settings icon
share icon
Pamangkot

Pagbate, pag-‘Masturbate’ – kasal-anan bala ini sunu’ sa Bibliya?

Sabat


Ang Bibliya wala gid nakahambal direkta parti sa pag-‘masturbate’ ukon paglipay sang kaugalingon sa sekswal nga buhat, kag wala man ini nagasiling kon sala’ bala ang paghimo sini ukon indi. Ang permi nga ginabasehan sa mga Kasulatan nahanungod sa pag-bate, pagpalipay sa kaugalingon ukon pag-‘masturbate’ amo ang istorya ni Onan sa Genesis 38:9-10. Ang paghangop sang iban sini amo nga ang mga tinaga nga nagasiling nga ang “pagpaawas sang semilya” sa duta isa ka kasal-anan. Apang, indi gid amo sina ang ginahambal sini nga dalanon. Ginpakamalain sang Dios si Onan indi bangod sang iya nga “pagpaawas sang iya semilya” kundi bangod sa indi niya pagtuman sa iya hilimuon nga amo ang paghatag sang manunubli para sa iya utod nga lalaki. Ini nga dalanon indi nahanungod sa pag-‘masturbate’, kundi ang paghimo sang responsibilidad para sa familia. Ang ika-duha nga dalanon nga kun kaisa ginagamit man bilang ebidensya nga ang pag-‘masturbate’ isa ka sala’ ara sa Mateo 5:27-30. Si Jesus naghambal kontra sa mga pagpamensar nga may handum sa pagpakighilawas kag Siya nagsiling, “Kon ang imo tuo nga kamot amo ang kabangdanan nga nagapakasala ka, utda ina kag ipilak. Kay maayo pa nga madula ang isa ka parte sang imo lawas sang sa kompleto ang imo lawas pero ipilak ka man lang sa impierno”. Samtang may ara nga pagkapareho ining mga dalanon sa isa kag isa kag sa pag-‘masturbate’, indi man siguro amo ini ang ginatumod ni Jesus.

Samtang nga ang Bibliya wala gid sang ginhambal nahanungod sa ‘masturbation’ bilang sala, wala man gid sing duda nga ang ginapanghimo sang tawo nga nakaganyat sa iya sini antes siya mag-‘masturbate’ makasal-anan na. Ang pag-masturbate resulta gid halos permi sang paghandum sa pagpakighilawas ukon pagsex, pagpanghimas/tandog nga may sensualidad, kag/ukon ang pornograpiya. Ini ang mga problema nga dapat atubangon. Kun ang kasal-anan sang pagka-ibog, immoral nga pamensaron ukon handum, kag ang pornograpiya talikdan kag malampuwasan, ang pag-masturbate indi na mangin daku pa nga bagay. Madamu sang mga tawo ang may ginabatyag nga pag-supak kag pagpakig-away sa mga balatyagon nga pagkasala bangod sa pag-masturbate, nga sa kamatuoran, ang mga bagay nga nakapahimo sa iya sini amo ang mas nagakinahanglan sang paghinulsol.

May mga principyo sa Bibliya nga pwede gamiton sa isyu sang pag-masturbate. Ang Efeso 5:3 nagsiling, “Tungod nga mga katawhan na kamo sang Dios, indi nagakabagay nga hambalon kamo sang mga tawo nga nagahimo kamo sang imoral nga pagpakigrelasyon kag iban pa nga mahigko nga mga buhat”. Mabudlay lantawon kon paano ini malutsan pa sang pag-masturbate ini nga talaksan. Ang Bibliya nagatudlo sa aton, “ Ini ang akon sabat sa inyo: bisan ano ang inyo himuon, bisan magkaon ukon mag-inom, himua ninyo ang tanan sa katuyuan nga madayaw ang Dios” (1 Corinto 10:31). Kon ang imo ginahimo wala nagahatag sang paghimaya sa Dios, indi nimo dapat himuon ina. Kon ang tawo mismo indi kumbinsido nga ang iya ginahimo makapahalipay sa Dios, buot silingon nga ina, sala’: “Sala ang bisan ano nga ginahimo ta nga wala nabasi sa aton ginapatihan” (Roma 14:23). Isa pa, kinahanglan naton dumdumon nga ang aton lawas gintubos na sang Dios kag ang tag-iya sini amo ang Dios. “Indi bala nga ang Espiritu Santo nga ginhatag sang Dios nagapuyo sa aton lawas bilang iya templo? Gani ining aton lawas indi aton kundi iya sang Dios. Kay mahal gid ang iya pagbakal sa aton. Gani gamita ninyo ang inyo lawas sa paagi nga madayaw ang Dios” (1 Corinto 6:19-20). Ini nga daku nga kamatuoran may ara gid kuntani nga kaangtanan kon ano ang aton ginahimo sa aton bilog nga lawas. Sa tunga sini nga mga principio, ang katapusan nga mahambal naton diri amo nga ang pag-‘masturbate’ isa ka sala kon ang basehan amo ang Bibliya. Klaro man nga ang pag-masturbate wala nagahatag sang kadayawan sa Dios; wala ini nagalikaw sa pagtuhaw sang imoralidad, kag indi ini nangin takus nga nagapakita nga ang Dios gid lang amo ang nagapanag-iya sang aton nga lawas.

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Pagbate, pag-‘Masturbate’ – kasal-anan bala ini sunu’ sa Bibliya?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries