settings icon
share icon
Pamangkot

May kabuhi pa bala pagkatapos sang kamatayon?

Sabat


May kabuhi pa bala pagkatapos sang kamatayon? Ang Bibliya nagahambal sa aton (Job 14:1-2, 14), “Kami nga mga tawo malip-ot lang ang amon kabuhi, kag madamo kami sang kalisod. Pareho kami sa bulak nga nagabuskad kag sa indi madugay nagakalaya, ukon pareho sa landong nga nagakadula gilayon. ..kon mapatay ang tawo, mabuhi pa bala siya liwat?”

Katulad ni Job, halos tanan kita ginahangkat sini nga pamangkutanon. Ano gid bala ang nagakatabu pagkatapos kita mapatay? Nagakadula na lang bala kita? Ang kabuhi bala katulad sang isa ka ganhaan nga may nagabalik-balik may maglakat kag may magbalik sa kalibutan para nga malab-ot sang tagsa ka tinuga ang iya gusto lalambuton nga pagkabantog? Ang kada-isa bala nagakadto sa isa ka lugar lamang, ukon nagakadto sa nagakalain-lain nga duog? May ara gid man bala nga langit kag impierno, ukon ini ara lang sa paminsaron sang tawo?

Maluwas nga ang Bibliya nagasiling sa aton nga may kabuhi pagkaligad sang kamatayon, pero may makahimayaon pa gid nga kabuhi nga walay katapusan nga, “ Wala pa gid sing may nakita, nabatian, ukon nahunahuna ang tawo nga sarang makomparar sa mga butang nga ginpreparar sang Dios sa mga tawo nga nagahigugma sa iya” (1 Corinto 2:9). Si Cristo Jesus, Dios nga nangin unod, nagpanaog sa kalibutan sa paghatag sang regalo nga kabuhi nga walay katapusan para sa aton. “Ang matuod, ginpilas siya tungod sa aton mga paglapas; ginhanot siya tungod sa aton mga kalautan. Ang silot nga iya gin-antos amo ang nakahatag sa aton sang maayo nga kahimtangan kag paagi sa iya mga pilas gin-ayo kita” (Isaias 53:5).

Ginkuha ni Jesus ang silut nga kuntani para gid sa aton kag ginsakripisyo Niya ang Iya mismo kaugalingon. Pagkaligad sang tatlo ka adlaw, ginpakita Niya ang Iya pagdaug sa kamatayon sa Iya pagbangon gikan sa lulubngan, sa Espiritu kag sa Iya pagkatawo. Nagtener Siya sang 40 ka adlaw sa kalibutan kag nasaksihan ini sang linibolibo antes Siya nagkayab sa Iya puloy-an nga walay katapusan sa langit. Ang Roma 4:25 nagasiling, “Ginpatay si Jesus tungod sa aton mga sala, kag ginbanhaw siya agod pakamatarungon kita”.

Ang pagkabanhaw ni Cristo isa ka hitabo nadocumentohan gid sing maayo. Ginhangkat ni apostol Pedro ang mga katawhan nga husisaon nila ang mga saksi para mahibaluan ang kamatuoran, kag wala gid sang bisan sin-o nga makaba-is nga yadto nga hitabo wala sing kamatuoran. Ang pagkabanhaw amo ang mohon sang Kristohanon nga pagtoo; bangod si Cristo ginbanhaw gikan sa kamatayon, makatoo man kita mabanhaw man kita.

Si Pablo nagpahanumdum sa mga nauna nga mga Cristohanon nga wala nagapati sini: Kon ginawali namon sa inyo nga nabanhaw si Cristo, ngaa ang iban dira sa inyo nagasiling nga wala sing pagkabanhaw? Kon matuod nga wala sing pagkabanhaw, nagakahulugan nga si Cristo wala man nabanhaw” (1Corinto 15:12-13).

Si Cristo isa lang nga nanguna sa daku nga pagpangani sang mga katawhan nga pagabanhawon liwat kag mabuhi. Ang lawasnon nga kamatayon nag-abot paagi sa isa ka tawo, si Adan, nga siya ang nangin kabangdanan nga tanan-tanan kita may labot sa tagsa-tagsa. Pero ang tanan nga gin-sakop na sa familia sang Dios paagi sa ila pagtoo kay Cristo Jesus pagahatagan sang bag-o nga kabuhi (1 Corinto 15:20-22). Kaanggid sa pagbanhaw sang Dios sang lawas ni Jesus, amo man ang matabo sa aton lawas nga igabanhawon sa pagbalik ni Jesus (1 Corinto 6:14).

Bisan pa nga sa katapusan gid man, kita tanan pagabanhawon, indi tanan makaupod sa pagkadto sa langit. Ang tagsa ka tawo makapili sa ini nga kinabuhi kon sa diin niya mahibal-an kon diin ang iya padulngan sa katubtoban. Ang Bibliya nagasiling nga natunda nga kaisa lang kita mapatay, kag pagkatapos sina amo ang paghukom (Hebreo 9:27). Ang sin-o man nga ginpakamatarong magapadulong sa kabuhi nga walay katapusan sa langit, pero ang mga wala nagtoo pagadal-on sa walay katapusan nga silut, ukon impierno (Mateo 25:46).

Ang impierno, katulad sang langit, indi lang isa ka kundiyon sang pagtuhaw, pero isa ini ka matuodtuod gid nga lugar. Ini amo ang lugar nga kon sa diin ang mga indi matarong nga mga tawo makaeksperiensya sang walay katapusan, walay untat nga kaakig sang Dios. Maantos sila sa ila nga balatyagon, sa ila paminsaron, kag sa todo nga pagpalanakit sang lawas, kag walay pahuway nga pag-antos sang kahuy-anan, paghinulsol, kag pagpakanubo.

Ang impierno ginalaragway nga isa ka bubon nga walay katapusan sa kadalom (Lukas 8:31, Bugna 9:1), kag isa ka sapa sang masingkal nga kalayo kag nagadaba-daba nga asufre, kon sa diin ang mga tawo nga ari diri pagapangsilutan kag magaantos adlaw-adlaw kag gab-i gab-i tubtob sa katubtuban (Bugna 20:10). Dayon ipilak sila sa nagadabadaba nga kalayo.Kag didto magahibi sila kag magabagrot ang ila mga ngipon (Mateo 13:42). Ang mga ulod didto wala sing kamatayon kag ang kalayo wala nagakapatay (Markus 9:48). Karon, silinga sila nga ako, ang Ginoong DIOS nga buhi, nagasumpa nga wala ako nagakalipay kon may mapatay nga malaot nga tawo. Ang gusto ko, magbiya siya sa iya malaot nga pagginawi agod mabuhi siya. Gani kamo nga katawhan sang Israel, magbiya na kamo sa inyo malaot nga pagginawi (Ezekiel 33:11). Apang wala kita sang Dios ginapilit sa Iya kagustuhan; kon ginapili naton nga sikwayon Siya, wala gid Siya sing may mahimo sina, kag pabay-an Niya kita kon ano ang aton gusto nga pagkabuhi nga malayo sa Iya.

Ang kabuhi sa kalibutan isa ka pagtilaw, paghanda sa palaabuton. Para sa mga tumuloo, ini amo ang kabuhi nga walay katapusan kaupod ang Dios. Ti, paano kita mahimo nga mangin matarong kag nagakadapat nga magbaton sang kabuhi nga walay katapusan? Isa lang gid ang alagyan – paagi sa pagtoo kag pagsalig sa Anak sang Dios, si Cristo Jesus. Nagsiling si Jesus, “Ako ang nagabanhaw sang mga patay, kag ako man ang nagahatag sang kabuhi. Ang nagatuo sa akon, bisan mapatay pa siya, mabuhi siya liwat. Ang bisan sin-o nga nagakabuhi kag nagatuo sa akon indi na mapatay hasta san-o” (Juan 11:25-26).

Ang libre nga regalo nga kabuhi nga wala katapusan para gid sa tanan, pero kinahanglan gid nga dulaon naton sa aton kabuhi ang mga dutan-on nga mga kalipayan kag ihalad naton ang aton kaugalingon sa Dios. “Ang bisan sin-o nga nagatuo sa Anak sang Dios may kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ang bisan sin-o nga indi magtuman sa Anak sang Dios indi gid paghatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan, kundi ang kaakig sang Dios magapabilin sa iya” (Juan 3:36). Indi na kita mahatagan pa sang kahigayunan nga makahinulsol pa sa aton mga sala pagkatapos sang aton kamatayon bangod nga sa tion nga kaatubang na naton ang Dios, wala na kita sang mahimo pa kundi magtoo na sa Iya. Luyag Niya nga kita magpalapit sa Iya subong dayon sa pagtoo kag paghigugma. Kon batunon naton nga ang kamatayon ni Cristo Jesus nga amo ang kabayaran sang aton nga makasal-anan nga pagrebelde kontra sa Dios, may garantiya sa aton nga indi lamang nga makaangkon kita sang mas may kahulugan nga kabuhi sa kalibutan, kundi nga makaagom pa gid kita sang kabuhi nga walay katapusan sa presencia ni Cristo.

Kon gusto nimo mabaton si Cristo Jesus bilang imo nga Manluluwas, yari ang isa ka sulondan nga pangamuyo. Dumduma nga ang pagmitlang sining pangamuyo ukon iban pa nga sahi sang kaanggid pagpangamuyo indi makaluwas sa imo. Ang pagsalig lang kay Cristo amo ang makaluwas sa imo gikan sa imo sala. Ini nga pangamuyo isa lamang ka simple nga paagi sa pagpahayag sa Dios sang imo nga pagtoo kag pagpasalamat sa Iya sa pagdala Niya sang kaluwasan. “O, Dios, nakahibalo ako nga nakasala ako sa Imo kag bagay ako nga silutan. Apang si Cristo Jesus ang nagkuha sang silut nga para sa akon agod nga paagi sa pagtoo sa Iya mapatawad ako. Ginahamtang ko ang akon nga pagsalig sa Imo sang akon nga kaluwasan. Salamat sa Imo walay tupong nga grasya kag pagpatawad – ang regalo nga kabuhi nga wala katapusan! Amen!”

Nakahimo ka na bala sang desisyon para kay Cristo tungod sa imo nabasahan diri? Kun amo, palihog click sa buton nga “Ginbaton ko na si Cristo sa akon kabuhi subong gid.”

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

May kabuhi pa bala pagkatapos sang kamatayon?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries