settings icon
share icon
Pamangkot

Matuod gid bala ang Dios? Paano ko mahibaloan nga matuod-tuod gid ang Dios?

Sabat


Aton nahibaloan nga matuod gid ang Dios bangud nga ginpahayag Niya ang Iya kaugalingon sa aton sa tatlo ka paagi: sa pagtuga sa ginsuguran, sa Iya nga mga Pulong, kag sa Iya nga Anak nga si Cristo Jesus.

Ang nagapanguna nga ebidensya nga may Dios amo ang Iya nga ginpangtuga. “Ang indi makit-an ang kinaiya sang Dios sugod pa sang pagtuga sang kalibutan- ang iya wala katapusan nga gahom kag ang pagka-Diosniya napahayag na paagi sa mga butang nga iya gintuga. Gani wala sila sang may ibalibad nga wala sila nakahibalo nga may Dios” (MgaTaga-Roma 1:20). “Ang kalangitan nagapahayag sang gahom sang Dios kag ang kahitaasan nagapakita sang ginhimo sang Iya mga kamot” (Salmos 19:1).

Kon ako nakakita sang isa ka relo sa tunga sang latagon, indi ko gid pagpamensaron nga abi ini “nagtuhaw” lang gikan sa wala ukon halin pa sang una ara na ini nga daan. Base sa disenyo sang relo nga akon nasapwan, makapamensar gid ako nga may nagdisenyo sining relo. Apang may ara pa gid nga mas sampaton nga disenyo kag kaid-id sa sining kalibutan sa palibot naton. Ang aton nga pagtakos sang tinion indi ginabase sa mga relo kundi sa ginpanghikot sang Dios—ang regular kag dalayon nga pagtiyog sang kalibutan (kag ang ‘radioactive’ nga kinaiya sang atom nga Cesium-133. Ang kalibutan kag ang kahitaasan sa kahawaan nagapahayag sang engrande nga pagdisenyo, kag ini amo ang nagapahayag nga may isa ka Sampaton nga Tumuluga nga Nagadisenyo sini tanan.

Kon nakasalapo ako sang isa ka mensahe nga natago ang pagbalhag sa mga simbolo (encoded message), ang akon himuon amo nga magapangita gid ako sang isa ka criptografo nga makabulig basa sining misterio sang bagay nga indi nakon mabasahan kag basahon niya ini para sa akon. Maga-panghunahuna ako nga may nagpadala sini nga mensahe nga may mataas nga kaalam (intelegente), kag sia amo ang naghimo sini nga code ukon sekreto nga sahi sang panulat. Ano ayhan ka kumplikado ang DNA “Code” nga dala naton sa kadacell sang aton kalawasan? Indi bala nga ining ka kumplikado kag katuyoan ukon kapuslanan sining DNA sa aton amo ang nagasuporta sang ideya nga may Mas Mataas nga Kaalam ang Naghimo sini nga code?

Kag ini tanan gintalana sang Dios nga matabo sa husto nga tion. Ginhatagan niya kita sang handom nga mahibaluan ang palaabuton, pero indi gid naton matungkad ang iya mga ginhimo halin sang umpisa hasta sa katapusan (Manugwali 3:11). Ang katawhan may ara na nga kaugalingon nga pamensaron nga may mga bagay sa aton kabuhi nga natago sa panan-awan, kag sobra pa ini sang sa kon ano ang makita sang aton mata. May ara pa nga kun ano nga nagatuhaw nga bagay nga mas mataas pa ini sang sa mga nagakalatabo sa kalibutan. Ining ideya nahanungod sa katubtuban kag walay katapusan napahayag sa duha ka bagay: sa paghimu sang mga patakaran ukon laye kag ang paghimaya sini.

Ang kada sibilisasyon halin pa sa nagliligad nga dag-on may mga kasuguan kag pagsulondan nga naga siling kon ang bagay sala ukon indi sala. Matalupangdan naton nga may mga bagay nga nagakapareha kon ikumpara naton ang mga nagakalain-lain nga mga kultura. Halimbawa, bisan diin man, ang paghigugma ginahangad gid sang tanan apang ang pagbinutig ginapakamalain sa bug-os nga kalibutan. Ining pagtan-aw kon ang ginahimo sala ukon indi sala – nga ginabaton na sa bisan diin nga parti sang kalibutan nga pareho, moral ukon indi moral, nagatudlo sa aton sang isa lamang ka Tinuga nga May Masyado gid ka Taas ang Moralidad kag Siya ang naghatag sa aton sini.

Sa amo man nga bagay, ang mga tawo sa bug-os nga kalibutan, bisan ano man ang ila kultura, nakapropagar gid sang isa ka sistema sang paghimaya. Nagakalain-lain ang ginatagaan sang paghimaya kag pagpanimbahon, pero ang pagatan-aw sa isa ka Mataas nga Gahom ukon Gamhanan ginahimo na gid ina sang mga katawhan. Ang aton nga paghimaya sa ini nagabuylog sa kamatuoran nga kita gintuga sang Dios sa “Iya mesmo nga dagway (Genesis 1:27).

Ginpahayag man sang Dios ang Iya kaugalingon sa aton paagi sa Iya mga Pulong - sa Bibliya. Kun basahon mo ang tanan nga kasulatan sa Bibliya, ang pagkamatuod sang Dios ginabaton nga ebidensya mismo sa iya sini mga kasulatan (Genesis 1:1; Exodus 3:14). Sang ginsulat ni Benjamin Franklin ang libro sang iya kabuhi, wala na sia nagpaliguyligoy pa sa paghatag sang mga ebidensya nga matuod gid nga sia nagkabuhi sa kalibutan. Sa amo man nga bagay, ang Dios wala man nagpadugay pa sa pagpahayag sa kasulatan ang ebidensya nga matuod gid Siya. Ang makapabag-o sang kabuhi nga Bibliya, ang iya sini nga integridad, kag ang mga makatalanhaga nga mga milagro kaupod sa pagsulat sini amo ang makahaylo sa mga bumalasa nga basahon ini sang maid-id gid.

Ang ikatatlo nga paagi sa diin ginpahayag sang Dios ang Iya kaugalingon amo sa Iya Anak nga si Cristo Jesus (Juan 14:6-11). “Ang matuod, si Cristo nangin tawo, kag bisan nangin tawo siya, ara pa gihapon sa iya ang iya pagka-Dios” (Colosas 2:9).

Sa makatilingala nga kabuhi ni Jesus, Iya gid nga ginsunod bug-os nga mga kasuguan sang Daan nga Katipan kag nangin matuod ang tanan nga mga propesiya nahanungod sa Mesias (Mateo 5:17). Madamo gid nga beses nga nagpakita Siya kaluoy kag mga milagro sa atubang sang kadam-an agud mapamatud-an ang Iya nga pagkaDios Juan 21:24-25). Dason, pagkaligad sang tatlo ka adlaw sang paglansang sa Iya sa krus, nabanhaw Siya sa mga minatay, ini nakit-an sang sobra isa ka gatos nga mga saksi (Corinto 15:6). Ang mga kasulatan sang nagliligad nga mga dag-on nagapakita sang madamo gid nga mga ebidensya kon sin-o gid si Jesus. Si apostol Pablo nagsiling, “ini nga bagay wala ginhimo sa bisan diin-diin lang nga higad-higad” (Binuhatan 26:26).

Matalupangdan naton nga may mga tawo gid man nga wala nagapati ukon may ara sila nga ila ideya nahanungod sa Dios kag ila lang nga pagabasahon ang mga ebidensya sini suno sa ila nakit-an kag nabasahan lamang. Kag may ara man nga bisan ano na ka damu sang ebidensya, indi gid magbag-o ang ila panghunahuna sini (Salmo 14:1). Ini tanan natuhay lang sa iya pagtoo (Hebreo 11:6).

English



Balik sa Hiligaynon home page

Matuod gid bala ang Dios? Paano ko mahibaloan nga matuod-tuod gid ang Dios?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries