settings icon
share icon
Pamangkot

Ano ang plano para sa kaluwasan/ dalan sa kaluwasan?

Sabat


Ginagutom ka bala? Indi ang kagutom nga ginabatyag sang lawas kundi may kagutom ka bala sang kun ano pa ang kulang sa imo kabuhi? May ara bala ikaw nga ginabatyag nga kakulangan sa imo kaugalingon nga daw indi gid mapun-an? Kun amo, si Jesus amo ang alagyan sini! Si Jesus nagsiling, “Ako amo ang tinapay nga nagahatag sang kabuhi. Ang nagapalapit sa akon indi na gid paggutumon, kag kon sin-o ang nagatoo sa akon indi na pag-uhawon” (Juan 6:35).

Indi mo na bala maintiendihan ang nagakalatabo? Nagabatyag bala ikaw nga indi mo makit-an ang husto nga dalan sang kabuhi ukon para sa ano ang imo kabuhi? Nagabatyag ka bala nga daw ginpatyan ka sang suga kag nabilin sa kadulum nga indi na nimo makita ang switch? Kun amo, si Jesus ang dalan! Si Jesus nagsiling, “ Ako ang suga sa kalibutan. Kon sin-o man ang nagasunod sa akon, indi na magakabuhi sa kadulom, kundi masanagan siya sang suga nga nagahatag sang kabuhi” (Juan 8:12).

Nagbatyag ka bala nga daw ginkandaduhan ikaw sa gwa sang puwertahan sang kabuhi? Natilawan mo man bala nga buksan ang mga ganhaan, kag madiskubrehan nga ang kuarto nga ini wala man lang gali sang unod ukon walay kapuslanan? Nagapangita ka bala sang alagyan para makaagum ka man sang kabuhi nga mabinungahon? Kun amo, si Jesus amo ang dalan! Si Jesus nagdeclarar, “Ako amo ang puwertahan. Ang nagasulod paagi sa akon maluwas. Pareho siya sa karnero nga nagasulod kag nagaguwa, kag makakita siya sing halalbon” (Juan 10:9).

Nagabatyag ka bala nga ginapakanubo ka sang iban nga mga tawo? Manabaw bala ang imo relasyon sa iban nga mga tawo? Nagabatyag ka bala nga halos ang tanan nga mga tawo nagapamintaha lang sa imo? Kun amo, si Jesus ang dalan! Nagsiling si Jesus, “Ako amo ang maayo nga manugbantay sang mga karnero; Ang maayo nga manugbantay desidido nga mapatay para sa iya mga karnero. Ako amo ang maayo nga manugbantay sang karnero; Kilala ko ang akon mga karnero kag kilala man nila ako” (Juan 10:11, 14).

Ginapanumdum mo man bala kon ano ang matabo pagkatapos sini nga kinabuhi? Ginakapoy ka na bala sa pagkabuhi para sa mga bagay nga wala nagadugay, nagakadunut ukon ginatuktukan? May mga tion bala nga kon kaisa nagaduda ka kon ang kabuhi may kahulogan ukon wala? Gusto mo bala mabuhi liwat pagkatapos nga ikaw mapatay? Kon amo, si Jesus ang dalan! Nagsiling si Jesus, “Ako ang pagkabanhaw, kag ako man ang kabuhi. Ang nagatoo sa akon, bisan mapatay pa siya, mabuhi siya liwat. Ang bisan sin-o nga nagakabuhi kag nagatuo sa akon indi na mapatay hasta san-o” (Juan 11:25-26).

Ano ang dalan ukon alagyan? Ano ang kamatuoran? Ano ang kabuhi? Si Jesus nagsabat, “Ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa Amay kon indi paagi sa akon” (Juan 14:6).

Ang kagutom nga imo ginabatyag amo ang epiritohanon nga kagutom, kag ini mabusog kag mapun-an lamang ni Jesus. Si Jesus amo lang gid ang makapanas sang kadulom. Si Jesus amo ang ganhaan sa kabuhi nga napun-an sang tanan. Si Jesus amo ang abyan kag manogbantay sang karnero nga madugay mo na ginapangita. Si Jesus amo ang kabuhi - sa sining kalibutan subong kag sa masunod pa nga kinabuhi. Si Jesus amo ang alagyan para ikaw maluwas!

Ang kabangdanan kun nga-a nagabatyag ikaw sing kagutom, ang rason nga daw nadula ka sa kadudulman, ang ginhinungdan nga-a indi mo makit-an ang katuyuan sang kabuhi, amo nga ikaw napahilayo sa Dios. Ang Bibliya nagasiling nga kita tanan nakasala, gani nga kita nangin separado kag malayo sa Dios (Manugwali 7:20; Mga Taga-Roma 3:23). Ang imo ginabatyag nga kakulangan sa imo kabuhi natabo bangud nga ang Dios wala sa imo kabuhi. Gintuga kita para nga may relasyon kita sa Dios. Bangud sa aton mga sala, nabugras kita gikan sa relasyon nga ina. Ang malain pa sini amo nga, ang aton mga kasal-anan amo ang nangin kabangdanan nga kita naseparar kag nabugras sa aton relasyon sa Dios tubtub sa katubtuban, sa sini nga kinabuhi hasta sa masunod nga kabuhi (Mga Taga-Roma 6:23; Juan 3:36).

Paano ini nga problema masolbar ukon matadlung? Si Jesus amo ang dalan kag alagyan! Ginpas-an ni Jesus ang aton mga sala bilang Iya kaugalingon (2 Corinto 5:21). Si Jesus ang nagpakamatay para sa aton (Mga Taga-Roma 5:8), gin-pas-an Niya ang silut nga para tani sa aton. Pagkaligad sang tatlo ka adlaw, si Jesus nabanhaw gikan sa kamatayon, nagpakita sang Iya pagdaug sa sala kag kamatayon (Mga Taga-Roma 6:4-5). Nga-a nga ginhimu Niya ini? Ina nga pamangkut ginsabat man mismo ni Jesus: “Kon may tawo nga desidido nga mapatay para sa iya mga abyan, ina nga paghigugma indi na gid malabawan” (Juan 15:13). Si Jesus nagpakamatay para mabuhi kita. Kon ang aton pagtoo ihamtang naton kay Jesus, sa pagsalig nga ang Iya kamatayon amo ang kabayaran sang aton mga kasal-anan, ang tanan tanan nga mga sala napatawad na kag madula kasubong nga hinugasan kita. Sa amo nga bagay ang aton nga espirituhanon nga kagutom madula kag mapun-an na kita kag mabusog. Mabaylohan sang kasanag ang kadulom. Makaangkon na kita sang kabuhi nga walay kakulangan, nga napun-an. Makilala na naton ang aton matuod-tuod nga abyan kag pinakamaayo nga manugbantay. Mahibaluan naton nga kita may kabuhi pagkatapos nga kita mapatay - kabuhi nga nabanhaw sa langit kaupod ni Jesus tubtob sa katubtuban!

“Kay ginahigugma gid sang Dios ang mga tawo sa kalibutan, sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya indi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan” (Juan 3:16).

Nakahimo ka na bala sang desisyon para kay Cristo tungod sa imo nabasahan diri? Kun amo, palihog click sa buton nga “Ginbaton ko na si Cristo sa akon kabuhi subong gid.”

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ano ang plano para sa kaluwasan/ dalan sa kaluwasan?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries