settings icon
share icon
Pamangkot

Ang kaluwasan bala maagom sa pagtoo lang, ukon pagtoo kag mga binuhatan pa gid?

Sabat


Ini na siguro ang pinakaimportante nga pamangkot sa bug-os nga teolohiya sang mga Cristohanon. Ini nga pamangkot amo ang ginbangdan sang ginatawag nga “Reformation” ukon Pagbag-o, ang pagsipak sang mga gintawag nga Protestante gikan sa Simbahan Katolika. Ini nga pamangkot amo ang nagbukas sang daku nga diperensya sang pagkaCristohanon nga nabase sa Bibliya kag kadam-an sang mga ginatawag nga “Cristohanon” nga mga kulto. Ang kaluwasan bala sa pagtoo lang maagom, ukon sa pagtoo kag sa mga binuhatan pa gid sang isa ka tawo sa iya kabuhi? Maluwas bala ako sa akon pagtoo gid lang kay Jesus, ukon kinahanglan ko gid nga magtoo kay Jesus kag maghimo pa gid sang kon ano pa nga nagakadapat nga mga bagay?

Ining pamangkutanon kun bastante na ang pagtoo lamang ukon kinahanglan gid nga pagtoo dugangan pa gid sang kon ano nga hinimuan ginapabudlay pa gid sang mga dalanon sa Bibliya nga daw wala nagasinantu’. Ikumparar naton ang Roma 3:28,5:1 kag ang Galacia 3:24 sa Santiago 2:24. Lantawa ang kinalain sa kay Pablo (ang kaluwasan maagom sa pagtoo lamang) kag ang kay Santiago (ang kaluwasan maagom sa pagtoo kag mga hinimuan pa gid). Si Pablo nagapanindugan gid nga ang paghusga base sa pagtoo gid lang (Efeso 2:8-9), samtang si Santiago nagapakita sang iya panindugan nga ang paghusga nabase sa pagtoo kag mga binuhatan sang tawo. Ini nga nagatuhaw nga problema masabat sa paghusisa kon ano gid bala ang buot silingon ni Santiago. Indi magpati si Santiago nga ang tawo maluwas kun wala siya sing hinimuan nga maayo (Santiago 2:17-18). Gintuonan pa gid ni Santiago ang punto nga ang matuod-tuod nga pagtoo kay Cristo magapamunga sang bag-o nga kabuhi kag maayo nga mga binuhatan (Santiago 2:20-26). Wala nagsiling si Santiago nga ang paghusga sa pagtoo amo ang pagtoo kaupod ang maayong binuhatan, pero nga ang tawo nga matuod gid nga nahusgahan sang iya pagtoo may ara gid nga mga maayo nga hinimuan sa iya nga kabhuhi. Kun ang isa ka tawo magsiling nga siya isa ka tumoloo, apang wala siya sang maayong binuhatan sa iya kabuhi, buot silingon nga wala siya sang matuod-tuod gid nga pagtoo kay Cristo (Santiago 2:14, 17, 20, 26).

Amo man ini ang ginsiling ni Pablo sa iya mga ginpangsulat. Ang maayo nga bunga sang mga tumoloo nga nagakadapat nga ara sa ila kabuhi nalista sa Galacia 5:22-23. Nagsunod gid dayon pagkatapos nga ginhambalan niya kita nga maluwas kita bangud sang aton pagtoo, kag indi sa mga binuhatan (Efeso 2:8-9), ginpahibalo kita ni Pablo nga gintuga kita para maghimo sang mga maayo nga butang (Efeso 2:10). Ang ginapaabot ni Pablo amo ang nangin bag-o nga kabuhi katulad man sa ginapaabot ni Santiago nga pagbag-o: “ Ang bisan sin-o nga ara kay Cristo bag-o na nga tawo. Wala na ang iya daan nga pagkatawo, kundi bag-o na siya” (2 Corinto 5:17). Wala nagabangigay ang gintudlo ni Santiago kag ni Pablo nahanungod sa kaluwasan. Ang ila nga pag-atubang sa isa lang ka bagay (ang pag-agom sang kaluwasan) indi pareho. Ginhatagan lang ni Pablo sang atensyon ang paghusga sa kaluwasan paagi sa pagtoo lamang, samtang si Santiago naghatag sang importansya sa kamatuoran nga ang matuod-tuod gid nga pagtoo kay Cristo magapamunga sang maayong mga binuhatan.

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ang kaluwasan bala maagom sa pagtoo lang, ukon pagtoo kag mga binuhatan pa gid?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries