settings icon
share icon
Pamangkot

Ano bala ang ginahambal sa Bibliya nahanungod sa mga pika’ ukon tattoo kag mga pagpilas sa lawas/body piercing?

Sabat


Ang Kasuguan sa Daan nga Katipan nagmandu sa mga Israelinhon, ”kag indi man ninyo pagpilasan ang inyo lawas. Kag indi man kamo magpapika. Ako amo ang GINOO” (Leviticus 19:28). Gani bisan pa nga ang mga tumoloo subong indi na napaidalom sa mga Kasuguan sang Daan nga Katipan (Roma 10:4; Galacia 3:23-25; Efeso 2:15), sa bagay nga may mandu kontra sa pagpapika makapabinag-binag sa aton sining mga pamangkotanon. Wala sang may ginsulat sa Bag-o nga katipan nahanungod sini, kun ang tumoloo magpapika ukon indi.

Kon ang pagahambalan amo ang nahanungod sa mga pika, tattoo, pagpilas, pagpatuhog sa lawas ukon ‘body piercing’, ang maayo sini amo ang pagpamangkot sa aton kaugalingon sang maminatud-on, malimpiyo nga conciencia, kag magpangayo sang bugay sang Dios nga ini nga hilikuton para gid bala sa Iya maayo nga mga katuyoan kag matarong sa Dios. “Bisan ano ang inyo himuon, bisan magkaon ukon mag-inom, himua ninyo ang tanan sa katuyuan nga madayaw ang Dios” (1 Corinto 10:31). Ang Bag-ong Katipan wala nagamando kontra ukon nagadumili sa pagpa-pika’, tattoo, ukon pagpapilas/tuhog sang kon ano sa lawas /body piercing, pero wala man ini nagahatag sang rason nga kita magpati nga gusto sang Dios nga kita magpapika ukon magpatuhog kag magpatakod sang kun ano sa aton lawas (sa dila, sa ilong, sa li-og ukon diin man nga parti sang lawas).

Ang isa ka importantenga prinsipyo base sa Balaan nga Kasulatan amo nga ang Bibliya wala man sang may ginhambal gid nga natumod ang pagpamensar ukon pagduda kun bala ini makapahalipay sa Dios, gani nga mas pakamaayon na gid nga indi mag-entra sa ini nga mga hilikuton. Ang Roma 14:23 nagapahanumdum sa aton nga bisan ano nga bagay ukon hilimuon nga indi bunga sang pagtoo, isa ini ka sala’. Kinahanglan nga dumdumon gid naton nga ang aton lawas, kag ang aton kalag, natubos na kag Iya na ini sang Dios. Bisan pa nga ang 1 Corinto 6:19-20 wala nagatumod direkta sa mga pika’ kag mga “body piercing”, nagahatag ini sa aton sang prinsipyo nga: “Indi bala nga ang Espiritu Santo nga ginhatag sang Dios nagapuyo sa aton lawas bilang iya templo? Gani ining aton lawas indi aton kundi iya sang Dios. Kay mahal gid ang iya pagbakal sa aton. Gani gamita ninyo ang inyo lawas sa paagi nga madayaw ang Dios”. Ini nga daku nga kamatuoran kinahanglan nga may daku man nga kaangtanan kon ano ang aton ginahimo kag kon diin kita nagakadto (kay aton lawas ang nagapanglakaton). Kon ang Dios ang tag-iya sang aton lawas, siguraduhon naton nga may ara kita sang “klaro nga permiso” Niya antes naton “markahan” ini sang pika’, tattoo, ukon ‘body piercings’.

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ano bala ang ginahambal sa Bibliya nahanungod sa mga pika’ ukon tattoo kag mga pagpilas sa lawas/body piercing?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries