settings icon
share icon
Pamangkot

Ano ang apat ka espirituhanon nga kasuguan?

Sabat


Ang Apat ka Espirituhanon nga Kasuguan amo ang isa ka paagi sa pagpabutyag sang maayong balita sang kaluwasan nga dala sang pagtoo kay Cristo Jesus. Ini isa ka simple nga paagi sa pagpasunod-sunod sang mga importante nga mga impormasyon sa Bibliya sa malip-ot nga apat ka puntos.

Ang nahauna sa Apat ka Espirituhanon nga Kasuguan amo nga, “Ginahigugma ka sang Dios kag may mayo gid Siya nga plano para sa imo kabuhi”. Sa Juan 3:16 nagasiling sa aton, “Kay ginahigugma gid sang Dios ang mga tao sa kalibutan, amo gani nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya indi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan”. Ang Juan 10:10 nagahatag sa aton sang rason kon nga-a nga nag-abot si Jesus, “Pero ako iya nagkadto diri sa kalibutan agod mahatagan ko ang mga tawo sing kabuhi kag ini wala gid sing kulang”. Ano bala ang nagaupang sa aton sa gugma sang Dios? Ano ang nagatapna sa aton sa pag-angkon sang bugana nga kabuhi?

Ang ikaduha nga Espirituhanon nga Kasuguan amo nga, “Ang katawhan nadagtaan sang sala kag naseparar sa Dios. Ang resulta sini, indi naton mahibaluan kon ano ang maayo nga plano sang Dios sa aton nga kabuhi”. Ang Roma 3:23 nagasuporta sini nga impormasyon, “Kay ang tanan nga tawo nagpakasala kag indi takos sa panulok sang Dios”. Ang Roma 6:23 nagahatag kon ano ang mga matabu kon kita nagapakasala, “ Kay ang bayad sa sala amo ang kamatayon”. Gintuga kita sang Dios agod nga kita may paghinun-anon sa Iya. Apang, ang katawhan nagdala sang kasal-anan sa kalibutan, kag amo ini nga napahilayo sia sa Dios. Naguba naton ang relasyon naton sa Dios nga Iya ginplano para sa aton. Ano ang solusyon sini diri?

Ang ikatatlo sa Apat ka Espirituhanon nga Kasuguan amo nga, “Si Cristo Jesus gid lang ang ginpadala sang Dios para sa aton sala”. Paagi kay Cristo Jesus, ang aton nga mga sala mahimo nga mapatawad kag mabalik ang aton tadlong nga relasyon sa Dios.” Ang Roma 5:8 nagasiling sa aton, “Pero si Cristo nagpanginmatay para sa aton bisan sang mga makasasala pa kita. Sa sini nga paagi ginpakita sang Dios ang iya paghigugma sa aton”. Ang 1 Corinto 15:3-4 nagapahibalo sa aton kon ano ang nagakaigo naton nga mahibaluan kag toohan agud nga kita maluwas, “...nga si Cristo nagpakamatay para sa aton mga kasal-anan suno sa Kasulatan, nga Siya ginlubong, kag Siya nabanhaw sa ikatatlo nga adlaw suno’ sa Kasulatan...”. Si Jesus mesmo ang nagdeclarar sang Iya kaugalingon nga Siya lang ang alagyan para sa kaluwasan sa Juan 14:6, “Ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa Amay kon indi paagi sa akon”. Paano ako makabaton sining maayo nga regalo sang kaluwasan?

Ang ikaapat sa Apat ka Espirituhanon nga Kasuguan amo nga, “Kinahanglan nga ipahamtang naton ang aton nga pagtoo kay Cristo Jesus bilang Manluluwas kag hibaluon ang maayo nga plano sang Dios sa aton kabuhi”. Ang Juan 1:12 nagapaathag sini sa aton, “ Pero ang bisan sin-o nga nagbaton kag nagtuo sa iya ginhatagan niya sing kinamatarong nga mangin anak sang Dios”. Maathag ang pagsiling sini sa Binuhatan 16:31, “Magtuo ka kay Ginoong Jesus kag maluwas ka kag ang imo panimalay”. Sa grasya lang kita mahimo maluwas, paagi sa pagtoo lang, sa kay Cristo Jesus gid lang kag wala na sang iban (Efeso 2:8-9).

Kon gusto nimo magsalig kay Cristo Jesus bilang imo nga Manluluwas, sambita ang masunod nga mga pulolungon sa Dios. Ang paghambal sining mga tinaga indi makaluwas sa imo, pero ang pagsalig sa plano ni Cristo para sa imo amo ang makaluwas! Ini nga pangamuyo isa lamang ka simple nga paagi sa pagpahayag sa Dios sang aton nga pagtoo kag pagpasalamat sa Iya sa pagdala Niya sang kaluwasan. “O, Dios, nakahibalo ako nga nakasala ako sa Imo kag bagay ako nga silutan. Apang si Cristo Jesus ang nagkuha sang silut nga para sa akon agod nga paagi sa pagtoo sa Iya mapatawad ako. Ginahamtang ko ang akon nga pagsalig sa Imo sang akon nga kaluwasan. Salamat sa Imo walay tupong nga grasya kag pagpatawad – ang regalo nga kabuhi nga wala sing katapusan! Amen!”

Nakahimo ka na bala sang desisyon para kay Cristo tungod sa imo nabasahan diri? Kun amo, palihog click sa buton nga “Ginbaton ko na si Cristo sa akon kabuhi subong gid.”

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ano ang apat ka espirituhanon nga kasuguan?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries