settings icon
share icon
Pamangkot

Sin-o si Cristo Jesus?

Sabat


Mas madamu ang nagapamangkot kun, “May Dios gid bala?” sang sa pamangkutanon nga kun bala matuod gid ayhan si Jesus ukon indi. Ini bangud nga ang kadam-an nagabaton na bilang kamatuoran nga si Jesus matuod gid nga tawo nga nagpanglakaton sa kalibutan sa Israel mga 2000 anyos na ang nakaligad. Ang ginatunaan sang pagbinaisay kag indi nagasantu’ nga pag debati nagasugod sa tion nga ang pagkatawo na ni Jesus ang ginadiskusyunan. Halos tanan nga mga ginakilala (major) nga mga relihiyon nagatudlo nga si Jesus isa ka propeta, ukon sampaton nga manunudlo ukon diosnon nga tawo. Ang problema kay ang Bibliya nagasugid sa aton nga si Jesus mas labaw pa guid sang sa propeta, ukon sampaton nga manunudlo, ukon isa ka diosnon nga tawo.

Si C.S. Lewis isa ka bantug nga manunulat, sa iya nga libro nga Mere Christianity (Kristyanismo man Lang), nagsulat nga: “Ginatinguhaan gid nakon diri nga matapna ang kun sin-o man nga tawo sa paghambal sang mga wala’y pulos nga halambalanon nahanungod sa Iya [kay Cristo Jesus]: ‘Handa ako sa pagbaton nga si Jesus isa ka sampaton kag may moralidad nga manunudlo, pero indi ko mabaton ang iya nga pagsugid nga Dios sia.’ Ina amo ang isa ka bagay nga indi gid naton dapat igahambal. Ang isa ka tawo nga sa kamatuoran tawo gid lang sia, sa tion nga ina nga halambalanon iya ginhimo katulad kay Jesus - indi matuod nga mataas ang moralidad sina nga manunudlo. Mahimo nga isa sia ka buang-buang -- kasubong sang isa ka tawo nga maghambal nga sya isa ko itlog nga lina’ga’ -- ukon indi gani sia ang Diablo sang impierno. Kinahanglan mo gid ang magpili. Kun ini nga tawo halin sang una pa nga daan, kag subong man, amo ang Anak sang Dios, ukon indi gani, isa ka buang-buang ukon mas malain pa dira. Puede mo sya sikwayon bangud buang sia, mahimo mo man nga duplaan sia kag patyon bilang isa ka demonyo; ukon ikaw magaluhod sa iya tiilan kag tawgon sia nga imo nga Ginoo kag Dios. Pero indi kita dapat magsagad pataka lang sa pagtib-ong sa iya bilang isa ka sampaton nga tawhanon nga manunodlo. Wala siya nagbilin sa aton nga may pilian pa kita. Wala man sia buko nga may tion pa kita nga makapili pa. Indi amo ina ang iya nga ginbuko nga himuon.”

Gani, sino gid bala si Jesus suno sa iya mismo? Sin-o bala sia suno sa nasulat sa Bibliya? Una, tan-awon naton ang mga ginpanambit ni Jesus sa Juan 10:30, “Ako kag ang Amay isa lang”. Sa una naton nga pagtan-aw daw indi man ini pagpangangkon nga sia Dios. Pero, tan-awon naton ang reaksyon sang mga Judio sa Iya nga ginhambal, “Ginsabat siya sang mga Judio, “Indi kami magbato sa imo tungod sang imo maayo nga mga hinimuan, kundi batuhon ka namon tungod sa imo pagpasipala sa Dios! Kay ikaw tawo man lang, pero nagasiling ka nga ikaw Dios.” (Juan 10:33). Naintiendihan sang mga Judio ang ginhambal ni Jesus sang Iya nga ginsiling nga sia Dios. Sa mga masunod nga versiculo, si Jesus wala gid nagsupak sa mga Judio sa paghambal abi sa ila nga “Wala ako iya nagsiling nga ako Dios.” Ini nagapatimaan nga si Jesus, sa matuod lang nagasiling nga sia Dios sa iya nga pagdeclarar nga, “Ako kag ang Amay isa lang” (Juan 10:30). Ang nasulat sa Juan 8:58 katulad man sini: “Nagsabat si Jesus, ‘Sa pagkamatuod, ginasugid ko sa inyo nga sang wala pa matawo si Abraham, ara na ako nga daan’”. Sa liwat, bilang sabat, ang mga Judio nagpulot sing mga bato bangud buko nila nga batohon si Jesus (Juan 8:59). Ang paganuncio ni Jesus nga “ara na ako nga daan” isa ka directa nga paggamit sang ngalan sang Dios suno sa Daan nga Katipan (Exodus 3:14). Sa ano nga rason nga sa liwat gusto sang mga Judio nga batohon si Jesus kun wala man lang Sia sing ginhambal nga ginasiling nila nga pagpasipala sa Dios, kay ginsiling Nia nga Dios Sia?

Ang Juan1:1 nagasiling “...ang Pulong mismo Dios”. Samtang ang Juan 1:14 nagasiling, “Ang ginatawag nga Pulong nagpakatawo”. Ini nagapakita gid nga Dios si Jesus nga nagpakatawo. Si Tomas nga disipulo nagsiling kay Jesus, “Ginoo ko kag Dios ko” (Juan 20:28). Wala ini ginsupak ni Jesus. Ang apostol nga si Pablo nagpakilala sa Iya bilang, “ ...Jesu-Cristo nga aton Manluluwas kag makagagahom nga Dios” (Titos 2:13). Amo man ang ginhambal ni apostol Pedro, “ ...Jesu-Cristo nga aton Dios kag Manluluwas” (2 Pedro 1:1). Ang Dios nga Amay amo man ang saksi nga nagapamatuod sang kabug-osan kon ano gid si Jesus, “Pero nahanungod sa Anak nagsiling sia, ‘Ang imo trono, O Dios, magalawig hasta sa katubtuban, kag ang kamatuoran amo ang mangin setro (sceptre) sang imo ginharian”’. Ang mga propesiya nahanungod kay Jesus sa Daan nga Katipan naganunciar sang iya pagkaDios, “Magakalipay pa gid sila kay matawo ang isa ka bata nga lalaki kag magahari siya sa amon. Pagatawgon siya nga Makatilingala nga Manuglaygay, Makagagahom nga Dios, Wala sing Katapusan nga Amay, kag Principe nga Nagapaluntad sang Kalinong” (Isaias 9:6).

Gani, suno sa panindugan ni C.S. Lewis, sia nagapati nga si Jesus isa lang ka maayo nga manunudlo. Apang wala ini sing kabilinggan. Klaro gid kag indi pwede balewalaon ang pagsiling ni Jesus nga Dios Sia. Kun indi gali Siya Dios, te, butigon Sia, amo pa gid nga indi man Siya isa ka propeta, maayo nga manunudlo, ukon Diosnon nga tinuga. Sa pagtinguha sang mga moderno nga mga nagatuon sang mga ginpanambit ni Jesus, ila ginasiling nga sa “matuod-tuod nga pagkabuhi ni Jesus” wala man kuno ni Jesus napanghambal ang mga nasulat suno sa Bibliya nga ginpanghambal Niya. Kun sa bagay, sin-o bala kita nga baisan gid naton ang mga Polong sang Dios nahanungod sa kun ano ang ginpanghambal ni Jesus ukon wala? Paano makasiling ang isa ka ‘scholar’ nga nagatuon sang nagkalatabu sa kabuhi ni Jesus nga nagligad na sang mga 2,000 ka tuig? Mas maayo pa gid bala ang ila nahibalo-an kag naintiendihan sa mga ginpanghambal ukon wala nahambal ni Jesus, kumparar sa mga katawhan nga kaupod gid Nia sa adlaw adlaw nga pagkabuhi, nag-alagad sa Iya, kaupod gid kag gintudloan ni Jesus mismo sa amo nga mga panag-on (Juan 14:26)?

Nga-a bala nga importante gid ang pagbusisi sa pagkatawo ni Jesus? Ano gid dayon ang kabilinggan kun bala si Jesus, Dios gid, ukon indi man? Ang pinakaimportante nga rason nga si Jesus Dios gid man amo nga, kun indi sia Dios, ang Iya nga kamatayon indi tani takos nga pangbayad kag pangtubos silot sa kasal-anan sang mga katawhan kag sa bug-os nga kalibutan (1 Juan 2:2). Ang Dios gid lang ang makasarang kag takos nga makabayad sang wala tupong nga silot (Mga Taga-Roma 5:8 kag ang 2 Mga Taga-Corinto 5:21). Si Jesus kinahanglan nga mangin Dios para nga mabayaran Nia ang aton utang. Si Jesus kinahanglan man nga mangin tawo para Sia mapatay sa lawasnon nga kamatayon. Ang kaluwasan maagum lamang paagi sa pagtoo kay Cristo Jesus. Ang pagkaDios ni Jesus amo ang nagahatag sa iya sang kinamatarong sa pagproclamar nga, “Ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sing bisan sin-o nga makakadto sa Amay kon indi paagi sa akon” (Juan 14:6).

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Sin-o si Cristo Jesus?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries