settings icon
share icon
Pamangkot

Ano ang nagakabagay nga relihiyon para sa akon?

Sabat


Ginaganyat kita sang mga Fast food restaurants kon ginapagustuhan nila kita kon ano ang aton gusto orderon nga mga pagkaon kag kun ano man ang aton nagustuhan nga sabor, pagluto ukon pagpreparar sini. May mga coffee shops nga nagapabugal gid sang sobra isa ka gatos ka nagakalain-lain nga mga flavor kag sahi sang kape. Bisa sa aton pagbakal sang mga balay kag mga kotse, makakita kita nga may madamo kita mapilian nga mga options kag mga features nga gusto naton. Indi na kita kuntento lang sa chocolate, vanilla kag strawberry nga mga sulit-sulit nga sabor. Naghari na ang may madamo kita sang mapilian! Makit-an mo na ang bisan ano nga imo gusto kag depende sa personal nimo nga kagustohan kag mga kinahanglanon.

Ti, ano abi ang relihiyon nga nagakabagay sa imo? Ano abi kon may relihiyon nga wala ka sang batyagon nga maysala ikaw, kag wala ka na ginasabad sang madamo nga kagamo sa limitasyon nga kun ano ang “indi pwede” kag “pwede” himuon? May ara sina dira, pareho sa akon mga ginpaathag. Pero, ang relihiyon bala katulad sang imo pagpili sang paborito nimo nga flavour sang ice cream?

Kadamo sing mga tingog nga gusto nga sila lang ang aton nga pamatian, ti, nga-a mga may tawo nga maglantaw gid nga si Jesus labaw gid abi kay Muhammad, Confucius, kay Buddha, ukon kay Charles Taze Russel, ukon kay Joseph Smith? Kun sa bagay, indi bala nga ang tanan nga dalan nagapadulong man pa-Langit? Indi bala nga pareho man lang ang tanan nga mga relihiyon? Ang matuod amo nga indi tanan nga relihiyon nagapadulong sa Langit, kaanggid lang nga indi tanan nga dalan nagapadulong sa Janiuay.

Si Jesus gid lamang ang makahambal nga may awtoridad sang Dios bangod nga si Jesus gid lang ang nakadaug sa kamatayan. Si Muhammad, Confucius, kag ang iban pa nagkalapudpod na sa ila mga lulobngan subong. Pero si Jesus, sa Iya nga gahum, nagtalikod sa lulobngan pagkalampas sang tatlo ka adlaw sang Siya napatay sa mapintas nga hinabo sa krus. Kon sin-o man ang may gahom sa pagdaug sa kamatayan nagakaigo nga tagaan sang pagtamud. Bisan sin-o man nga may gahum labaw sa kamatayan nagakabagay nga pamatian.

Grabe gid ya ang mga ebidensya nga nagapamatuod sang pagkabanhaw ni Jesus. Una, may sobra sa 500 ka mga saksi nga nakakita sang nabanhaw nga Cristo! Madamo gid ina nga nakakita nga mga saksi. Ang lima ka gatus nga mga tingog nga naghambal sini bilang saksi indi pwede nga i-bale-walaon lang. Yara man ang nahanungod sa lulobngan nga wala na sing unod. Mahapos gid nga tapnaon sang mga nagakontra kay Jesus ang hinuring-huring nahanungod sa Iya pagkabanhaw kon ila ginpakita sa kadam-an ang ulo ukon nagaka-agas Niya nga lawas, apang wala sila sang bangkay ni Jesus nga mapakita! Wala na sang unod ang lulobngan! Mahimo bala nga ginkawat sang mga disipulo ang Iya lawas? Daw indi gid ini matabu. Para nga indi ini matabu, ginpagwardiyahan sang madamu nga armado nga mga soldado ang ginlubngan kay Jesus. Ibutang naton nga ang Iya nga mga suud nga mga sumulunod nagpalagyo sa ila kahadluk sa pagdakop sa Iya kag sa paglansang sa Iya sa krus, imposibli gid nga ining mga maluya nga grupo sang mga mangingisda magsulong sa mga makusog, disiplinado kag mga eksperienciado nga mga propesyonal nga mga hangaway. Ukon indi gani, nagpakamatay sila sa pagsakripisyo sang ila kabuhi kag nagkalamatay nga mga martir—nga kadam-an sa ila naghimu sini—sa pagtonto sa tawo. Ang simple nga kamatuoran amo nga ang pagkabanhaw ni Jesus indi gid maintiendihan sing basta-basta lang!

Sa liwat, kon sin-o man ang may gahum batok sa kamatayan nagakabagay nga pamatian. Si Jesus nagpakita sang pruweba sang Iya gahum batok sa kamatayan; gani, kinahanglan naton pamatian kon ano ang Iya ginahambal. Si Jesus nagsiling nga Siya lang ang dalan sa kaluwasan (Juan 14:6). Indi lang sia dalanon; Indi lang Siya isa sa mga madamo nga dalan; Si Jesus gid lang ang dalan.

Amo man ini Siya si Jesus nga nagsiling, “Palapit kamo sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabug-atan kag papahuwayon ko kamo” (Mateo 11:28). Ining kalibutan magarot kag mabudlay. Ang kadam-an sa aton nadug-an na, napilasan, kag baldado na sa gyera. Nagapati ka bala sina? Ti, ano bala ang imo gusto? Pagpakig-uli ukon relihiyon lang? Buhi nga Manluluwas ukon isa sa mga madamo nga “propeta” nga napatay na? Ang may mas makahulugan nga relasyon ukon walay pulos nga mga ritwal? Si Jesus indi lang isa sa mga pilili-an – Siya lang kag wala na sang iban nga mapilian pa!

Si Jesus gid lang ang matuod nga “relihiyon” kun kapatawaran ang imo ginapangita (Binuhatan 10:14). Si Jesus amo ang nagakabagay nga “relihiyon” kun ikaw nagapangita sang mas may kahulugan nga relasyon sa Dios (Juan 10:10). Ihamtang ang imo nga pagtoo kay Cristo Jesus bilang imo Manluluwas; indi ka gid maghinulsol! Magsalig ka sa Iya sang imo kapatawaran sa sala; segurado gid nga maagom mo ina.

Kon gusto mo makaagom sang “maminatud-on nga relasyon sa Dios” yari ang pangamuyo nga imo mahimo ipangamuyo. Imo dumdumon nga ang pagmitlang sining pangamuyo ukon ano man nga sahi sang kaanggid nga pangamuyo indi ini makaluwas sa imo. Ang pagsalig lamang kay Cristo Jesus amo ang makaluwas sa imo sa mga sala nimo. Ini nga pangamuyo isa lamang ka simple nga paagi sa pagpahayag sa Dios sang imo nga pagtoo kag pagpasalamat sa Iya nga hatag sang kaluwasan sa imo. “O, Dios, nakahibalo ako nga nakasala ako sa Imo kag bagay ako nga silutan. Apang si Cristo Jesus ang nagkuha sang silut nga para sa akon agod nga paagi sa pagtoo sa Iya mapatawad ako. Ginahamtang ko ang akon nga pagsalig sa Imo sang akon nga kaluwasan. Salamat sa Imo walay tupong nga grasya kag pagpatawad – ang regalo nga kabuhi nga wala katapusan! Amen!”

Nakahimo ka na bala sang desisyon para kay Cristo tungod sa imo nabasahan diri? Kun amo, palihog click sa buton nga “Ginbaton ko na si Cristo sa akon kabuhi subong gid.”

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ano ang nagakabagay nga relihiyon para sa akon?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries