang Dios amo ang kamatuoran, nga nagakahulugan ini nga Siya nagasang-ayon sa tanan nga kinaiya Niya mesmo, kag magapabilin nga indi marumpag kag indi makahimo sang pagbinutig (Salmo 117:2; 1 Samuel 15:29).

Ang Dios balaan, nga nagakahulugan ini nga Siya napahilayo gikan sa tanan nga kalainan (imoralidad) kag wala Siya sang buko nga mapahilapit sa indi matarong. Makita sang Dios ang tanan nga kalautan sang demonyo kag ini nagapaakig sa Iya; ang kalayo nasambit man sang madamo nga tion sa kasulatan kadungan sa pagkabalaan. Ang Dios ginatawag man nga masingkal nga kalayo nga nagalamon sang Iya maagyan (Isaias 6:3; Habakkuk 1:13; Exodus 3:2,4,5: Hebreo 12:29). Ang Dios amo ang grasya – ini makasakop sang kayo, kabuot, kaluoy, kag gugma – ini ang mga tinaga nga nagahatag sang kahulugan sa Iya nga pagkamaayo. Kon indi pa sa grasya sang Dios, sa paglantaw lang sa mga kinaugali ukon kinaiya sang Dios indi na kita masakop sa Iya kay mapalayo gid kita gikan sa Dios. Magapasalamat kita nga indi sini amo ang Dios, ka yang Iya handum amo nga handum gid Niya nga ang tagsa-tagsa sa aton makilala gid Niya sang personal (Exodus 34:6; Salmo 31:19; 1 Pedro 1:3; Juan 3:16; Juan 17:3).

Ini nangin magamay nga pagtinguha sa pagsabat sa mga masyado ka dalagko nga mala-Dios ang kadakuon nga pamangkot. Kabay pa nga magatubo ang imo kakunyag kag ikaw mangin matutom sa pagpadayon sa pagpangita sa Iya (Jeremias 29:13).

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ano bala ang kinaiya sang Dios? Ano gid bala ang Dios?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries