settings icon
share icon
Pamangkot

Ano bala ang Cristohanon nga pagtan-aw sa paghikug, ‘suicide’, ukon pagpanginmatay?

Sabat


May anom ka tawo nga naghikug, suicide ukon nagpanginmatay sa Bibliya: si Abimelech (Mga Hukom 9:54), si Saul (1 Samuel 31:4), ang manug-dala sang armas ni Saul (1 Samuel 31:4-6), si Ahitophel (2 Samuel 7:23), si Zimri (1 Hari 16:18), kag si Hudas (Mateo 27:5). Ang lima sini sa ila mga malaut kag makasasala nga mga tawo (pero wala man sang madamo nga nasulat nahanungod sa manugdala sang armas ni Saul kag indi mahibaluan kun ano siya nga sahi sang tawo). May nagasiling nga ang ginhimo ni Samson isa man ka pagpatay sang iya kaugalingon (Hukom 16:26-31), apang ang katuyuan ni Samson amo ang pagpatay sang mga Filistinhon, indi ang iya kaugalingon. Ang pagtan-aw sang Bibliya sa pagpanginmatay ukon suicide amo nga pareho ini sa pagpatay, ang pagpatay sa kaugalingon. Ang Dios gid lang ang makadesisyon kun san-o kag kun sa ano nga paagi ang tawo mapatay.

Sunu’ sa Bibliya, ang pagpanginmatay indi amo ang mangin basehan kun ang tawo bala makapalangit ukon indi. Kun ang tawo nga wala pa maluwas maghikug, wala man siya sang may nahimo kundi ang pagpadali sang iya “pagbiyahe” pakadto sa impierno. Pero, ina nga tawo nga nagpatay sang iya kaugalingon, sa katapusan sa impierno gid man ang iya dangatan bangud nga iya ginsikway ang kaluwasan paagi kay Cristo, kag indi ini nga nagsuicide ukon nagpakamatay siya. Ano iya ang ginahambal nahanungod sa Cristohanon nga nagpatay sang iya kaugalingon? Ang Bibliya nagatudlo nga sa tion nga kita matuod kag tampad nga nagapati kay Cristo, garantisado na kag sigurado na ang kabuhi nga walay katapusan para sa aton (Juan 3:16). Sunu’ sa Bibliya, mahibaloan na gid sang Cristohanon nga wala na gid sang duda nga nabaton na niya ang kabuhi nga wala sing katapusan (1 Juan 5:13). Wala na gid sang may makapahilayo sa Cristohanon gikan sa gugma sang Dios (Roma 8:38-39). Kun wala sang bisan ano nga “tinuga” nga makabugras sa aton sa gugma sang Dios, kag bisan ang Cristohanon nga nagpatay sang iya kaugalingon isa man ka “tinuga”, ti, buot silingon nga bisan ang pagpanginmatay indi makaseparar sa Cristohanon sa gugma sang Dios. Si Jesus nagpakamatay para sa aton tanan nga mga kasal-anan, kag kun ang matuod nga Cristohanon, sa tion sang mga espiritohanon nga pagpang-atake kag sa iya kaluyahon, magpatay sang iya kaugalingon, ina isa man gihapon ka kasal-anan nga nalikupan sang dugo ni Cristo.

Sa gihapon ang pagpatay sa kaugalingon ukon pagsuicide isa ka daku nga kasal-anan sa Dios. Sunu’ sa Bibliya, ang pahikug, pagpatay man gihapon; kasal-anan gid ini iya. Madudahan gid ang pagkamatuod sa pagtoo sang tawo nga nagasiling nga siya isa ka Cristohanon pero nagpanginmatay siya. Wala gid sang hitabo nga makasiling kita nga “sige, husto ina”, labi na gid kun ang naghikug Cristohanon. Ang mga Cristohanon gintawag agod nga ikabuhi nila ang ila kabuhi para sa Dios, kag ang desisyon kun san-o siya mapatay iya lang gid sang Dios kag indi puede himuon sang iban. Bisan nga wala ini ginadirekta nga suicide ukon pagpatay sa kaugalingon ang ginatumod sini, ang dalanon sa 1 Corinto 3:15 isa gid ka mayo nga pagpahayag kun ano ang nagakatabo sa Cristohanon nga magapakamatay: “Ang iya kaugalingon maluwas. Ang iya halimbawa mangin pareho sa tawo nga nakaluwas sa balay nga nasunog, pero wala gid siya sing may nadala”.

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ano bala ang Cristohanon nga pagtan-aw sa paghikug, ‘suicide’, ukon pagpanginmatay? Ano bala ang ginasiling sa Bibliya nahanungod sa paghikug?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries