settings icon
share icon
Pamangkot

Sin-o bala ang Balaan nga Espirito ukon Espirito Santo?

Sabat


Madamo ang indi husto nga paghangop nahanungod sa pagkilala sa Balaan nga Espirito Ukon Espirito Santo. May ara nga ang panan-aw nila sa Balaan nga Espirito isa ka makatalanhaga nga gahum. Ang pag-intiende sang iban nga ang Balaan nga Espirito amo ang gahum sang Dios nga ginapaagi sa indi tawhanon nga forma pero malapit lang sa tanan nga sumulunod ni Cristo. Ano bala ang ginahambal sa Bibliya nahanungod sa pagpakilala sang Balaan nga Espirito? Sa simple lang nga paghambal, ang Bibliya nagasiling nga ang Balaan nga Espirito amo ang Dios. Nagasiling man ang Bibliya nga ang Balaan nga Espirito isa ka balaan nga tawo ukon persona, may pensar, balatyagon, kag kaugalingon nga ikasarang sa paghimo sang desisyon.

Hayag nga makit-an nga ang Balaan nga Espirito amo ang Dios sa Bibliya, lakip na ang sa Binuhatan 5:3-4. Sa versiculo nga ini, ginatubang ni Pedro si Ananias kag ginpamangkot kon nga-a nga nagbutig siya sa Balaan nga Espirito kag ginhambalan niya si Ananaias nga “wala siya nagbutig sa tawo kundi sa Dios”. Klaro gid ang ginhambal nga ang pagbinutig sa Balaan nga Espirito pagbinutig man sa Dios. Mahibaluan man naton nga ang Balaan nga Espirito amo man ang Dios bangud nga ara man sa Balaan nga Espirito ang kinaiya sang Dios. Halimbawa, ang pagka-Omnipresente (bisan diin ara Siya) sang Balaan nga Espirito makita sa Salmos 139:7-8, “Diin bala ako makapalagyo sa imo Espiritu? Diin bala ako makakadto nga wala ikaw? Kon magsaka man ako sa langit, didto ikaw; kon magkadto man ako sa lugar sang mga patay, didto man ikaw”. Ara man sa 1 Corinto 2:10-11, makit-an naton ang kainaiya sang Balaan nga Espirito bilang Omniciente (Nakahibalo sang tanan nga mga bagay), nga wala sang nalipod sa Iya ihibalo. “Ini nga plano sang Dios ginpahibalo na sa aton paagi sa iya Espiritu. Kay ang tanan nga butang nahibaluan sang Espiritu, bisan pa ang mga madalom nga hunahuna sang Dios. Pareho sa aton nga mga tawo, wala sing may nakahibalo sang ginahunahuna sang isa ka tawo magluwas lang sa iya kaugalingon nga espiritu. Amo man ang sa Dios, wala sing may nakahibalo sang iya huna-huna magluwas lang sa Espiritu sang Dios”.

Mahibaluan naton nga sa pagkamatuod ang Balaan nga Espirito balaan gid man nga persona bangod nga ara sa Iya ang panghunahuna, balatyagon kag ikasarang sa paghimu sang desisyon. Ang Balaan nga Espirito makapamensar kag may ihibalo sang tanan. (1 Corinto 2:10). Ang Balaan nga Espirito nagakasubo man (Efeso 4:30). Ang Balaan nga Espirito nagapatunga para sa aton (Roma 8:26-27). Makahimo ang Balaan nga Espirito sang desisyon sunu’ sa Iya sini nga panghunahuna (1 Corintos 12:7-11). Ang Balaan nga Espirito amo man ang Dios, ang ika-tatlo nga Personalidad sa Trinidad. Bilang Dios, ang Balaan nga Espirito makahimo sang iya hilikuton bilang Manog-uloulo agod magtawhay ang tawo kag bilang Manoglaygay (Counselor) nga amo man ang ginpromisa ni Jesus nga Iya ini pagahimuon (Juan 14:16, 26, 15:26).

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Sin-o bala ang Balaan nga Espirito ukon Espirito Santo?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries