settings icon
share icon
Pamangkot

Ano ang kahulugan sang ‘natawo liwat nga Kristiano’ ukon ‘natawo liwat nga Kristiano?

Sabat


Ang kinaandan nga mga dinalan gikan sa Bibliya nga nagasabat sini nga pamangkot amo ang Juan 3:1-21. Si Ginoong Jesus nagahambal kay Nicodemus, isa ka prominente nga Fariseo kag miembro sang Sanhedrin (ang nagagahom nga relihiyoso kag political man nga grupo sang mga Judeo). Si Nicodemus nagkadto kay Jesus sang isa ka gab-i nga may mga palamangkutanon.

Sang nagahambal si Jesus kay Nicodemus, nagsiling Siya, “‘Sa pagkamatuod, ginasugid ko sa imo nga wala sing tawo nga masakop sa paghari sang Dios kon indi siya matawo liwat’. ‘Nagpamangkot si Nicodemus, ‘Ti, paano ang pagkatawo liwat sang tawo kon tigulang na siya? Indi na siya puwede nga magsulod sa tiyan sang iya iloy agod magpakatawo liwat.’ Nagsabat si Jesus, ‘Sa pagkamatuod, ginasugid ko sa imo nga wala sing tawo nga masakop sa paghari sang Dios kon indi siya matawo paagi sa tubig kag sa Espiritu Santo. Ang ginbata paagi sa tawo, tawhanon, pero ang ginbata paagi sa gahom sang Espiritu Santo, espirituhanon. Gani indi ka matingala sa akon ginsiling sa imo nga kinahanglan matawo kamo liwat’” (Juan 3:3-7).

Ang mga tinaga nga ‘natawo liwat’ ukon ‘born again’ nagakahulugan nga “nabun-ag gikan sa kahitaasan”. Si Nicodemus may kinahanglanon gid sa iya nga kabuhi. Kinahanglan niya ang pagbag-o sang iya tagipusoon – isa ka espirituhanon nga pagbag-o. Bag-o nga pagkatawo, ang matawo siya liwat, isa ka pagpanghikot sang Dios kon sa diin ang kabuhi nga wala sing katapusan amo ang ginatugyan sa tawo nga nagatoo (2 Corinto 5:7; Tito 3:5; 1 Pedro 1:3; 1 Juan 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4,18). Ang Juan 1:12,13 nagapakita nga ang pagkatwao liwat nagadala man sang ideya nga “ang mangin kaanakan sang Dios” paagi sa pagsalig sa ngalan ni Cristo Jesus.

Ang nagakaigo nga pamangkot amo ini, “Nga-a kinahanglan gid nga ang tawo mangin ‘born again’ ukon matawo liwat?” Sa Efeso 2:1 si apostol Pablo nagsiling, “Patay kamo sang una sa panulok sang Dios tungod sa inyo mga paglapas kag mga sala”. Sa mga taga-Roma nagsiling siya, “ Kay ang tanan nga tawo nagpakasala kag indi takos sa panulok sang Dios” (Roma 3:23). Ang mga makasasala “patay” na sa ila espirituhanon nga kabuhi; kon makabaton sila sang espirituhanon nga kabuhi paagi sa ila pagtoo kay Cristo, ginapaanggid ini sa Bibliya kasubong sang pagkatawo liwan. Kon si sin-o man ang natawo liwan , sila napatawad na sang ila mga sala kag sila may kaangtanan na sa Dios.

Paano ina matabo? Ang Efeso 2:8-9 nagasiling, “Kay tungod sa bugay sang Dios naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Jesu-Cristo. Ini regalo sang Dios kag wala nabasi sa inyo maayo nga mga binuhatan, gani wala gid sing may makapabugal”. Kon ang tawo naluwas na, siya natawo na liwat, nabag-o sa iya espirituhanon nga kabuhi, kag siya may kinamatarung na nga siya nangin anak na sang Dios sa iya pagkatawo liwat. Ang pagsalig kay Cristo Jesus, Siya nga nagbayad sang silut sa sala sang Siya namatay sa krus, nga amo ang palaagyan para ang tawo matawo liwat. “Gani, ang bisan sin-o nga ara kay Cristo bag-o na nga tawo. Wala na ang iya daan nga pagkatawo, kundi bag-o na siya” (2 Corinto 5:17).

Kon wala pa gid ikaw nagsalig kay Ginoong Jesus subong nga imo Manluluwas, mahimo mo bala matagaan sang pagpaino-ino ang pagpanawag sang Balaan nga Espirito samtang Siya nagahambal sa imo tagipusoon? Kinahanglan nga matawo ikaw liwat. Pangamuyuon mo bala ang pangamuyo sa paghinulsol kag mangin bag-o nga tinuga sa kay Cristo karon nga adlaw? “ Pero ang bisan sin-o nga nagbaton kag nagtuo sa iya ginhatagan niya sing kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Nangin anak sila sang Dios indi paagi sa lawasnon nga pagkatawo ukon sa pagbuot sang tawo, kundi paagi sa pagbuot sang Dios” (Juan 1:12-13).

Kon gusto mo magbaton kay Cristo Jesus bilang imo nga Manluluwas kag ikaw matawo liwat, yari ang sulondan nimo nga pangamuyo. Dumduma, ang pagmitlang mo sining pangamuyo ukon ano man nga sahi sang pangamuyo indi makaluwas sa imo. Ang pagsalig lamang kay Cristo Jesus amo ang makaluwas sa imo sa mga sala nimo. Ini nga pangamuyo isa lamang ka simple nga paagi sa pagpahayag sa Dios sang imo nga pagtoo kag pagpasalamat sa Iya nga paghatag sang kaluwasan sa imo. “O, Dios, nakahibalo ako nga nakasala ako sa Imo kag bagay ako nga silutan. Apang si Cristo Jesus ang nagkuha sang silut nga para sa akon agod nga paagi sa pagtoo sa Iya mapatawad ako. Ginahamtang ko ang akon nga pagsalig sa Imo sang akon nga kaluwasan. Salamat sa Imo walay tupong nga grasya kag pagpatawad – ang regalo nga kabuhi nga wala katapusan! Amen!”

Nakahimo ka na bala sang desisyon para kay Cristo tungod sa imo nabasahan diri? Kun amo, palihog click sa buton nga “Ginbaton ko na si Cristo sa akon kabuhi subong gid.”

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ano ang kahulugan sang ‘natawo liwat nga Kristiano’ ukon ‘natawo liwat nga Kristiano?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries