settings icon
share icon
Pamangkot

Paano bala nakon madaug ang sala’ sa akon Cristohanon nga kabuhi?

Sabat


Ang Bibliya nagapakita sang pila ka mga bagay nga makabulig sa aton nga pagtinguha nga madaug ang sala’. Sa ini nga kinabuhi, indi gid naton mahimo nga mangin madinalag-on kita permi kontra sa sala (1 John 1:8), pero amo gid ina kuntani ang aton nga lalambuton. Sa bulig sang Dios, kag sa pagsunod sa mga prisipyo sang Iya mga Pulong; mahimo naton nga padayonon ang pagdaug sa sala’ kag mangin mas malapit sa kay Cristo.

Ang una nga makabulig sa aton nga ginahambal sang Bibliya sa pagtinguha naton nga madaug ang sala’ amo ang Espirito Santo/Balaan nga Espirito. Ginhatag sang Dios sa aton ang Espirito Santo agud nga mangin mandadaug kita sa aton Cristohanon nga Kabuhi. Ginakomparar sang Dios ang tawhanon nga kinaugali kag ang Espirito sa Galacia 5:16-25. Sa ini nga dalanon gintawag kita nga magpanglakaton sa Espirito. Yara na sa tanan nga mga tumoloo ang Espirito Santo, pero ini nga dalanon nagahambal sa aton nga kinahanglan gid nga maglakat kita sa Espirito, sa pagpaidalom sa Iya gahom kag poder. Ang buot silingon sini nga pagapilion naton ang pagsunod gid sa pagtulod sa aton sang Espirito Santo kag indi ang pagsunod sa aton lawasnon nga mga kagustuhan.

Ang pagbag-o sang Espirito Santo sa tawo makita sa kabuhi ni Pedro, bangod, antes siya mapun-an sang Espirito Santo, tatlo ka beses niya ginpanginwala si Jesus—kag ini natabo sang bag-o lang gid ni Pedro ginsiling nga sundon gid niya si Cristo asta sa kamatayon. Sa iban nga tion, sa ulihi, sang napun-an na siya sang Espirito Santo, maisog na siya kag nagahambal na siya sa mga Judio sa adlaw sa Pentecoste.

Nagapanglakaton kita sa Espirito sa aton pagtinguha nga indi naton pagtapnaon ang pagpanawag sang Balaan nga Espirito (sunu’ sa nasulat sa 1 Tesalonica 5:19) kag tinguhaan man nga mapuno sang Espirito (Efeso 5:18-21). Paano ang tawo mapuno sang Espirito Santo? Una sa tanan, iya ina sang Dios nga katuyoan katulad sa Daan nga Katipan. Ginpili Niya ang pila ka mga tawo agod nga mahimo ang hilikuton nga gusto Niya matabo kag ginpuno sila sang Iya Espirito (Genesis 41:38; Exodus 31:3; Numero 24:2;1 Samuel 10:10). May makita nga mga pamatuod sa Efeso 5:18-21 kag sa Colosas 3:16 nga ang tawo nga nagapasulod sang Pulong sang Dios sa iya kaugalingon amo man ang ginapili sang Dios nga pun-on man sila sang Espirito Santo. Sundan na ini sang ika-duha nga bagay.

Ang Pulong sang Dios, ang Bibliya, nagasiling nga ginhatag sang Dios ang Iya mga Pulong para makapangaman kita sa paghimo sang kaayohan (2 Timoteo 3:16-17). Ini nagatudlo sa aton kon paano kita magkabuhi kag kon ano ang aton patihan, kag ginapakita sa aton kon kita nagkadto sa mga sala’ nga dalanon. Ang Hebreo 4:12 nagasiling sa aton nga ang Pulong sang Dios buhi kag gamhanan, makapalanupsop sa aton tagipusuon para nga pagwa-on kag dag-on ang mga pinakadalom nga kasal-anan sang tagipusuon kag batasan. Ang nagsulat sang salmo naghambal nahanungod sa gahom nga nagapabag-o sang kabuhi sa Salmos 119. Si Josue ginhambalan nga ang yabe sa pagdaug kontra sa mga kaaway amo ang pagpanumdum sini kag indi gid pagkalimtan ining mga makabulig nga mga bagay kag magpamalandong sini sa adlaw kag sa gab-i kag sa pagtuman sini. Amo ini ang iya ginhimo, bisan pa sa tion nga ang mandu sang Dios wala pa gid maintiendihan sang kadam-an. Amo ini ang yabe sa pagdaug sa mga giyera padulong sa Dutang Ginsaad.

Ang Bibliya isa sa mga makabulig gid sa aton pero ini ginapabuyan-buyanan lang kag wala gid ginaseryoso naton. Indi masyado naton nagamit ang Bibliya sa aton pagbitbit sini sa simbahan ukon sa pagbasa isa ka capitulo kada adlaw, pero wala naton ini gin-saulo, pagpamalandong sini, ukon paggamit sini sa aton kabuhi; wala kita nagacompisar sang aton mga sala’ nga ginabuksan sang pagbasa ang Bibliya ukon wala naton ginahatagan sang pagdayaw ang Dios sa mga dulot nga ginbuksan kag ginpakita sa aton. Kon ang Bibliya na ang ginaestoryahan, nagakaon lang kita kun ano ang gusto naton nga mga Pulong apang wala man naton ini ginatulon sang maayo agod mangin maayo man ang aton Espiritohanon nga lawas, kag magkabuhi sing maayo man bilang Cristohanon. Ukon bisan permi man kita nagakaon sang mga Pulong sa Bibliya pero wala naton ginadimdiman kag gina-usap kag ginatulon agod mabusog man kita kag mapun-an sang espirituhanon nga pagkaon.

Importante gid, kun wala mo pa nahimo nga mangin batasan ang pagtuon kag pagsaulo sang Pulong sang Dios adlaw-adlaw, suguran mo na ini. May ara nga ginasulat nila ining ila ginatun-an adlaw adlaw (journal ukon diary) kag sunu’ sa ila nakabulig ini sa ila. Himo-a nga mangin batasan ang pagsulat dayon kon ano ang imo natun-an sa imo pagpamalandong sa mga dalanon. Indi pagpabaya-i nga indi nimo mahimo ini. May ara nga ginasulat nila kon ano ang ila ginpangamuyo sa Dios, kag ila ginapangayo ang bulig Niya sa pagbag-o sa kon ano man ang Iya ginahambal ukon ginpakita sa imo. Ang Bibliya amo ang instrumento nga ginagamit sang Espirito Santo sa aton kabuhi (Efeso 6:17), isa ka importante gid nga parti sa mga panaming kag armas nga ginhatag sang Dios sa aton para madaug naton ang aton mga pag-away kag mga kaaway nga espiritohanon (Efeso 6:12-18).

Ang ika-tatlo nga importante nga makabulig sa aton sa giyera kontra sa kasal-anan amo ang pangamuyo. Sa liwat, amo ini ang bagay nga mabatian nga ginamitlang sang mga bibig sang mga Cristohanon pero wala man ginagamit sing maayo. May ara kita nga mga “prayer meeting”, tion sa pagpamalandong, kag iban pa, pero wala man naton ginagamit ang pangamuyo parehas sang paggamit sini sa mga kasimbahanan sa mga una nga panag-on (Binuhatan 3:1; 4:31; 6:4; 13:1-3). Kapila gid ni Pablo ginsulit-sulit ang paghambal kon paano siya nagpangamuyo para sa mga tawo nga iya ginpanglab-ot sa pangabudlayan. Ang Dios naghatag sang mga maayo gid nga mga promisa nahanungod sa pagpangamuyo (Mateo 7:7-11; Lucas 18:1-8; Juan 6:23-27; 1 Juan 5:14-15), kag ginsakop pa gid ni Pablo ang pagpangamuyo sa iya mga alagyan sa iya pagpreparar para sa espiritohanon nga away (Efeso 6:18).

Ano bala ka importante ang pangamuyo sa pagdaug batok sa mga sala’ sa aton nga mga kabuhi? Yara sa aton ang mga pulong ni Cristo para kay Pedro sa Hardin sang Getsemani, antes lang gid sang pagpanginwala ni Pedro kay Jesus. Samtang nagapangamuyo si Jesus, si Pedro nagakatulog. Ginpukaw siya ni Jesus kag nagsiling Siya, “Magpulaw kamo kag magpangamuyo nga indi kamo madaog sang pagsulay. Luyag sang inyo espiritu nga maghimo sang husto ugaling maluya ang inyo lawas” (Mateo 26:41). Kita, pareho ni Pedro, nagakagusto man sa paghimo sing husto pero indi naangkon ang kabakod. Kinahanglan naton ang pagpakamaayo sang Dios nga magpadayon sa pagpangita, panuktok, pangayo—kag hatagan Niya kita sang kusog nga kinhanglan naton (Mateo 7:7). Ang pangamuyo indi “magic formula” ukon pangpalapit sa suerte. Ang pangamuyo amo lang ang pagkilala sang aton mga kakulangan kag ang walay katapusan nga gahom sang Dios kag ang aton nga pagbalikid kag pagsalig sa Iya para may kusog kita sa paghimo sang Iya kabubot-on, indi kun ano ang aton gusto (1 Juan 5:14-15).

Ang ika-apat nga bagay sa aton away sa pagdaug kontra sa sala’ amo ang simbahan, ang pagtililipon kag paghiliusa sang mga tumoloo. Sang ginpadala ni Jesus ang mga disipulo nga maglakat, ginpadala Niya sila nga tag-duha duha (Mateo 10:1). Ang mga missionero sa Binuhatan wala naglakat nga naga-isahanon, pero tag-duha sila ukon masobra pa. Ginmandu ni Jesus nga indi naton pagpabay-an ang pagtlilipon naton pero gamiton ini naton sa pagtulod sa iban nga maghigugmaanay kag maghimo sing maayo (Hebreo 10:24). Ginsilingan Niya kita nga magtuad sang aton nga mga sala’ sa isa kag isa (Santiago 5:16). Sa kasulatan nahanungod sa kaalam sa Daan nga Katipan, ginhambalan kita nga kasubong nga ang salsalon mapatalom sang salsalon man, ang tawo makatuon sa iya kapareho nga tawo (Hulubaton 27:17). May kusog ang madamo (Manugwali 4:11-12).

Kadam-an sa mga Cristohanon nakatalupangod nga kon may pares ukon partner ikaw sa imo kabuhi isa ka daku nga kaayohan ang madulot sini nga madaug naton ang kontra naton nga sala’. Kon may isa ka tawo ikaw nga masaligan nga makaestorya, makapangamuyo kaupod nimo, makatulod sa imo sa pagpadayon, ukon makahambal sa imo sang prangka kon indi maayo ang imo ginahimo, ini mangin maayo gid para sa imo. Tanan maka-agi gid sang pagsulay (1 Corinto 10:13). Kun may ara kita nga grupo ukon partner sa diin mangin responsible kita sa tagsa-tagsa, ini mangin madaku nga pagsuporta kag makahatag sang kaayo nga balatyagon sa pagpadayon agod madaug naton ang bisan ano pa nga sahi sang katig-a nga kasal-anan.

Kon kaisa ang pagdaug batok sa mga sala’ madali lang. Sa iban nga tion, ang pagdaug mahinay man. Nagpromisa ang Dios nga sa tion nga gamiton naton ining mga bagay, amat-amaton Niya nga bag-ohon ang aton kabuhi. Mapadayon naton ang pagtinguha nga madaug ang sala’ bangod nga nakahibalo kita nga ang pagahimuon gid sang Dios ang Iya mga ginpromisa.

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Paano bala nakon madaug ang sala’ sa akon Cristohanon nga kabuhi?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries