settings icon
share icon
Pamangkot

Nahamtang ko na ang akon pagtoo kay Jesus...ti, ano dayon?

Sabat


Nahamtang ko na ang akon pagtoo kay Jesus...ti, ano dayon?

Ang lima ka tikang nga nalista sa idalom magahatag sa imo sang direksiyon gikan sa Bibliya. Kun may mga pamangkot ikaw sa imo pagpadayon sa pagpanglakaton, palihog tan-awa ang www.GotQuestions.org/Hiligaynon.

1. Seguraduha nga naintiendihan mo kun ano ang kaluwasan.

Ang 1 Juan 5:13 nagasilin sa aton, “Ginasulat ko ini sa inyo, kamo nga nagatuo sa Anak sang Dios, agod mahibaluan ninyo nga may kabuhi kamo nga wala sing katapusan”. Gusto sang Dios nga maintiendihan naton kun ano ang kaluwasan. Gusto sang Dios nga segurado kita kag nahibaluan gid naton nga kita naluwas na. Sa makadali, tag-isa-isahon naton ang mga importante nga mga bagay nahanungod sa kaluwasan:

(a) Tanan kita nakasala. Nakahimu kita sang mga bagay ukon buluhaton nga indi maayo sa mata sang Dios (Mga Taga-Roma 3:23).

(b) Bangud sa aton mga kasal-anan, nagakadapat kita bugrason palayo sa Dios bilang silut sa aton tubtub sa katubtuban (Mga Taga-Roma 6:23).

(c) Si Jesus nagpakamatay sa krus agud mabayaran kag matubos kita sa silut sang aton mga kasal-anan (Mga Taga-Roma 5:8; 2 Mga Taga-Corinto 5:21). Si Jesus nagpakamatay para sa aton sa baylo nga kita tani ang dapat nga mapatay. Ang Iya pagkabanhaw nagpakita nga ang kamatayon ni Jesus takos na nga bayad para sa aton nga mga kasal-anan.

(d) Ang Dios nagahatag sang kapatawaran kag kaluwasan sa tanan nga nagatoo kay Jesus – sa nagasalig nga ang Iya kamatayon amo ang kabayaran para matubos kita sa aton mga kasal-anan (Juan 3:16; Mga Taga-Roma 5:1; Mga Taga-Roma 8:1).

Amo ina ang mensahe sang kaluwasan! Kun nagatoo ikaw kay Cristo Jesus bilang imo nga personal nga Manluluwas, ikaw naluwas na! Ang tanan tanan nimo nga mga sala napatawad na, kag ang Dios nagapromesa nga indi Nya ikaw pagpabayaan ukon sikwayon (Mga Taga-Roma 8:38-39; Mateo 28:20). Dumduma ini, ang imo kaluwasan may kasegurohan kay Cristo Jesus (Juan 10:28-29). Kun ikaw nagatoo kay Jesus gid lamang kag wala na sang iban bilang imo nga Manluluwas, masaligan nimo nga ikaw mangin kaupod sang Dios sa langit tubtub sa katubtuban.

2. Magpangita ka sang maayo nga iglesia ukon simbahan nga Bibliya ang ginatudlo.

Indi ka magpensar nga ang iglesia ukon simbahan amo na ang daku nga balay ukon “building.” Ang iglesia simbahan amo ang mga katawhan. Importante gid nga ang mga tomoloo ni Cristo Jesus nagatipon nga may paghangop sa tagsa-tagsa. Amo ina ang isa sa mga una nga katuyuan sang simbahan. Subong nga nahamtang mo na ang imo nga pagtoo kay Cristo Jesus, ginahangkat gid ikaw nga magpangita sang isa ka simbahan sa imo nga lugar nga nagapati sa Bibliya. Mag-estorya ka sa pastor kag pahibalo-a sia nahanungod sang imo bag-o nga pagtoo kay Cristo Jesus.

Ang ika-duha nga katuyuan sang simbahan amo nga ang Bibliya matudlo. Sa sini matun-an mo kun paano ikabuhi ang mga sugo kag pagsulondan sang Dios para sa imo kabuhi. Ang pag-intiendi sang Bibliya amo ang yabe nga magabukas sa pag-angkon sang kabuhi nga madinalag-on kag mabakod nga kabuhi bilang Kristiyano. Sa 2 Timoteo 3:16-17 nagasiling, “ Ang bug-os nga Kasulatan ginsulat paagi sa gahom sang Dios, kag mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran, sa pagsabdong sang sala, sa pagtadlong sang sayop, kag sa pagtudlo sang matarong nga pagkabuhi, agod nga ang tawo nga nagaalagad sa Dios matudluan sa paghimo sang tanan nga klase sang kaayuhan.”

Ang ika-tatlo nga katuyuan sang simbahan amo ang pagpanimbahon. Ang pagsimba amo ang pagpasalamat sa Dios sa tanan Niya nga ginhimo! Ginluwas kita sang Dios. Ginahigugma kita sang Dios. Ang Dios ang nagahatag sa aton sang aton nga mga kinahanglanon. Ang Dios ang nagatuytoy kag aton guiya sa aton nga pagpanglakaton. Sa ano nga rason nga indi naton Sia mapasalamatan? Ang Dios balaan, matarong, mahigugmaon, maluloy-on, kag napun-an sang grasya. Ang Bugna 4:11 nagasiling, “Ikaw ang amon Ginoo kag Dios, takos ikaw nga magbaton sang pagpadungog, pagtahod, kag awtoridad. Kay gintuga mo ang tanan nga butang kag suno sa imo kabubut-on ginhimo mo sila.”

3. Maghatag gid sang tion kada adlaw para lang sa Dios.

Importante gid sa aton nga maghatag sang tion kada-adlaw nga matugyan naton sa Dios. Ginatawag ini sang iban nga “quiet time” ukon tion nga magpakalinong. Ang tawag sang iban sini “devotions,” bangud sa ini nga tion ginahatag naton ang aton kaugalingon para gid lang sa Dios. May mga tawo nga nagustuhan nila himuon ini sa kaagahon, kag may ara man nga mas gusto nila sa kagab-ihon. Wala man nagabale kun ano ang pagtawag nimo sini nga tion ukon san-o mo ini himuon. Ang importante amo nga regular ang imo tion para sa Dios. Ano nga mga buluhaton ang nagabug-os sang aton tion para sa Dios?

(a) Pangamuyo. Ang pangamuyo sa simpli lang nga bagay amo ang pagpakighambal sa Dios. Magsugid ka sa Ginoo nahanungod sa imo mga ginakahangaw-an kag mga problema. Pangayua sa Dios nga hatagan Niya ikaw sang kaalam kag ihibalo (wisdom) kag Iya nga pagtuytoy. Pangayua sa Dios nga mahatagan ka Niya sang imo nga mga kinahanglanon. Ipautwas sa Dios kun ano ang imo nga paghigugma sa Iya kag kun paano mo nahatagan valor kag naapresyar ang tanan Niya nga ginahimo para sa imo. Amo ini ang kabug-usan sang pangamuyo.

(b) Pagbasa sang Bibliya. Dugang pa sa pagtudlo sang Bibliya sa simbahan, paghiwat sang Sunday School, kag/ukon mga Bible Study, kinahanglan man nga ginabasa mo ang Bibliya para sa imo kaugalingon. Ara sa Bibliya ang tanan nga kinahanglan mo para imo mahibaluan kun paano ikaw magakabuhi sang madinalag-on bilang isa ka Kristohanon. Ara man sa Bibliya ang imo guiya nga magatuytoy sa imo kun paano ikaw makahimo sang matarong kag husto nga mga desisyon, kon paano mo mahibaluan ang tuyo sang Dios para sa imo (God’s will), kun paano ikaw makabulig sa iban, kag kun paano ikaw magatubo sa imo espirituhanon nga pagtubo. Ang Bibliya amo ang pulong sang Dios para sa aton. Ang Bibliya amo gid ang aton nga Instruction Manual ukon Sulondan kun paano naton ikabuhi ang aton kabuhi nga makapalipay sa Iya kag makahatag man kalipay sa aton.

4. Magpropagar sang relasyon sa mga tawo sa diin ini makabulig sa imo nga espirituhanon nga pagtubo.

Ang 1 Taga-Corinto 15:33 nagahambal sa aton, “ Indi kamo magpati sa sina nga hulubaton kay pangdaya lang ina. Sa baylo, patihi ninyo ang hulubaton nga nagasiling, ‘Kon mag-upod-upod kamo sa mga tawo nga nagahimo sang malain, ina magapalain sa inyo maayo nga batasan’”. Ang Bibliya napun-an sang mga paandam nahanungod sa impluwensya sang “malain” nga mga tawo sa aton. Ang pag-upod sa mga tawo nga nagahimo sang makasalala nga mga butang mahimo nga makatentar sa aton nga maghimo man sini. Ang pinamatasan ukon batasan sang mga kaupod naton nga nagapalibot sa aton makalaton man sa aton. Sa amo nga bagay, importante nga mapalibutan naton ang aton kaugalingon sang mga tawo nga nagahigugma sa Ginoo kag matutum gid sa Iya.

Tinguhaan mo nga makakita sang isa ukon duha ka amigo, subong abi mga tagasimbahan, nga makabulig sa imo kag makatib-ong sa imo sa kaayohan (Mga Hebreo 3:13; 10:24). Hambala ang imo amigo (abyan) nga pahanumdumun nya ikaw nga ikaw mangin responsable nahanungod sa imo nga tion sa Ginoo (Quiet time), ang imo nga mga ginabuhat ukon ginapanghimo nga, kag ang imo pagpanglakaton kaupod ang Dios. Pamangkuta man sila kun puede mo man ini mahimo sa ila. Indi ini buot silingon nga bayaan na nimo ukon sikwayon ang tanan nimo nga mga abyan nga wala nakakilala ukon nagabaton kay Ginoong Jesus nga ila Manluluwas. Magpadayon ka bilang abyan nila kag higugmaa sila. Sa simpli lang nga paagi, pahibaloa sila nga ginbag-o ni Jesus ang imo nga kabuhi kag indi mo na puede himuon ang mga bagay nga ginahimo nimo sang una ukon sang nagliligad. Ipangamuyo sa Dios nga hatagan ikaw sang mga oportunidad nga mapaambit ukon masugid mo man sa imo mga abyan si Jesus.

5. Magpatugmaw ka.

Madamu nga mga tawo ang wala makaintiendi kon ano gid ang pagtugmaw ukon pagpabautismo. Ang buot silingon sang pulong nga “tugmaw” amo ang pagtum-oy sa tubig. Ang pagtugmaw isa ka hilimuon nga gin-base sa Bibliya. Ini isa ka pagproclamar sa kadam-an sa atubangan sang publiko sang imo bag-o nga pagtoo kay Cristo kag ang imo himpit nga desisyon (commitment) nga magasunod ka sa Iya. Ang pagtum-oy (immerse) sa tubig sang pagbautismo nagapatimaan nga ikaw ginlubong kaupod ni Cristo. Ang imo nga pagbutwa gikan sa tubig nagapakita sang pagkabanhaw ni Cristo. Ang pagtugmaw sa imo nagapatimaan nga angay nimo ang imo kaugalingon kaupod ni Jesus sa iya kamatayon, paglubong kag pagkabanhaw (Mga Taga-Roma 6:3-4).

Ang pagpatugmaw indi makaluwas sa imo. Ang pagtugmaw wala nagahugas sang imo mga kasal-anan. Ang pagpatugmaw isa lang ka tikang nga nagapakita nga ikaw nagtuman, isa ini ka pagproclamar sa kadam-an nga publico nga kay Jesus gid lang ang imo nga pagtoo kag imo nga kaluwasan. Importante ang pagpatugmaw bangud ini isa ka tikang nga nagapakita sang pagtuman ukon pagsunod kay Cristo - pagdeclarar sa publiko sang imo pagtoo kay Cristo kag ang imo desisyon sa pagsunod gid sa Iya. Kon ikaw handa na nga magpatugmaw, kinahanglan magpahibalo ka gilayon sa imo pastor.

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Nahamtang ko na ang akon pagtoo kay Jesus...ti, ano dayon?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries