settings icon
share icon
Pamangkot

Ano ang imporstansya sang Kristianong Baustiso? Nga-a kinahanglan ko magpa-baustiso?

Sabat


Ang bautiso isa sa duha ka ordinansa nga gintindog ni Kristo para sa iglesya. Bag-o Sya nagkayab sa langit ginsiling ni Hesus, “Gani kadtui ninyo ang mga tawo sa tanan nga nasyon. Kag himuon ninyo sila nga akon mga sumulunod. Bautisohan ninyo sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Tudlui ninyo sila nga tumanon ang tanan nga akon ginsugo sa inyo. Dumdumon ninyo nga kaupod ninyo ako permi hasta sa katapusan sang kalibutan” (Mateo 28:19-20). Gina-tuhoy diri ni Hesus nga responsibilidad sang iglesya ang paghimo sang sumulunod kag pagbautiso sa mga mangin sumulunod. Ginakinahanglan nga pagabuhaton ang mga butang nga ini sa tanan nga nasyon “hasta sa katapusan sang kalibutan.” Amo ina nga importante kaayo ang bautiso kay ginsugo ini ni Kristo.

Ginabuhat na ang bautiso dugay na bisan wala pa natindog ang iglesya. Sang mga sinauna nga panahon ginabautisohan sang mga Hudyo ang gusto nga magpa-miyembro sa Judaismo para mangin tanda sang ila nga pagpalimpyo sang ila nga pagkatawo. Gingamit ni Juan Baustista ang bautiso para mahanda si Hesu Kristo sa iya nga ministeryo. Ginhangyo nya sa tanan, indi lang sa mga Hentil kundi sa tanan nga magpa-bautiso kay ang tanan kinahanglan maghinulsul. Apang ang bautiso ni Juan tanda lang sa paghinulsul kag indi pareho sa mga bautiso sang mga Kristiano nga makita sa libro sang Binuhatan 18: 24-26 at 19:1-7. Mas madalom ang buut silingon kag importansya sang Kristianong Baustiso.

Ang bautiso kinahanglan nga pagabuhaton sa Ngalan sang Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo – amo ini ang rason nga-a gintawag ini nga Kristianong Baustiso. Sa pamaagi sa sini nga ordinansa, ginabatun ang isa tawo nga mangin parte o myembro na sya sang iglesya. Sang mabatun natun ang kaluwasan, “nabautisohan kita sa Espiritu” sa lawas nga amo ang iglesya. Ginahambal sa 1 Corinto 12:13,“Kay kita tanan, Judio man ukon indi, ulipon ukon hilway, ginbautisohan sa isa lang ka Espiritu agod mangin isa ka lawas. Kag isa man ka Espiritu ang ginbaton naton tanan.” Ginapakita lang sang bautiso sa tubig ang tuhoy sa bautiso sa Espiritu.

Isa ka pamaagi ang Kristianong Baustiso para mapakita sang isa ka tawo o sumulunod sa kadam-an ang iya nga pagtuo kag tanda sa pagsunod kay Kristo. Daw ginahambal sang isa ka tawo ang pagbautiso sa tubig, “Ginahayag ko ang akun nga pagtuo kay Kristo sa kadam-an, ginhugasan ni Kristo ang akun kalag halin sa sala, kag maga-kinabuhi ako para sa Iya nga isa ka bag-ong tawo nga may pagka-balaan.

Sa isa ka madrama nga pamaagi, ginapakita sang Kristianong Baustiso, ang kamatayon, paglubong, kag pagkabanhaw ni Kristo.vSa amo man nga pamaagi, ginapakita sini ang atun kamatayon sa sala pakadtu sa bag-ong kinabuhi Kay Kristo. Sang ginpahayag sang isa ka maka-sasala nga si Hesu Kristo ang iya nga Ginoo, napatay na sya sa sala (Roma 6:11) kag ginbanhaw sa bag-ong tawo (Colosas 2:12). Sa isa ka tawo, ang pagtubog sa tubig naga-pakita sang iya nga kamatayon sa sala kag ang pagtakas sa tubig naga-simbolo sa isa ka hinugasan kag ginpakabalaan nga kinabuhi nga resulta sang kaluwasan. Ginapakita sa Roma 6:4, “Gani ang pagbautiso sa aton nagapakilala nga sang napatay si Cristo, kita napatay man kag ginlubong upod sa iya, agod subong nga si Cristo ginbanhaw sang makagagahom nga Amay, kita magakabuhi man sang bag-o nga kabuhi.”

Sa isa ka simple nga eksplinasyon, ang bautiso isa ka hayag nga pamatuod sa bag-ong kinabuhi sang tawo nga nagtuo. Pagsunod sa sugo ni Kristo ang Kristianong Baustiso pagkatapos mabaton sang isa ka tawo ang kaluwasan. Apang bisan pa nga pirmi ginakumpara ang bautiso sa kaluwasan, indi ini kinahanglanun para maluwas ang isa ka tawo. Atun gid nga tandaan nga ang bautiso resulta na sang kaluwasan. Madamo nga beses ginapakita sa Bibliya kun ano ang pagkasunod-sunod nga hitabo tuhoy sini. 1). Nagtuo ang isa ka tawo Kay Ginoong Hesus, 2). Pagkatapos pa lang sini sya paga-bautisohan. Ang pagkasunod-sunod nga ini mabasa sa Binuhatan 2:41, “Madamo ang nagtuo sa iya mensahi kag nagpabautiso dayon sila. Sa sadto nga adlaw mga 3,000 ka tawo ang nagdugang sa mga tumuluo.” (Basahun man ang Binuhatan 16:14-15).

Sa malapit nga inadlaw kinahanglan magpabautiso ang isa ka tawo nga bag-o pa lang nagtuo. Ginpadayag ni Felipe sa Binuhatan 8 ang “Maayong Balita nahanungod kay Hesus” sa isa ka Eunoko nga taga Etiopia kag, “nagpadayon sila sa paglakat hantud nakaabot sila sa isa ka lugar nga may tubig.”“May tubig diri!” siling sang eunoko.“May kabangdanan pa bala nga indi ako mabautisohan?”(bersikulo 35-36). Ginpadulog dayon nila ang karwahe kag gin-bautisohan ni Felipe ang eunokong lalaki.

Sa mga nagtuo, ginapakita lang sang bautiso ang pag-ambit nila sa kamatayon, pagkalubong, kag pagkabanhaw ni Kristo. Bisan diin man ipamalita/ipadayag ang ebanghelyo, kinahanglan nga bautisohan ang tanan nga magtuo kay Kristo kay ini sugo Niya.

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ano ang imporstansya sang Kristianong Baustiso? Nga-a kinahanglan ko magpa-baustiso?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries