settings icon
share icon
Pamangkot

May kapatawaran bala? Paano ko mabaton ang kapatawaran sang Dios sa akon mga kasal-anan?

Sabat


Ang Binuhatan 3:38 nagasiling, “ Gani mga utod, dapat ninyo mahibaluan nga paagi kay Jesus ginasugid namon sa inyo ang balita nga kita mapatawad sang Dios sa aton mga sala.”

Ano ang kapatawaran kag ngaa kinahanglan ko ini?

Ang buot silingon sang pulong nga “patawad” amo ang pagpahid ukon pagpanas agud mangin matin-lo ang nahigkuan, pagpasaylo, pag-cancelar ukon pagdula sang utang. Kon kita makasala sa isa ka tawo, nagapangayo kita sang pagpatawad ukon pagpasaylo agud nga ang aton nga relasyon sa tawo nga ina manumbalik. Ang pagpatawad wala ginahatag bangud nga ang isa ka tawo nagakabagay nga patawaron. Wala sang tawo nga nagakabagay gid nga tagaan sang kapatawaran. Ang pagpatawad ginahatag ukon ginahimo bilang pagpakita sang paghigugma, kaluoy kag grasya. Ang pagpatawad isa ka desisyon nga indi ka na magpanumdum sang ginut-anon contra sa isa ka tawo bisan ano pa man ang ila ginhimo nga indi maayo sa imo.

Ang Bibliya nagasiling sa aton nga tanan tanan kita nagakinahanglan sang pagpatawad gikan sa Dios. Tanan kita nakasala’. Sa Manugwali 7:20 nagasiling, “Wala gid sing tawo diri sa kalibutan nga nagahimo permi sang matarong kag wala nagakasala.” Sa 1 Juan 1:8 nagasiling, “ Kon magsiling kita nga wala kita sing sala, ginatonto ta lang ang aton kaugalingon, kag wala kita kahibalo sang kamatuoran.” Sa kamatuoran ang tanan nga kasal-anan nagapakita sang pagrebelde sa Dios (Salmo 51:14). Bilang resulta sini, kinahanglan gid naton ang pagpatawad sang Dios. Kun wala kita mapatawad sa aton mga sala, magapabilin kita nga mag-antos bilang konsequencia sang aton mga kasal-anan (Mateo 25:46; Juan 3:36).

Kapatawaran - Paano ko ina maangkon?

Magpasalamat gid kita nga ang Dios mahigugmaon kag maluloy-on – handum gid Niya nga mapatawad kita sa aton mga kasal-anan! Ang 2 Pedro 3:9 nagasiling sa aton, “...nagahulat Siya nga maghinulsol ang mga tawo sa ila mga sala, tungod kay indi Niya luyag nga may mawala.” Gusto sang Dios nga patawaron kita, gani nga ginpreparar na Niya ang aton dalan sa aton kapatawaran.

Ang nagakabagay gid nga silut para sa aton mga sala amo ang kamatayon. Ang una nga bahin sang Mga Taga-Roma 6:23 nagadeclarar, “Kay ang bayad sa sala amo ang kamatayon….” Lubos nga Kamatayon ang kabaylo nga silut para sa aton mga kasal-anan. Ang Dios, sa iya perfecto nga plano, nagpakatawo - si Cristo Jesus (Juan 1:1, 14). Si Jesus nagpakamatay sa Krus, ginpas-an Niya ang silut nga nagakabagay sa aton – ang kamatayon. Sa 2 Corinto 5:21 ginatudlo sa aton nga, “Si Cristo wala gid sing sala, pero siya amo ang ginsilutan sang Dios tungod sa aton mga sala, agod nga kon ara kita kay Cristo, pakamatarungon kita sang Dios.” Si Jesus nagpakamatay sa krus, ginpas-an Niya ang silut nga tani para sa aton! Bilang Dios, ang kamatayon ni Jesus naghatag sang kapatawaran para sa mga kasal-anan sang bug-os nga kalibutan. Sa 1 Juan 2:2 naproclamar nga, “ Ang iya kaugalingon mismo ang iya ginhalad bilang bayad para sa aton mga sala agod mapatawad kita, kag indi lang para sa aton kundi para man sa mga sala sang mga tawo sa bug-os nga kalibutan.” Si Jesus nabanhaw gikan sa kamatayon, ini amo ang nagatunda sang Iya pagdaug sa sala kag kamatayon (1 Corinto 15:1-28). Himayaon ang Dios, bangud paagi sa kamatayon kag pagkabanhaw ni Cristo Jesus, matuod gid ang nasulat sa katapusan nga parti sa Mga Taga-Roma 6:23 nga nagasiling, “... pero ang kabuhi nga wala sing katapusan amo ang regalo sang Dios sa mga ara kay Cristo Jesus nga aton Ginoo.”

Gusto mo bala nga mapatawad ang imo mga sala? Nagabatyag ka bala nga daw gina-ut-ot ikaw sang imo mga sala kag wala na ikaw paagi nga magpalayo diri? Ang kapatawaran sa imo sala ara gid lang kun imo ihatag ang imo nga pagtoo kay Cristo Jesus bilang imo nga Manluluwas. Sa Mga Tag-Efeso 1:7 nagasiling nga, “Kay paagi sa dugo ni Cristo gintubos kita, nga ang buot silingon, ginpatawad na ang aton mga sala. Dako gid ang bugay sang Dios sa aton.” Ginbayaran ni Jesus ang aton mga utang, agud nga kita makaangkon sang kapatawaran. Ang himuon mo gid lang amo ang pag pangayo sang kapatawaran sa Dios paagi kay Cristo Jesus, nga may pagtoo nga si Jesus nagpakamatay bilang bayad sa imo kapatawaran - kag pagapatawaron Niya ikaw! Ang Juan 3:16-17 may maayong balita para sa imo, “Kay ginahigugma gid sang Dios ang mga tao sa kalibutan, amo gani nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya indi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ang Dios wala nagpadala sang iya Anak diri sa kalibutan agod sentensyahan ang mga tawo nga silutan, kundi ginpadala niya siya sa pagluwas sang mga tawo.”

Ang Kapatawaran – mahapos gid lang bala ini?

Hu-o, amo gid man ina kahapos ang kapatawaran. Indi mo maangkon ang pagpatawad sang Ginoo bilang bayad para sa imo hinimuan. Indi man nimo mabayran sang bisan ano para maangkon mo ang pagpatawad sang Dios. Maangkon lamang nimo ini paagi sa imo nga pagtoo, sa grasya kag kaluoy sang Dios. Kun gusto mo batunon si Cristo Jesus bilang imo nga Manluluwas kag batunon ang pagpatawad sang Dios, ari ang pwede nimo ipangamuyo. Ang imo pagmitlang sini nga pangamuyo ukon iban man nga kaparehas sini nga pangamuyo indi makaluwas sa imo. Ang imo gid lang nga pagsalig kay Cristo Jesus amo ang makahatag sang kapatawaran sa mga kasal-anan. Ini nga pangamuyo isa lamang ka pagpahayag nimo sa Diyos sang imo pagtoo kag pagpasalamat mo sa Iya paghatag sa imo sang alagyan para ikaw mapatawad sa imo mga sala. “O Dios, nakahibalo ako nga nakasala ako sa Imo kag nagakadapat ako nga silutan. Apang ginkuha ni Jesus ang silut nga para sa akon para nga paagi sa pagtoo sa Iya, mapatawad ako. Ginahamtang nakon ang akon pagsalig sa imo para sa akon kaluwasan. Salamat sa imo nga matahum nga grasya kag pagpatawad!

Nakahimo ka na bala sang desisyon para kay Cristo tungod sa imo nabasahan diri? Kun amo, palihog click sa buton nga “Ginbaton ko na si Cristo sa akon kabuhi subong gid.”

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

May kapatawaran bala? Paano ko mabaton ang kapatawaran sang Dios sa akon mga kasal-anan?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries