settings icon
share icon
Pamangkot

Ang pagka-Dios bala ni Cristo makita sa Bibliya?

Sabat


Dugang pa sa mga ginpanghambal mismo ni Jesus nahanungod sa Iya kaugalingon, ang Iya mga disipulo nagpamatuod man sang pagka-Dios ni Cristo. Nagsiling sila nga si Jesus makapatawad sang kasal-anan--bagay nga Dios lamang ang makahimo--bangod sa Dios man ang tawo nakasala’ (Binuhatan 5:31; Colosas 3:13; Salmo 130:4; Jeremias 31:34). Sa amo man nga bagay, ginhambal man nga si Jesus amo ang “magahukom sang buhi man ukon patay” (2 Timoteo 4:1). Si Tomas nagpanawag kay Jesus, “Ginoo ko kag Dios ko!” (Juan 20:28). Gintawag ni Pablo si Jesus nga “aton Manluluwas kag makagagahom nga Dios” (Tito 2:13) kag iya man ginsiling nga antes sa Iya pagpakatawo, si Jesus ara na nga “may kinaiya sang pagka-Dios” (Filipos 2:5-8). Naghambal ang Dios nga Amay nahanungod kay Jesus: “Ang imo ginharian, O Dios, wala gid sing katapusan” (Hebreo 1:8). Si Juan nagsiling nga “Sang una pa nga daan, ara na ang ginatawag nga Pulong. Ang Pulong kaupod na sang Dios, kag ang Pulong (si Jesus) mismo Dios” (Juan 1:1). Madamo ang mga makita nga kapareho sining mga halimbawa nga dalanon sa Bibliya nga nagatudlo sang pagka-Dios ni Cristo (basaha : Bugna 1:17, 2:8, 22:13, 1 Corinto 10:4; 1 Pedro 2:6-8; Salmo 18:2, (5:1; 1 Pedro 5:4; Hebreo 13:20), pero bisan isa lang sini, bug-os na agod magpakita nga si Cristo ginabaton na nga Dios sang Iya mga sumulunod.

Si Jesus ginhatagan man sang mga titulo nga ginagamit lamang kay Yahweh ukon YHWH (ang pormal nga ngalan nga ginagamit sa pagtawag sa Dios) sa Daan nga Katipan. Ang titulo sa Daan nga Katipan nga “manunubos” (Salmo 130:7; Hosea 13:14) gingamit sa kay Jesus sa Bag-o nga Katipan (Tito 2:13; Bugna 5:9). Si Jesus gintawag nga Immanuel—“Ang Dios kaupod naton” –sa Mateo 1. Sa Zacarias 12:10, si Yahweh ang nagsiling nga, “Tan-awon nila ako nga ila ginbuno”. Apang ang ginatumod sini amo ang paglansang kay Jesus sa Krus sa Bag-o nga Katipan (Juan 19:37; Bugna 1:7). Kon si Yahweh nga ginbuno kag ginatan-aw, kag si Jesus amo ang ginbuno kag gintan-aw, ti, si Jesus amo si Yahweh. Gin-interpretar ni Pablo ang Isaias 45:22-23 nga ini nahanungod kay Jesus sa Filipos 2:10-11. Dugang pa sini, ang nglan ni Jesus gingamit kaupod sa Dios sa pangamuyo “ Kabay pa nga mabaton ninyo ang bugay kag paghidaet halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo” (Galacia 1:3; Efeso 1:2). Ini isa ka pagpasipala ukon pagpakamalaut sa Dios kun si Cristo indi Dios. Ang ngalan ni Jesus kag sang Dios magkaupod sa sugo ni Jesus nga sa pagbautiso “Bautisohan ninyo sila sa ngalan (indi sa mga Ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo” (Mateo 28:19; kag sa 2 Corinto 13:14).

May mga hilikuton nga mahimo lang sang Dios kag nasaksihan nga ginhimo ni Jesus. Indi lang nga ginbanhaw ni Jesus ang patay (Juan5:21, 11:38-44) kag nagpatawad sang mga sala’ (Binuhatan 5:31, 13:38), gintuga Niya kag ginapadayon sa pagtatap ang kalibutan kag kahitaasan (Juan 1:2; Colosas 1:16-17). Mas hayag pa gid ini kon pagbinagbinagon ang ginhambal ni Yahweh sa tion sang pagpangtuga (Isaias 44:24) ang hambal Niya nga Siya naga-isahanon. Dugang pa, si Jesus may mga kinaiya nga iya lang sang Dios: nga Siya wala sing katapusan (Juan 8:58), nga Siya ara bisan diin, omnipresente (Mateo 18:20, 28:20), Iya nahibaluan ang tanan, omniciente (Mateo 16:21) kag sa Iya ang tanan nga gahom, omnipotente (Juan 11:38-44).

Karon, isa ka bagay ang pag-angkon nga Dios ka ukon magpangtonto sa iban nga patihon ini bilang kamatuoran, kag lain man ina ya ang pagpakita sang mga ebidensya nga matuod-tuod gid ang ginpanghambal. Ginhalad ni Cristo ang madamo nga mga makatanhaga nga mga mirakulo bilang pagpamatuod sang Iya ginhambal nga Dios gid Siya. Ang pila sini nga mga mirakulo nga ginpakita niya: ang tubig nahimo nga vino (Juan 2:7), paglakat sa tubig (Mateo 14:25), pagpamuad/padamo sang mga pagkabutang (Juan 6:11), pag-ayo sang bulag (Juan 9:7), ang lupog (Marcos 2:3), ang nagamasakit (Mateo 9:35; Marcos 1:40-42), kag bisan pa ang pagbanhaw Niya sang tawo gikan sa kamatayon (Juan 11:43-44; Lucas 7:11-15; Marcos 5:35). Isa pa, si Cristo mismo nabanhaw gikan sa kamatayon. Malayo kon ikumparar sa mga dios-diyos sang mga pagano nga kuno napatay kag nabanhaw man sunu’ sa mga himu-himo nga mga estorya sa mitolohiya (mythology), wala gid sang kaparehas ang pagkabanhaw ni Jesus kon tan-awon ang iban nga mga relihiyon, kag ining ila mga ginapanghuluhambal wala sang mga basehan kag wala ini sing kamatuoran.

May ara mga dose kag masobra pa nga mga bagay nga parti sang Historia sang nagliligad nga panag-on nga ginabaton sang bisan ang mga maukod nga mga iskolar ukon mga nagatuon sini:

1. Si Jesus napatay paagi sa paglansang sa krus.
2. Ginlubong Siya.
3. Ang Iya kamatayon ang gintunaan nga ang Iya mga disipulo nasub-an kag nadulaan sang paglaum.
4. Ang ginlub-ngan kay Jesus nasapwan nga wala na sing unod (ukon ginhambal nga nasapwan nga wala na sing unod) pagkaligad sang pila ka mga adlaw.
5. Ang mga disipulo nagpati nga nakit-an nila ang nabanhaw nga si Jesus.
6. Pagkatapos sini, ang mga disipulo nga nagduda sa Iya, nagpati na gid sa Iya.
7. Ini nga mensahe amo ang pinakasentro sang ila ginapanudlo sa mga kasimbahanan sa una nga mga tion sini.
8. Ini nga mensahe gintudlo sa Jerusalem.
9. Bangod sa pagpanudlo nila sini, ang simbahan natukod kag nagdaku.
10. Ang adlaw sang Pagkabanhaw, Domingo, nagsugod nga nangin panguna nga adlaw sang pagpanimbahon imbes nga sa Sabbath (Sabado).
11. Si Santiago, isa ka nagakontra sa pagtuluohan, nagbaylo kag nagpati man siya nga iya nakit-an ang nabanhaw nga si Jesus.
12. Si Pablo, isa ka kontra sang mga Cristohanon, nagbag-o kag naconvertir sang iya experiencia nga sa iya pagpati, ang pagpakita sang nabanhaw nga Jesus sa iya.

Bisan may ara man nga magpamatuk sa ining mga nalista, pila man lang sini kun sa bagay ang kinahanglan nga mangin ebidensya sang pagkabanhaw kag sang pulong sang Dios: ang kamatayon ni Jesus, paglubong, pagkabanhaw, kag ang iya pagpakita (1 Corinto 15:1-5). Samtang may mga teoriya man nga makabulig pahangop sa pila sini ka mga kamatuoran, ang pagkabanhaw ni Jesus amo ang nagapamatuod sang tanan-tanan sini. Ang mga kritiko nagabaton man nga ang mga disipulo naghambal nga nakita nila si Jesus, sang Siya nabanhaw na. Wala man sang mga pagbinutig ukon daw damgohanon nga palanan-awon ang makapabag-o sang bisan sin-o kapareho sang pagbag-o sang pagkabanhaw sa mga tawo. Una, ano gid abi ang ila maganar sadto nga tion kon naghimo-himo lang sila estorya? Ang pagka-Cristohanon, sadto nga panag-on indi gid bantog nga ini suportahon sang mga katawhan kag makaganansiya ang mga tumoloo sang kuarta. Ika-duha, ang mga butigon indi gid mangin baganihan. Wala na sang mas labaw pa sa pagkabanhaw kun sa diin ang mga disipulo nangin handa nga mapatay sa mga makangilidlis nga paagi bangod lamang sa ila nga pagtoo kag ginatoohan. Huo, madamo sang mga tawo ang handa nga mapatay sa mga kabutigan nga abi nila kamatuoran, pero wala gid sang tawo nga handa magpanginmatay sa pagsuporta sa bagay nga nahibaluan na nila nga indi matuod ukon kabutigan.

Sa katapusan, gnaghambal si Jesus nga Siya si Yahweh, nga Dios Siya (indi lang nga isa siya ka “dios” kundi nga Siya gid lang ang nagaisahanon nga matuod nga DIOS); ang Iya mga sumulunod (mga Judio nga siguro nagakahadlok sa pagsimba sa mga dios-diyos) nagapati sa Iya kag Dios ang tawag nila sa Iya. Ginpamatud-an ni Cristo ang Iya nga pag-angkon sang pagka-Dios Niya paagi sa mga mirakulo, dala na dira ang pagkabanhaw Niya, nga amo ang pagkabanhaw nga nakapabag-o sang bug-os nga kalibutan. Wala na sang iban pa nga mga hambalanon nga makahatag sing kamaturan. Huo, ang pagka-Dios ni Cristo makita-an sa Bibliya.

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ang pagka-Dios bala ni Cristo makita sa Bibliya?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries