settings icon
share icon
Pamangkot

Ano ang Dalan sa Kaluwasan sunu’ sa Taga-Roma?

Sabat


Ang Dalan sa Kaluwasan sunu’ sa Taga-Roma isa ka paagi sa pagpaathag sang maayong balita sang kaluwasan nga ginagamit ang mga bersikulo nga sinulat ni apostol Pablo sa mga Taga-Roma. Isa ini ka simple apang mabakod nga paagi sa pagpaathag kon nga-a kinahanglan naton ang kaluwasan, paano ginhatag sang Dios ang kaluwasan, sa ano nga paagi naton mabaton ang kaluwasan, kag ano ang resulta sang kaluwasan?

Ang una nga bersikulo sa Dalan sa Kaluwasan sunu’ sa Taga-Roma amo ang Roma 3:23, “ Kay ang tanan nga tawo nagpakasala kag indi takos sa panulok sang Dios”. Tanan kita nakasala. Tanan kita nakahimo sang mga bagay nga wala nakapahalipay sa Dios. Wala sang bisan sin-o nga inosente sa aton. Ang Roma 3:10-18 nagahatag sang detalyado nga pagpaathag kon ano ang itsura sang kasal-anan sa aton kabuhi. Ang ika-duha nga bersikulo sa Dalan sa Kaluwasan sunu’ sa Taga-Roma amo ang Roma 6:23, nga nagatudlo sa aton nahanungod sa mangin resulta sang kasal-anan – “Kay ang bayad sa sala amo ang kamatayon, pero ang kabuhi nga wala sing katapusan amo ang regalo sang Dios sa mga ara kay Cristo Jesus nga aton Ginoo”. Ang silut nga aton naagom bangod sa aton mga sala amo ang kamatayon. Indi lang nga kamatayon sang lawas, kundi kamatayon tubtob sa katubtoban!

Ang ika-tatlo nga bersikulo sa Dalan sa Kaluwasan sunu’ sa Taga-Roma nagasugod kon diin ang Roma 6:23 nagtapos, “Kay ang bayad sa sala amo ang kamatayon, pero ang kabuhi nga wala sing katapusan amo ang regalo sang Dios sa mga ara kay Cristo Jesus nga aton Ginoo”. Ang Roma 5:8 nagdeclarar, “Pero si Cristo nagpanginmatay para sa aton bisan sang mga makasasala pa kita. Sa sini nga paagi ginpakita sang Dios ang iya paghigugma sa aton”. Si Cristo Jesus namatay para sa aton! Ang kamatayon ni Jesus amo ang bayad sa utang naton bangod sa aton mga kasal-anan. Ang pagkabanhaw ni Jesus amo ang nangin pruweba nga ginbaton sang dios ang kamatayon ni Jesus bilang kabayaran sang aton mga sala.

Ang ika-apat nga bahin sa Dalan sa Kaluwasan sunu’ sa Taga-Roma amo ang Roma 10:9, “nga kon isugid mo nga si Jesus amo ang Ginoo kag nagatuo ka sa imo tagipusuon nga ginbanhaw siya sang Dios halin sa kamatayon, maluwas ka”. Bangud sa kamatayon ni Cristo nga nangin tal-os naton, ang aton gid lang himuon amo magtoo sa Iya, magsalig nga ang Iya nga kamatayon amo ang nangin kabayaran para sa aton mga sala – kag kita maluwas! Ginasiling liwat sa Roma 10:13, “Kay nagasiling ang Kasulatan, “Ang bisan sin-o nga magdangop sa Ginoo maluwas”. Si Jesus namatay para mabayaran ang silut sang aton kasal-anan kag agud masalbar kita gikan sa kamatayan nga wala sing katapusan. Ang kaluwasan, ang kapatawaran sang sala, para sa kon sin-o nga magsalig kay Cristo Jesus bilang ila nga Ginoo kag Manluluwas.

Ang katapusan nga aspeto sa Dalan sa Kaluwasan sunu’ sa Taga-Roma amo ang mga resulta sang kaluwasan. Ang mayo nga mensahe yara sa Roma 5:21 nagasiling, “Gani subong nga ang sala naggahom sa tanan nga tawo kag nagresulta sang kamatayon, ang bugay sang Dios nagagahom kag nagaresulta sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kay tungod sa ginhimo ni Jesu-Cristo nga aton Ginoo ginpakamatarong na kita sang Dios”. Paagi kay Cristo Jesus makaagom kita sang may malinong nga relasyon sa Dios. Ang Roma 8:1 nagatudlo sa aton nga, “Karon, ang mga ara kay Cristo Jesus indi na pagsilutan sang Dios.” Bangod sa kamatayon ni Jesus tal-os sa aton, indi na kita pagasilutan bangod sa aton mga sala. Sa katapusan, may ara nga mahal nga promesa ang Dios gikan sa Roma 8:38-39, “Kay nasiguro ko gid nga wala sing may makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga Iya ginpakita paagi kay Cristo Jesus nga aton Ginoo. Bisan pa ang kabuhi diri ukon ang kamatayon, ang mga anghel ukon ang mga demonyo, ang nagakalatabo subong ukon ang magakalatabo sa palaabuton, ang mga may gahom, ang mga ara sa ibabaw ukon sa idalom sang kalibutan, ukon bisan ano pa nga mga butang nga gintuga sang Dios indi makapahamulag sa aton sa iya gugma”.

Luyag mo bala magsunod sa Dalan sang Kaluwasan sunu’ sa Taga-Roma? Kun amo, yari ang isa ka simple nga pangamuyo nga pwede nimo ipangamuyoon. Ang paghambal sang pangamuyo nga ini isa ka simple nga paagi sa pagdeclarar nga ikaw nagasalig sa kay Cristo Jesus para ikaw maluwas. Ang mga tinaga sini indi amo ang makasalbar sa imo sa imo kasalanan. Ang pagtoo gid lang sa kay Cristo Jesus ang makahatag sang kaluwasan! “O, Dios, nakahibalo ako nga ako makasasala. Nakahibalo ako nga may nagakadapat nga silot sa akon bangod sa akon mga sala. Apang, nagasalig ako sa kay Cristo Jesus bilang akon nga Manluluwas. Nagapati ako nga ang Iya kamatayon ka gang Iya pagkabanhaw nahatag sa akon sang kapatawaran. Nagasalig ako kay Jesus, kay Jesus lamang kag wala na sang iban pa bilang akon nga Personal nga Ginoo kag Manluluwas. Salamat, O Ginoo, sang imo nga pagluwas sa akon kag pagpatawad sa akon! Amen!”

Nakahimo ka na bala sang desisyon para kay Cristo tungod sa imo nabasahan diri? Kun amo, palihog click sa buton nga “Ginbaton ko na si Cristo sa akon kabuhi subong gid.”

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ano ang Dalan sa Kaluwasan sunu’ sa Taga-Roma?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries