settings icon
share icon
Pamangkot

Ano ang buot silingon sang pagbaton kay Jesus bilang personal nga Manluluwas?

Sabat


Nabaton mo na bala si Cristo Jesus bilang imo nga personal nga Manluluwas? Agud nga maintiendihan mo pa gid sing maayo ini nga pamangkutanon, kinahanglan anay nga maintiendihan nimo ang mga tinaga nga “Cristo Jesus,” “personal,” kag “Manluluwas.”

Sin-o bala si Cristo Jesus? Madamu nga mga katawhan ang magabaton nga si Cristo Jesus isa ka maayo nga tawo, sampaton nga manunudlo, ukon propeta sang Dios. Ini nga mga bagay nahanungod kay Jesus matuod gid, apang wala gid ini nagahatag sang bug-os nga pagpakilala kon sin-o gid bala si Jesus? Ang Bibliya nagapahibalo sa aton nga si Jesus, Dios nga nangin unod, Dios nga nagpakita sa forma bilang tawo (makita sa Juan1:1, 4). Ang Dios nagkari sa kalibutan para matudluan kita, maayo kita sa aton masakit, matadlong kita, mapatawad kita, kag magpakamatay para sa aton! Dios si Cristo Jesus, sia ang Manunuga, ang isa gid lang nga Ginoo. Nabaton mo na bala ang Jesus nga ini?

Ano bala ang Manluluwas, kag nga-a nagakinahanglan kita sang Manluluwas? Ang Bibliya nagasiling sa aton nga kita tanan nakasala; nakahimo kita sang mga buluhaton nga malain (Mga Taga-Roma 3:10-18). Bangud sa aton mga kasal-anan, nagakadapat lang ang kaakig kag paghukom sang Dios sa aton. Ang nagakaangay nga silot para sa aton ginbuhat nga mga kasal-anan sa isa ka walay tupong kag walay katapusan nga Dios amo ang isa man ka walay katapusan man nga silot (Mga Taga-Roma 6:23; Bugna 20:11-15). Bangod sini, kinahanglan naton ang isa ka Manluluwas!

Si Cristo Jesus nagkadto sa kalibutan agud magpakamatay imbes nga kita ang mapatay. Ang kamatayon ni Jesus amo ang walay tupong nga bayad para sa aton mga sala (2 Mga Taga-Corinto 5:21). Si Jesus namatay agud mabayaran ang silot sang aton mga kasal-anan (Mga Taga-Roma 5:8). Ginbayaran ni Jesus ang aton kautangan para indi na kita magbayad pa sini. Ang pagkabanhaw ni Jesus gikan sa kamatayon nagpakita nga ang Iya kamatayon bug-os ukon kumpleto na para mabayaran ang silot sa aton mga kasal-anan. Bangud sini, si Jesus lang kag wala na sang iban pa nga Manluluwas (Juan 14:6; Mga Binuhatan 4:12)! Nagasalig ka bala kay Jesus bilang imo nga Manluluwas?

Si Jesus bala ang imo nga “personal” nga Manluluwas? Abi sang kadam-an nga ang pagkaKristohanon ukon pagkaKristiano amo ang pagkadto sa simbahan, maghiwat sang mga ritwal, kag/ukon indi maghimu sang kun ano nga kasala-anan. Ang matuod nga pagkaKristohanon indi kasubong sina. Ang matuod-tuod nga pagkaKristohanon amo ang pag-angkon nimo sang personal nga relasyon kay Cristo Jesus. Ang pagbaton mo kay Cristo Jesus bilang imo nga personal nga Manluluwas nagapatimaan nga ginahamtang mo ang imo nga personal nga pagtoo kag pagsalig sa Iya. Wala gid sang pwede maluwas bangud sa pagtoo sang iban nga tawo. Wala sang may ginapatawad bangud sa iya nga mga hinimuan. Ang isa lang gid ka paagi nga maluwas ikaw amo ang personal nga pagbaton nimo kay Jesus bilan imo nga Manluluwas, pagsalig nga ang Iya kamatayon amo ang kabayaran para sa imo mga kasal-anan, kag ang Iya pagkabanhaw amo ang garantiya nga ikaw makaagom sang kabuhi nga walay katapusan (Juan 3:16). Si Jesus bala, imo na nga personal nga Manluluwas?

Kun gusto mo nga batunon si Cristo Jesus bilang imo nga personal nga Manluluwas, ihambal ini sa Dios bilang imo nga pangamuyo. Dumduma nga ang imo nga pagmitlang sini nga pangamuyo ukon ano man nga pagpangamuyo nimo indi makaluwas sa imo. Ang imo nga pagtoo kay Cristo Jesus kag ang Iya ginhimo kag gintapos sa krus para sa imo, amo ang makaluwas sa imo gikan sa imo nga mga kasal-anan. Ini nga pangmuyo amo lang ang paagi sang imo nga pagpabutyag sa Dios sang imo nga pagtoo sa Iya kag pagpasalamat sa Iya sa pagluwas Niya sa imo: “O, Dios, nakahibalo ako nga nakasala ako sa Imo kag nagakabagay gid ako nga silotan. Pero nagatoo ako nga ginkuha ni Cristo Jesus ang silot nga para sa akon agud nga paagi sa pagtoo sa Iya mapatawad ako sa akon mga sala. Ginabaton ko ang Imo nga pagpatawad sa akon mga kasal-anan kag ginasalig ko sa Imo ang akon kaluwasan. Ginabaton ko si Jesus bilang akon nga personal nga Manluluwas! Salamat sa Imo nga mahamuot nga grasya kag pagpatawad --- ang regalo nga kabuhi nga walay katapusan! Amen!”

Nakahimo ka na bala sang desisyon para kay Cristo tungod sa imo nabasahan diri? Kun amo, palihog click sa buton nga “Ginbaton ko na si Cristo sa akon kabuhi subong gid.”

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ano ang buot silingon sang pagbaton kay Jesus bilang personal nga Manluluwas?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries