settings icon
share icon
Pamangkot

Ano gid bala ang Kristohanon?

Sabat


Suno’ sa diksyonario ang isa ka Kristohanon daw kaanggid sang “isa ka tawo nga nagatuad sang iya pagtoo kay Jesus bilang Cristo (Manluluwas) ukon ini isa ka relihiyon nga napundar sa mga gintudlo ni Jesus.” Samtang ini nga punto maayo gid bilang panugod, pareho man sa mga kahulugan sini sa diksiyonaryo, kulang pa ini kag kinahanglan pa nga madugangan ang pagpaintiendi sa mga kamatuoran kon ano gid bala ang kahulugan sang tinaga nga Kristiano kag bilang Kristohanon suno sa Bibliya. Ang tinaga nga “Kristohanon” tatlo ka beses nga gingamit sa Bag-o nga Katipan (Mga Binuhatan 11:26; 26:28; 1 Pedro 4:16). Sa Antioch ang pinaka-una nga tion nga gingamit ang tinaga nga Kristohanon sa pagtawag sa mga sumulunod ni Jesus (Mga Binuhatan 11:26). Gintawag sila nga “mga Kristohanon” bangud nga ang ila mga pinamatasan, mga ginapanghimo, kag panghambal pareho man sa iya ni Kristo. Ang polong nga “Kristohanon”, sa iya sini literal nga kahulugan amo nga “kaupod sa grupo ni Kristo” ukon “sumulunod ni Cristo.”

Sa pagligad sang mga panahon, sa indi maayo nga palad, ang pulong nga “Kristohanon” nadulaan na sang matuod nga kahulugan ukon importancia kag sa masami ini ginagamit na sa pagkilala sa isa ka tawo nga relihiyoso ukon may mataas gid nga moralidad bisan pa kon ini nga tawo matuod tuod gid man ukon indi man sumulunod ni Cristo Jesus. Madamu nga mga tawo ang wala nagapati ukon nagasalig kay Cristo Jesus kag dumdum nila nga sila Kristohanon man, bangud nga nagakadto man sila simbahan, ukon bangod nga ginbun-ag sila sa pungsod nga kilala bilang Kristohanon. Pero, ang pagkadto sa simbahan, pagbulig kag pagserbisyo sa mga tawo nga mas kubos pa sa imo, ukon magkabuhi bilang mabuot nga tawo --- ini tanan indi makahimo sa imo nga isa ka Kristohanon. Ang pagkadto sa simbahan indi “makapaKristiano” sa imo kapareho man nga ang pagsulod naton sa garahe wala nagakahulugan nga ikaw isa man ka salakyan. Ang pagpamiembro sa isa ka simbahan, pagtambong sa mga misa ukon panimbahon kag ang paghatag sang kwarta sa mga hilikuton sang simbahan (iglesia) indi takus nga makahimo sa imo nga mangin Kristohanon ka na.

Ang Bibliya nagatudlo nga ang aton nga mga maayo nga mga binuhatan indi gid takos nga batunon kita sang Dios. Sa Tito 3:5 nagasiling, “Ginluwas niya kita indi tungod sa aton maayo nga mga binuhatan, kundi tungod sa iya kaluoy sa aton. Kag ginhimo niya ini paagi sa Balaan nga Espirito nga naghugas sa aton kag naghatag sing bag-o nga kabuhi.” Gani, ang (nagakabagay lang nga tawgon nga) Kristohanon amo ang tawo nga ginbun-ag liwat sang Dios (Juan 3:3; Juan 3:7; 1 Pedro 1:23) kag siya naghamtang sang iya nga pagtoo kag pagsalig kay Cristo Jesus. Ang nasulat sa Mga Taga-Efeso 2:8 nagasiling sa aton nga “Kay bangod sa grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtoo. Indi ini paagi sa inyo ginhimo, kundi bugay ini sang Dios.”

Ang matuod-tuod nga Kristohanon amo ang tawo nga naghamtang sang iya pagtoo kag pagsalig sa pagkatawo kag sa mga ginhimo ni Cristo Jesus, dala na ang Iya pagpakamatay sa krus bilang kabayaran para sa mga kasal-anan kag ang Iya pagkabanhaw sa ika-tatlo nga adlaw. Ang Juan 1:12 nagasiling sa aton, “Pero ang bisan sin-o nga nagbaton kag nagtuo sa Iya ginhatagan Niya sing kinamatarong nga mangin anak sang Dios.” Ang marka ukon tatak sang matuodtuod gid nga Kristohanon amo ang iya paghigugma sa iya isigkatawo kag ang pagtuman sa Pulong sang Dios (1 Juan 2:4, 10). Ang matuod-tuod gid nga Kristohanon sa kamatuoran isa ka anak sang Dios, bahin siya sang matuodtuod nga familia sang Dios, kag siya ginhatagan na sang bag-o nga kabuhi kay Cristo Jesus.

Nakahimo ka na bala sang desisyon para kay Cristo tungod sa imo nabasahan diri? Kun amo, palihog click sa buton nga “Ginbaton ko na si Cristo sa akon kabuhi subong gid.”

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ano gid bala ang Kristohanon?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries