settings icon
share icon
Pamangkot

May kabuhi ka bala nga walay Katapusan?

Sabat


Ang Bibliya nagapakita sang masanag nga alagyan padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Una, kinahanglan naton batunon nga kita nakasala sa Dios: “Kay ang tanan nga tawo nagpakasala kag indi takos sa panulok sang Dios [kag nawad-an sang himaya sang Dios]” (Mga Taga-Roma 3:23). Tanan kita nakahimo sang bagay nga indi nakapahalipay sa Dios, gani nga nagakadapat lang nga silotan kita. Bangud nga ang tanan naton nga mga kasal-anan kontra gid sa isa ka Dios nga walay katapusan, isa man ka silot nga walay katapusan ang nagakabagay sa aton. “Kay ang kamatayan amo ang bayad sang sala, pero ang regalo sang Dios amo ang kabuhi nga walay katapusan sa paghiusa kay Cristo Jesus nga aton Ginoo” (Mga Taga-Roma 6:23).

Apang, si Cristo Jesus, ang walay sala (1 Pedro 2:22), ang Anak sang Dios halin sang una nga walay katubtuban (John1:1, 14) kag nagpakamatay bilang bayad sa silot nga para tani sa aton. “Pero si Cristo nagpanginmatay para sa aton bisan sang mga makasasala pa kita. Sa sini nga paagi ginpakita sang Dios ang iya paghigugma sa aton” (Mga Taga-Roma 5:8). Si Jesus napatay sa krus (Juan 19:31-42), ginkuha Niya ang silot nga para tani sa aton (2 Corinto 5:21). Pagkaligad sang tatlo ka adlaw nabanhaw Sia sa gikan sa kamatayon (1 Corinto 15:1-4), nagpakita sang Iya pagdaug sa sala kag kamatayon. “Tungod sang Iya daku nga kaluoy, Iya kita ginhatagan sing bag-o nga kabuhi paagi sa iya pagbanhaw kay Jesu-Cristo” (1 Pedro 1:3).

Sa pagtoo, kinahanglan baylohan naton ang aton panghunahuna nahanungod kay Cristo – kon sin-o Sia, ano ang Iya mga hinimuan, kag kun nga-a ukon ano ang rason nga gintubos Niya kita sa kamatayon – para sa kaluwasan (Binuhatan 3:19). Kon ihamtang naton ang aton nga pagtoo sa Iya, magsalig nga ang Iya kamatayon sa krus amo ang kabayaran para sa aton mga sala, maagom naton ang kapatawaran kag mabaton naton ang promesa nga maangkon naton ang kabuhi sa langit nga walay katapusan. “Kay ginahigugma gid sang Dios ang mga tao sa kalibutan, sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa Iya indi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan” (Juan 3:16). “Kon isugid mo nga ‘si Jesus amo ang Ginoo’ kag nagatuo ka sa imo tagipusuon nga ginbanhaw siya sang Dios halin sa kamatayon, maluwas ka” (Mga Taga-Roma 10:9). Ang pagtoo gid lamang sa nahuman nga trabaho ni Cristo sa krus amo gid lang ang matuod nga alagyan ukon dalan padulong sa pag-angkon sang kabuhi nga walay katapusan! “ Kay tungod sa bugay sang Dios naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Jesu-Cristo. Ini regalo sang Dios kag wala nabasi sa inyo maayo nga mga binuhatan, gani wala gid sing may makapabugal” (mga Taga-Efeso 2:8-9).

Kun gusto mo batonon si Cristo Jesus bilang imo nga Manluluwas, ari ang isa ka pangamuyo nga imo masundan. Panumduma nga ang pagmitlang sining pangamuyo ukon iban man nga sahi sang pangamuyo indi makaluwas sa imo. Ang pagsalig lamang kay Cristo ang makaluwas sa imo gikan sa imo nga mga kasal-anan. Ini nga pangamuyo isa lang ka paagi sa pagpahayag sang imo nga pagtoo sa Dios kag pagpasalamat sa Iya sa paghatag niya sang kaluwasan sa imo. “Ginoo, nakahibalo ako nga nakasala ako sa imo kag nagakabagay lang nga silutan ako. Pero si Cristo Jesus ang nagkuha sang silot para sa akon agud nga sa akon pagtoo sa Iya mapatawad ako sa akon mga sala. Ginasalig ko sa Imo ang akon kaluwasan. Salamat sa imo makatalanhaga nga grasya kag pagpatawad - ang padya nga kabuhi nga walay katapusan! Amen!”

Nakahimo ka na bala sang desisyon para kay Cristo tungod sa imo nabasahan diri? Kun amo, palihog click sa buton nga “Ginbaton ko na si Cristo sa akon kabuhi subong gid.”

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

May kabuhi ka bala nga walay Katapusan?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries