settings icon
share icon
Pamangkot

Sa diin si Hesus sa sulod sang tatlo ka adlaw sa Iya nga kamatayon kag pagkabanhaw?

Sabat


Ginasiling sa 1 Pedro 3:18-19, “Kay si Cristo gani ginpatay bisan wala siya nakahimo sing malain. Kag kaisa gid lang siya napatay agod mapatawad ang aton mga sala. Siya nga wala sing sala ginpatay para sa aton nga mga makasasala agod madala niya kita sa Dios. Ginpatay siya matuod sa iya lawasnon nga kahimtangan, pero ginbuhi siya sa espirituhanon nga kahimtangan. Kag sa iya espirituhanon nga kahimtangan, nagkadto siya bisan sa mga espiritu sang mga tawo nga napriso, nga wala nagsunod sa Dios sang panahon ni Noe, kag may ginbalita siya sa ila.” Sa bersikulo 18 ang paggamit sa pulong/termino nga “espirituhanon nga kahimtangan” parehas man ang pag-gamit sa pulong/termino nga “lawasnon/unod nga kahimtangan”. Amo gani nga pinaka-eksakto gid nga iupod ang pulong/termino nga “Espiritu” sa pulong/termino nga “Lawas/Unod”. Ang ginasiling sang bersikulo nga ini nahanungod sa Lawas/Unod kag Espiritu nagatuhoy sa Lawas/Unod kag Espiritu ni Kristo.

Ang mga pulong/termino “ginbuhi sa espirituhanon nga kahimtangan”, nagatuhoy sa pagtubos ni Kristo sa sala nga nangin kabangdanan sang Iya kamatayon kag pagkahibulag Nya sa Amay (Mateo 27:46). Nahibaloan natun nga ang pagkaiba/pagkalain yara lang gid sa tunga sang Lawas/Unod kag Espiritu, nga ginasiling sa Mateo 27:46 kag Roma 1:3-4 kag indi nahanungod sa tunga sang Espiritu kag Balaan nga Espiritu. Ang punto diri nga pagkatapos ginhugasan/ginlimpyohan/gintubos ni Kristo ang kasal-anan, ang Espiritu Nya padayun nga nakiupod sa Amay.

Ginapakita sang 1 Pedro 3:18-22 ang natabo sa panahon sang kamatayon ni Kristo (bersikulo 18) kag amo man ang pagbalik Nya sa himaya (bersikulo 22). Si Pedro lang gid ang nakahatag sang detalyado nga impormasyon sa tunga sadtung duha ka mga hitabo. Ang pulong nga “ginbalita” sa bersikulo 19 indi talagsahon/komon sa Bag-ong Kasugtanan nga nagapakita tuhoy sa paghatud/pagpadayag sang ebanghelyo. Ang matuod nga buot silingon sini amo ang, “iproklama/ihatud/ipadayag ang mensahe”. Nag-antus si Hesus kag nalagutan/nautdan sang kinabuhi sa Krus kag napatay ang iya nga lawas, apang gin-ampo/ginhatag Nya ang Iya Espiritu sa Amay. Halin kay Pedro, ginsiling nya nga, sadtung sa tunga sang kamatayon kag pagkabanhaw, ginhimo ni Hesus ang espesyal/talagsahon nga proklamasyon/pagpadayag sa “bilanggoan sang mga espiritu”.

Ang mga tawo nga tu’ ginatuhoy ni Pedro nga mga “kalag” kag indi “espiritu” (3:20). Sa Bag-ong Kasugtanan, ang pulong/termino nga “espiritu” permi ginagamit para ituhoy ang mga anghel ukun demonyo kag indi ang mga tawo kag sa bersikulo 22 ginsaysay/gin-ekspleyn man kun ano ang boot silingon sini. Wala man ginhambal sa Bibliya nga nagkadtu/nagbisita si Hesus sa impiyerno. Ginasiling sa Binuhatan 2:31 nga nagkadtu si Hesus sa “Hades”, apang ang “Hades” indi impiyerno. Ang pulong/termino nga “Hades” naga-tuhoy sa lugar sang mga patay, isa ka temporaryo nga lugar kun sa diin ginahulat nila ang ila pagkabanhaw.

Ginahatag sang Pahayag 20:11-15 ang klaro nga pagkalain/deperensya sang impiyerno kag hades. Isa ka permanenti nga lugar ang impiyerno sang mga tawo nga nahusgahan/nahukman na. Ang “Hades” naman isa lang sya ka temporaryo nga lugar. Gin-ampo/ginhatag sang atun Ginoong Hesus ang Iya nga Espiritu sa Amay, napatay, kag sa tunga sang Iya kamatayon kag pagkabanhaw, nagbisita/nagkadtu Sya sa lugar sang mga patay nga kun sa diin ginhatag/ginproklama Nya ang mensahe sa mga espiritu (pwede ituhoy ang mga gintaboy/ginpilak/ginhaboy nga mga anghel; tan-awa ang Judas 6) nga may koneksyon sa panahon bag-o ang pagbaha sadtu kay Noe. Ginklaro ini sa bersikulo 20.

Wala ginpakita sa atun ni Pedro kun ano ang ginhambal/mensahe ni Hesus sa mga espiritung bilanggo, apang indi ini ang mensahe tuhoy sa kaluwasan tungod ang malain nga mga anghel wala na sang kaluwasan (Hebreo 2:16). Pupwede nga ini deklarasyon/proklamasyon sang pagkadaog kontra kay Satanas kag sa mga kampon nya (1 Pedro 3:22; Colosas 2:15). Daw ginapakita sa Efeso 4:8-10 nga si Kristo nagkadtu sa “Paraiso” (Lukas 16:20, 23:43) kag gindala kadtung iyang mga tumuluo bag-o Sya napatay sa krus. Sa nasambit nga mga bersikulo wala nahatag sang klaro nga detalye/impormasyon kun ano gid bala ang natabo, apang ang kadam-an sa mga iskolar sang Bibliya nagapati nga amo ini ang mga boot silingon.

Ang klaro lang gid nga wala ginhambal sa Bibliya kun ano ang eksakto nga ginbuhat ni Hesus sa sulod sang tatlo ka adlaw sa tunga sang Iya nga kamatayon kag pagkabanhaw. Pupwede nga nagpadayag/nagproklama Sya sa mga ginpilak/ginhaboy nga mga anghel ukun mga indi tumuluo. Ang nahibaloan lang natun nga wala nagahatag ang Dios sang ikaduha nga tsansa/kahigayonan para sa kaluwasan. Ginahambal sa atun sang Bibliya nga maga-atubang kita sa paghukom pagkatapos sang kamatayon (Hebreo 9:27) kag wala na sang ikaduha nga tsansa/kahigayonan. Wala sang eksakto kag klaro nga sabat kun ano ang ginbuhat ni Hesus sa tunga sang Iya kamatayon kag pagkabanhaw. Ini isa ka misteryo nga maintindihan gid lang natun kun kita yara na sa kahimayaan didto sa kalangitan.

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Sa diin si Hesus sa sulod sang tatlo ka adlaw sa Iya nga kamatayon kag pagkabanhaw? Ano ang ginbuhat ni Hesus sadtu sang sulod sa tatlo ka adlaw? Ginasaad gid bala sang Ginoo para sa mga Kristiano nga maghatag sang ka-pulo?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries