settings icon
share icon
Pamangkot

Paano mangin matarong ang akon relasyon sa Dios?

Sabat


Agud nga makaagom sang “matarong” nga relasyon sa Dios, kinahanglan nga maintiendihan anay naton kon ano ang “indi matarong”. Ang sabat amo ang sala.

Ang malain nga balita amo nga ang silut sa sala amo ang kamatayan. “Ang tawo lang nga nakasala amo ang mapatay” (Ezekiel 18:4). Ang maayong balita amo nga ginasundan gid kita sang mahigugmaon nga Dios agud nga maangkon naton ang kaluwasan. Si Jesus nagsiling nga ang tuyoNiya amo ang, “... pagpangita kag sa pagluwas sang mga nagtalang” (Lucas 10:19), kag Iya ginhambal nga ini nga kagustohan Niya nangin matuod sang nagpakamatay Siya sa krus sang Iya pagmitlang sining mga tinaga, “Himpit na” (Juan 19:30).

Ang pag-agom sang matarong nga relasyon sa Dios nagaumpisa sa pag-ako’ sang imo kasal-anan. Ang madason amo ang mapainubuson nga pagkumpisar sang imo mga kasal-anan sa Dios (Isaias 57:15) kag ang determinasyon nga talikdan na ang sala. “Kay ang tawo ginapakamatarong sang Dios kon nagatuo siya sing hugot sa iya tagipusuon. Kag kon magsugid siya nga nagatuo siya, maluwas siya” (Roma 10:10).

Ini nga paghinulsol kinahanglan nga maupdan sang pagtoo – ang pagtoo nga ang sakripisyo nga pagpakamatay ni Jesus kag ang Iya nga makatalanhaga nga pagkabanhaw amo ang naghatag sang kinamatarong sa Iya nga Siya imo mangin Manluluwas. “nga kon isugid mo nga si Jesus amo ang Ginoo kag nagatuo ka sa imo tagipusuon nga ginbanhaw Siya sang Dios halin sa kamatayon, maluwas ka” (Roma 10:9). Madamo pa ang iban nga mga dinalan ang nagahambal sang importansya sang pagtoo, pareho abi sa Juan 20:27; Binuhatan 16:31; Galacia 2:16; 3:11, 26; kag Efeso 2:8.

Ang pag-angkon sang matarong nga relasyon sa Dios nagadepende kon ano ang imo nga sabat sa ginhimo sang Dios para sa imo. Ginpadala Niya ang Manluluwas, naghatag Siya sang sakripisyong halad para kuhaon ang imo sala (Juan1:29), kag nagahatag Siya sang promesa sa imo: “Pero ang bisan sin-o nga magdangop sa Ginoo maluwas” (Binuhatan 2:21).

Isa ka matahom nga pagpahayag sining paghinulsol kag kapatawaran amo ang isa ka parabola nahanungod sa mausikon nga anak (Lucas 15:11-32). Pagligad sang pila ka adlaw, ginpamaligya sang manghod ang iya parte kag naglakat sa malayo nga lugar. Kag didto nagpagusto siya gasto sang iya kuwarta sa wala gid sing kapuslanan (bersiculo 13). Sang gin-ako na niya ang iya kasal-anan, nagdesisyong siya nga magbalik sa ila nga balay (bersikulo 18). Dumdum niya indi na siya pagbatunon bilang anak (bersikulo 19), apang sala ang iya nga pagpati. Ang amay nagpalangga sang iya anak nga nagrebelde kasubong sang iya nga pagpalangga sang una nga panahon (bersikulo 20). Ang tanan ginpatawad, kag isa ka daku nga pagsinalo-salo nga selebrasyon ang ginhiwat (bersikulo 24). Ang Dios maayo gid maghimo sang Iya mga promesa sa pagpatawad. “Malapit ang GINOO sa mga napaslawan. Ginaluwas niya ang mga nadulaan sang paglaom” (Salmo 34:18).

Kon gusto nimo nga mangin matarong sa atubang sang Dios, yari ang isa ka pangamuyo nga imo masundan. Ang paghambal sining pangamuyo isa ka simple nga paagi sa pagdeclarar nga ikaw nagasalig sa kay Cristo Jesus bilang imo Manluluwas. “O, Dios, nakahibalo ako nga ako makasasala. Nakahibalo ako nga may nagakadapat nga silot sa akon bangod sa akon mga sala. Apang, nagasalig ako sa kay Cristo Jesus bilang akon nga Manluluwas. Nagapati ako nga ang Iya kamatayon ka gang Iya pagkabanhaw nahatag sa akon sang kapatawaran. Nagasalig ako kay Jesus, kay Jesus lamang kag wala na sang iban pa bilang akon nga Personal nga Ginoo kag Manluluwas. Salamat, O Ginoo, sang imo nga pagluwas sa akon kag pagpatawad sa akon! Amen!”

Nakahimo ka na bala sang desisyon para kay Cristo tungod sa imo nabasahan diri? Kun amo, palihog click sa buton nga “Ginbaton ko na si Cristo sa akon kabuhi subong gid.”

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Paano mangin matarong ang akon relasyon sa Dios?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries