settings icon
share icon
Pamangkot

Si Jesus lang gid bala ang dalan pakadto sa langit?

Sabat


Hu-o, si Jesus gid lang ang dalan pakadto sa langit. Ini nga “sarado” nga hambalanon mangin mangilo sa dulunggan sang mga sobrahan ka modernong pamensaron nga mga tawo nga mga makabati sini, pero matuod gid ini. Ang Bibliya nagatudlo nga wala na sang iban pa nga alagyan pakadto sa kaluwasan kon indi lamang kay Cristo Jesus. Si Jesus mesmo ang naghambal sini sa Juan 14:6, “Ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa Amay kon indi paagi sa akon”. Siya indi “isa ka alagyan” sa madamo nga mga alagyan; Siya “Ang Alagyan”, isa lang gid kag wala na sang iban pa. Wala sang bisan sin-o, bisan ano pa ka bantog, daku nga hinimuan, mataas nga kaalam, ukon pagkabalaan, ang makapalapit sa Dios nga Amay kundi kay Jesus gid lamang.

Madamo ang mga rason kon nga-a si Jesus gid lang ang alagyan palangit. Si Jesus “pinili sang Dios” nga mangin Manluluwas (1 Pedro 2:4). Si Jesus gid lang ang ISA kag wala na sang iban nga nagpanaog gikan sa langit kag nagbalik man sa kalangitan (Juan 3:13). Siya lang ang tawo nga nagkabuhi sang walay dagta nga kinabuhi (Hebreo 4:15). Siya lang ang sakripisyo nga halad para sa kasal-anan (1 Juan 2:2; Hebreo 10:26). Siya gid lang ang nakatuman sang Kasuguan kag sang mga Profeta (Mateo 5:17). Siya lang gid ang tawo nga nagdaug sang kamatayon tubtob sa katubtuban (Hebreo 2:14-15). Siya gid lang ang Nagapatunga (Mediator) sa Dios kag tawo (1 Timoteo 2:5). Sya gid lang ang tawo nga “ginbayaw sang Dios kag ginhatagan sing awtoridad nga labaw sa tanan nga awtoridad” (Filipos 2:9).

Jesus spoke of Himself as the only way to heaven in several places besides John 14:6. He presented Himself as the object of faith in Matthew 7:21–27. He said His words are life (John 6:63). He promised that those who believe in Him will have eternal life (John 3:14–15). He is the gate of the sheep (John 10:7); the bread of life (John 6:35); and the resurrection (John 11:25). No one else can rightly claim those titles.

Si Jesus naghambal nahanungod sa Iya kaugalingon nga Siya amo lang ang dalan pakadto sa langit nga makita sa nagakalain-lain nga dinalan sa Bibliya maluwas sa nasulat sa Juan 14:6. Ginpresentar Niya ang Iya kaugalingon nga Siya ang dapat toohan sa Mateo 7:21-27. Nagsiling Siya nga ang Iya mga tinaga amo ang kabuhi (Juan 6:63). Nagpromesa Siya nga kun si sin-o man ang magtoo sa Iya makaagom sang kabuhi nga walay katapusan (Juan 3:14-15). Siya amo ang puwertahan sang sang mga karnero (Juan 10:7); ang tinapay sang kabuhi (Juan 6:35); kag ang pagkabanhaw (Juan 11:25). Wala gid sang iban nga makaangkon sining mga titulo sa ila kaugalingon.

Ang mga pagpanudlo sang mga apostoles naghatag sang importansiya sa kamatayon kag pagkabanhaw ni Ginoong Jesus. Si Pedro, sa iya pagpanghambalanon sa mga Sanhedrin, claro gid nga ginproclamar niya nga si Jesus gid lang ang dalan pakadto sa langit: “Wala na sing iban sa bug-os nga kalibutan nga makaluwas sa aton kundi si Jesus gid lang” (Binuhatan 4:12). Si Pablo, sa iya paghambal sa sinagoga sa Antioch, nagsiling gid nga si Jesus gid lang ang Manluluwas: “ Gani mga utod, dapat ninyo mahibaluan nga paagi kay Jesus ginasugid namon sa inyo ang balita nga kita mapatawad sang Dios sa aton mga sala. Ang bisan sin-o nga nagatuo kay Jesus ginapakamatarong sang Dios” (Binuhatan 13:38-39). Si Juan, sa iya pagsulat sa mga kasimbahanan, ginhambal gid niya nag ngalan ni Cristo bilang basehan sang pagpatawad sa aton: “Nagasulat ako sa inyo, mga anak, kay ginpatawad na kamo sang Dios sa inyo mga sala tungod kay Cristo” (1 Juan 2:12). Wala na sang bisan sin-o ang makapatawad sang sala maluwas kay Cristo.

Ang kabuhi nga walay katapusan sa langit nangin posible lang paagi kay Cristo. Si Jesus nagpangamuyo, “Kag amo ini ang kabuhi nga wala sing katapusan: nga ang mga tawo magkilala sa imo nga amo lamang ang matuod nga Dios kag magkilala man sa akon nga imo ginpadala” (Juan 17:3). Agud mabaton naton ang wala bayad nga regalo sang Dios nga kaluwasan, kinahanglan nga sa kay Jesus kita magtulok kag kay Jesus gid lang. Kinahanglan nga magsalig kita sa kamatayon ni Jesus sa krus bilang kabayaran sa mga sala kag sa Iya nga pagkabanhaw. “Ginapakamatarong sang Dios ang tawo paagi sa pagtuo kay Jesu-Cristo, kay ang Dios wala sing pinilian. Gani ang bisan sin-o nga magtuo kay Jesu-Cristo ginapakamatarong niya” (Roma 3:22).

At one point in Jesus’ ministry, many of the crowd were turning their backs on Him and leaving in hopes of finding another savior. Jesus asked the Twelve, “Do you want to go away as well?” (John 6:67, ESV). Peter’s reply is exactly right: “Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life, and we have believed, and have come to know, that you are the Holy One of God” (John 6:68–69, ESV). May we all share Peter’s faith that eternal life resides only in Jesus Christ.

Sa isa ka bahin sang ministry ni Jesus, madamu sa mga katawhan ang nagtalikod sa Iya kag ginpabayaan nila Siya sa paghandum nga makakita pa sila sang isa pa gid ka manluluwas. Ginpamangkot ni Jesus ang Dose (ka mga Disipulo), “Ti, mabiya man bala kamo sa akon?” nga makit-an sa Juan 6:67. Husto gid ang sabat ni Pedro sa Iya: “Ginoo, sa kay sin-o pa bala kami makadto? Ikaw lang ang may mensahi nga makahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Nagatuo kami sa imo tungod kay nahibaluan namon nga ikaw amo gid ang Balaan nga ginpadala sang Dios” (Juan 6:68-69). Kabay nga ang aton nga pagtoo mangin kapareho man sa aton nga pagtoo nga ang kabuhi nga wala katapusan ara gid lamang kay Cristo Jesus.

Nakahimo ka na bala sang desisyon para kay Cristo tungod sa imo nabasahan diri? Kun amo, palihog click sa buton nga “Ginbaton ko na si Cristo sa akon kabuhi subong gid.”

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Si Jesus lang gid bala ang dalan pakadto sa langit?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries