settings icon
share icon
Pamangkot

Makita bala sa Bibliya ang wala sing katapusan nga kasigurohan sang kaluwasan?

Sabat


Sa tion nga ang mga tawo nagakilala kay Cristo bilang ila nga Manluluwas, ginadala sila sa kaangtanan sa Dios nga nagahatag sang garantiya (kasigurohan) sang ila kaluwasan tubtub sa katubtuban. Ang Judas 24 nagasiling, “Ang Dios makasarang sa pagbantay sa inyo agod indi kamo mahulog sa sala, kag madala Niya kamo nga wala sing kasawayan kag malipayon gid sa Iya presensya”. Ang gahom sang Dios amo ang makatipig sa isa ka tumoloo nga indi siya mahulog sa sala. Sa Dios na ina, kag indi nagadepende sa aton, ang pagpresentar sa aton sa atubangan sang kadungganan sang Iya presencia. Ang kasigurohan nga mabaton naton ang walay katapusan nga kabuhi nga may kaluwasan amo ang resulta sang pagtipig sang Dios sa aton, kag indi ini nagdepende sa aton.

Si Ginoong Cristo Jesus nagsiling, “Ginahatagan ko sila sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag indi gid sila mawala. Wala gid sing may makaagaw sa ila sa akon kamot. Ginhatag sila sa akon sang akon Amay nga gamhanan sa tanan, kag wala gid sing may makaagaw sa ila sa kamot sang Amay” (Juan 10:28-29). Duha gid sila, si Ginoong Jesus kag ang Dios nga Amay ang nagahugakom sa aton sa ila kamot. Sin-o pa bala ang makaagaw sa aton gikan sa mga kamot sang Amay kag sang Anak?

Ang Efeso 4:30 nagahambal sa aton nga ang mga tumoloo “gintandaan (ginmarkahan) na para sa adlaw sang pagtubos”. Kon indi na-agom sang mga tumoloo ang walay katapusan nga kasigurohan, ang tanda (marka) sa ila indi makalambot sa adlaw sang pagtubos, pero asta lang sa adlaw sang pagpakasala, pagkawala sang ila pagtoo, ukon sa tion nga wala siya nagapati. Ang Juan 3:15 nagasiling sa aton nga kun sino man ang nagatoo kay Cristo Jesus “makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan”. Kon ang tawo ginpromisahan sang kabuhi nga wala sing katapusan, pero ginbawi man lang ini, ti, buot silingon nga sa pamuno pa lang “indi gid adto kabuhi nga wala sing katapusan”. Kun indi matuod ang kasigurohan nga may kabuhi nga wala sing katapusan, ang nasulat nga mga promisa sa Bibliya nahanungod sini kuntani sala.

Ang pinakamabaskog nga punto nahanungod sa walay katapusan nga kasigurohan amo ang Roma 8:38-39, “Kay nasiguro ko gid nga wala sing may makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga iya ginpakita paagi kay Cristo Jesus nga aton Ginoo. Bisan pa ang kabuhi diri ukon ang kamatayon, ang mga anghel ukon ang mga demonyo, ang nagakalatabo subong ukon ang magakalatabo sa palaabuton, ang mga may gahom, ang mga ara sa ibabaw ukon sa idalom sang kalibutan, ukon bisan ano pa nga mga butang nga gintuga sang Dios indi makapahamulag sa aton sa iya gugma”. Ang aton nga walay katapusan nga kasigurohan nabase sa gugma sang Dios sa kon bisan sin-o man nga Iya natubos. Ang aton nga wala sing katapusan nga kasigurohan ginbayaran na ni Cristo, sunu’ sa ginpromisa sang Amay, kag naselyohan (namarkahan) sang Balaan nga Espirito.

English



Balik sa Hiligaynon home page

Makita bala sa Bibliya ang wala sing katapusan nga kasigurohan sang kaluwasan?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries