settings icon
share icon
Pamangkot

Ano bala ang Pangamuyo sang Makasasala?

Sabat


Ang nahauna nga aspeto sang pangamuyo sang makasasala amo nga iya nahangpan nga tanan kita makasasala. Ang Roma 3:10 nagasiling, “Kay amo gid ini ang ginasiling sang Kasulatan: “Wala gid sing bisan isa nga matarong”. Maathag gid sa Bibliya nga tanan kita nakasala. Tanan-tanan kita makasasala kag nagakinahanglan sang kaluoy kag kapatawaran nagikan sa Dios (Tito 3:5-7). Bangod sa aton sala, nagakadapat lang nga kita hukman sang walay katapusan nga silot (Mateo 25:46). Ang pangamuyo sang makasasala isa ka pagpakitlooy para makaagom sang grasya imbes nga paghukom nga silot. Ini isa ka pag-ayo nga matagaan sang kalooy sa baylo sang kaakig.

Ang ikaduha nga aspeto sang pangamuyo sang makasasala amo ang pagkahibalo nga nahimuan na remedyo sang Dios ang aton pagkadula kag pagkamakasasala. Ang Dios nangin karne kag nagpakatawo, si Cristo Jesus (Juan 1:1, 14). Si Jesus nagtudlo sang kamatuoran nahanungod sa Dios kag nagkabuhi sang matarong kag walay kasal-anan nga kabuhi (Juan 8:46; 2 Corinto 5:21). Si Jesus nagpakamatay sa krus sa baylo nga kita ang dapat kuntani mapatay, ginpas-an Niya ang silot nga nagakadapat para sa aton (Roma 5:8).

Si Jesus nabanhaw gikan sa kamatayan sa pagpakita sang Iya nga pagdaug batok sa kasal-anan, sa kamatayan, kag sa impierno (Colosas 2:15; 1 Corinto kapitulo 15). Bangod sini tanan, mapatawad ang tanan naton nga kasal-anan kag mabaton naton ang promesa nga kabuhi nga walay katubtuban sa langit kon ipahamtang naton ang aton pagtoo kay Cristo Jesus. Ang aton lang himuon amo ang pagpati nga Siya namatay sa aton nga lugar kag nabanhaw gikan sa kamatayon (Roma 10:9-10). Maluwas kita bangod sa grasya, sa pagtoo, sa kay Jesu Cristo gid lang. Ang Efeso 2:8 nagasiling, “Kay tungod sa bugay sang Dios naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Jesu-Cristo. Indi ininagikan sa into. Ini regalo sang Dios.”

Ang paghambal sang pangamuyo sang makasasala isa ka simple nga paagi sa pagdeclarar nga ikaw nagasalig sa kay Cristo Jesus bilang imo Manluluwas. Wala sang mga “makatalanhaga” nga mga tinaga ukon panalambiton nga magaresulta sa pagkaluwas sang isa ka tawo. Sa pagtoo gid lang nga ang kamatayon ni Jesus kag sa Iya pagkabanhaw ang paagi nga maluwas kita. Kun imo nahangpan nga ikaw isa ka makasasala kag nagakinahanglan ka sang kaluwasan paagi kay Cristo Jesus, ari ang pangamuyo sang makasasala nga imo mapangamuyo sa Dios: “O, Dios, nakahibalo ako nga ako makasasala. Nakahibalo ako nga may nagakadapat nga silot sa akon bangod sa akon mga sala. Apang, nagasalig ako kay Cristo Jesus bilang akon nga Manluluwas. Nagapati ako nga ang Iya kamatayon kag ang Iya pagkabanhaw ang naghatag sa akon sang kapatawaran. Nagasalig ako kay Jesus, kay Jesus lamang kag wala na sang iban pa, nga Siya akon nga Personal nga Ginoo kag Manluluwas. Salamat, O Ginoo, sang imo nga pagluwas sa akon kag pagpatawad sa akon! Amen!”

Nakahimo ka na bala sang desisyon para kay Cristo tungod sa imo nabasahan diri? Kun amo, palihog click sa buton nga “Ginbaton ko na si Cristo sa akon kabuhi subong gid.”

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ano bala ang Pangamuyo sang Makasasala?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries